بررسی اثر تستوسترون بر روی تعداد سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیال در گردش خون رت‌‌های نر ویستار

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی و مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، مرکز تحقیقات فیزیولوژی و گروه فیزیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری‌های قلبی- ‌‌‌عروقی در سراسر جهان سبب مرگ ‌و ‌میر افراد زیادی می‌شوند. این مشکل در مردان نسبت به زنان هم‌سن، تا قبل از سن یائسگی، بیشتر است و فرضیه‌ی اثر منفی تستوسترون بر‌ روی سیستم قلبی– عروقی را تقویت می‌کند. سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیال در رگ‌زایی و ترمیم آسیب‌های عروقی نقش مهمی دارند. اثر آندروژن‌ها بر روی عملکرد این سلول‌ها هنوز نامشخص است. در این مطالعه، هدف ما تعیین اثر تستوسترون بر تعداد سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیال در خون بود. روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی تعداد 24 رت نر ویستار به طور تصادفی به 4 گروه شش‌تایی تقسیم شدند. گروه اول عمل جراحی Sham و 3 گروه دیگر تحت عمل جراحی Orchidectomy قرار گرفتند. گروه شم با روغن کنجد به عنوان دارونما تیمار شدند. سایر گروه‌ها با غلظت‌های مختلف تستوسترون زیرجلدی به مدت 21 هفته تیمار شدند. سپس در خون رت‌ها تعداد سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیال با فلوسایتومتری اندازه‌گیری گردید. یافته‌ها: میانگین تعداد سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیال در گروه شاهد (گروه عقیم تیمار شده با دارونما) به صورت معنی‌داری کمتر از میانگین آن در گروه شم و گروه نر عقیم دریافت‌کننده‌ی تستوسترون با دوز 1 میلی‌گرم بر حسب کیلوگرم وزن بدن بود. میانگین تعداد سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیال در رت‌های نر عقیم دریافت‌کننده‌ی تستوسترون با دوز 5 میلی‌گرم بر حسب کیلوگرم وزن بدن تفاوت معنی‌داری با این میانگین در گروه شم نداشت، در حالی‌که به طور معنی‌داری بیشتر از این میانگین در گروه شاهد و رت‌های نر عقیم دریافت‌کننده‌ی تستوسترون با دوز 1 میلی‌گرم بر حسب کیلوگرم وزن بدن بود. نتیجه‌گیری: نتایج ما پیشنهاد می‌کند که تستوسترون چه به صورت اندوژن و چه به صورت اگزوژن در حیوانات نر در حفظ تعداد سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیال نقش دارد. واژگان کلیدی: تستوسترون، سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیال

عنوان مقاله [English]

Effects of Testosterone on the Number of Circulating Endothelial Progenitor Cells in Wistar Rats

نویسندگان [English]

  • Saeide Bahrani 1
  • Shaghayegh Haghjooy Javanmard 2
  • Zahra Sadat Mortazavi 1
  • Maryam Motamer 1
  • Farid Nasr Esfahani 1
1 Student Research Committee AND Physiology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Physiology Research Center AND Department of Physiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Cardiovascular diseases (CVDs) are the main cause of mortality worldwide. The fact that men are more affected than women supports the hypothesis that testosterone is a risk factor of CVD. Endothelial progenitor cells (EPC) have an important role in vascular repair and angiogenesis. However, the effects of androgens on these cells are still unclear. In this study, we aimed to determine the effects of testosterone on the number of circulating EPCs. Methods: In this experimental study, 24 male Wistar rats were randomly allocated to four groups of six. The first group underwent sham operation and received 0.1 ml of subcutaneous sesame oil (as placebo) every day for three weeks. The other three groups underwent orchidectomy and received different concentrations of subcutaneous testosterone for three weeks. Finally, the number of EPCs was measured by flow cytometry. Findings: The number of circulating EPCs in the sham group decreased significantly. The number of EPCs in castrated groups that received 5 mg/kg/day testosterone increased significantly in comparison with castrated groups that received vehicle and 1 mg/kg/day testosterone (P < 0.05). Conclusion: Our findings suggest endogenous and exogenous testosterone to affect the number of circulating EPCs. Keywords: Endothelial progenitor cells, Testosterone