بررسی اثر سیلیمارین بر مسیر سیگنالینگ PI3K-AKT در سلول‌های T فعال شده‌ی انسانی در شرایط In vitro

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه ایمونولوژی، دانشکده‌ی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اطفهان، ایران

2 استادیار، گروه ایمونولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: سیلیمارین (Silymarin) یک کمپلکس فلاونولیگنان مشتق از گیاه خار مریم (Milk thistle) با نام علمی Silybum marianum است که اثرات حفاظت کبدی، ضد التهابی و ضد سرطانی از خود نشان می‌دهد. اگر چه اثرات حفاظت کبدی سیلیمارین به خوبی شناخته شده است، ولی اثرات آن بر روی لنفوسیت‌های T تا حد زیادی ناشناخته مانده است. در این مطالعه، اثر سیلیمارین بر مسیر سیگنالینگ PI3K-AKT (Phosphatidylinositol 3 kinase) در سلول‌های T فعال شده‌ی انسانی در شرایط In vitro بررسی شد. روش‌ها: سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی (Peripheral blood mononuclear cells یا PBMCs) از خون افراد داوطلب سالم جداسازی شد و با فیتوهماگلوتینین (Phytohemagglutinin یا PHA) و آنتی‌بادی مونوکلونال anti-CD28 با غلظت 2 میکروگرم در میلی‌لیتر تحریک شد. سپس سلول‌ها در محیط کشت کامل RPMI 1640 با غلظت 100 میکرومول سیلیمارین و شاهد DMSO (Dimethyl sulfoxide) به مدت 72 ساعت در 37 درجه‌ی سانتی‌گراد انکوبه شدند. پس از آن عصاره‌ی سلولی تحت آزمایش ELISA قرار گرفت. یافته‌ها: سیلیمارین با غلظت 100 میکرومول به مدت 72 ساعت، باعث کاهش قابل توجه سطح داخل سلولی مولکول (Ser235/236) Phosphorylated-S6 که در مسیر سیگنالینگ نقش دارد، شد؛ این کاهش از لحاظ آماری معنی‌دار بود (024/0 = P)، ولی تغییر قابل توجهی در سطح سلولی سایر مولکول‌های مؤثر در این مسیر مانند Akt و Phospho-Akt مشاهده نشد.نتیجه‌گیری: در این مطالعه اثر سیلیمارین بر مسیر سیگنالینگ PI3K/AKT با ارزیابی سطح مولکول‌هایی که در این مسیر نقش دارند، بررسی شد. نتایج نشان داد که سیلیمارین به طور قابل توجهی سطح سلولی Phospho-S6 را کاهش داد. همچنین ممکن است سیلیمارین اثر مهاری خود را بر تکثیر لنفوسیت‌های T، از طریق مهار برخی از مولکول‌های مسیر PI3K/AKT اعمال کند. واژگان کلیدی: سیلیمارین، سیگنالینگ PI3K-AKT، سلول‌های T

عنوان مقاله [English]

Assessment of PI3K/AKT Signaling Pathway in Activated Human T Lymphocytes In Vitro

نویسندگان [English]

  • Elaheh Noorijavid 1
  • Marjan Gharegozloo 2
1 Department of Immunology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Immunology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Silymarin is a complex flavonolignan from milk thistle (Silybum marianum) plant. It exhibits cytoprotective, anticarcinogenic, and anti-inflammatory effects. Although its hepatoprotective effect has been well documented, its effects on T cells have not been thoroughly investigated. In this study, the effects of silymarin on phosphatidylinositol-3-kinase (PI3K)/protein kinase B (AKT) signaling pathway of human activated T lymphocytes were investigated in vitro. Methods: Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) from healthy volunteers were isolated and activated with phytohaemagglutinin (PHA) and 2 µg/ml of monoclonal antibody [anti-cluster of differentiation 28 (CD28)]. Cells were incubated for 72 hours in a Roswell Park Memorial Institute (RPMI-1640) complete medium with 100 mM silymarin and dimethyl sulfoxide (DMSO) as control. Then, cell lysate was prepared with lysis buffer and cell signaling was assessed using enzyme-linked immunosorbent assay (PathScan® Cell Growth Multi-Target Sandwich ELISA Kit, Cell Signaling Technology, USA). Findings: Treatment with 100 μM silymarin for 72 hours could partially decrease the cellular levels of phosphorylated-AKT (Ser473/Thr308) and AKT. In addition, silymarin significantly decreased the cellular expression of phosphorylated-S6 (Ser235/236). Conclusion: Silymarin significantly decreased the cellular level of Ser235/236 but had no significant effects on cellular levels of other molecules such as AKT and Ser473/Thr308. Therefore, the inhibitory effects of silymarin on T lymphocytes proliferation, that have been observed in previous studies, might have been the result of inhibition of some molecules in the PI3K/AKT pathway which are necessary for cell cycle entrance. Keywords: Silymarin, Signaling, Phosphatidylinositol-3-kinase, Protein kinase B, Interleukin 2, T cells