بررسی تأثیر تزریق لیدوکایین بر درد بعد از تانسیلکتومی در اطفال: یک کارآزمایی بالینی سه سو کور

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه گوش و حلق و بینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

2 مربی، گروه پرستاری، دانشکده‌ی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

3 استادیار، گروه گوش و حلق و بینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

4 متخصص پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

5 دانشیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده

مقدمه: تانسیلکتومی از شایع‌ترین اعمال جراحی کودکان است که دارای عوارضی مانند درد، خونریزی، لارنگواسپاسم و تهوع و استفراغ بعد از عمل می‌باشد. کنترل درد بعد از عمل به دلیل کاهش رنج و بی‌قراری در کودکان تانسیلکتومی ‌شده از اهمیت خاصی برخوردار است. در مطالعات مختلف استفاده از روش‌های متعددی برای پیشگیری و درمان بی‌دردی پس از عمل جراحی تانسیلکتومی مورد استفاده قرار گرفته است. مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی تأثیر تزریق Peritonsillar لیدوکایین قبل از عمل جراحی بر کاهش درد پس از عمل جراحی انجام شد. روش‌ها: این کارآزمایی بالینی سه سوکور بر روی 60 بیمار 12-3 ساله که کاندید تانسیلکتومی در بیمارستان امام خمینی شهر اردبیل بودند، انجام شد. کودکان به طور تصادفی به دو گروه لیدوکایین و دارونما تخصیص داده شدند. القای بیهوشی برای تمامی بیماران به صورت یکسان انجام گردید. در گروه اول، یک میلی‌گرم بر کیلوگرم لیدوکایین (با حجم 2 سی‌سی) و در گروه دوم 2 سی‌سی نرمال سالین به صورت Peritonsillar و در بستر لوزه‌ها و اطراف آن‌ها تزریق شد. علایم حیاتی بیماران قبل از القای بیهوشی، حین جراحی و در اتاق ریکاوری ثبت گردید. برای ارزیابی درد بعد از جراحی از ابزار خود گزارش‌دهی شدت درد Oucher و میزان Cheops و جهت بررسی وضعیت آرام‌بخش از نمره‌دهی Wilson sedation scale استفاده شد. عوارض جانبی بعد از عمل مانند تهوع و استفراغ، خونریزی، تنگی نفس، آپنه و لارنگواسپاسم نیز ثبت ‌گردید. از آزمون‌های آماری 2χ، Student-t و Repeated measures ANOVA برای آنالیز داده‌ها استفاده گردید. یافته‌ها: نمره‌ی درد در گروه لیدوکایین در دقایق 5، 15، 30، 60، 120 و 240 بعد از عمل نسبت به گروه دارونما پایین‌تر بود، ولی این تفاوت فقط در دقیقه‌ی 240 معنی‌دار بود (03/0 = P). همچنین میزان آرام‌بخشی در دقایق 15 و 30 در گروه دارونما بیشتر از گروه لیدوکایین بود، ولی این اختلاف در هیچ کدام از مراحل معنی‌دار نبود. تفاوت معنی‌داری در بروز خونریزی مجدد، نیاز به اکسیژن، تنگی نفس، آپنه، زمان ترخیص از ریکاوری و نیاز به داروی مسکن در صبح روز بعد از جراحی بین دو گروه وجود نداشت. نتیجه‌گیری: تزریق Peritonsillar لیدوکایین قبل از عمل جراحی تانسیلکتومی در کاهش درد بعد از عمل جراحی در کودکان اثرات مفیدی داشت. همچنین هیچ گونه عارضه‌ی جانبی عمده‌ای در دوره‌ی ریکاوری و تا 24 ساعت بعد از عمل جراحی در این بیماران ایجاد نشد. بنابراین تزریق Peritonsillar لیدوکایین قبل از عمل جراحی تانسیلکتومی می‌تواند به عنوان یک روش مطمئن در کاهش درد بعد از عمل این بیماران مورد استفاده قرار گیرد. واژگان کلیدی: تانسیلکتومی، لیدوکایین، درد بعد از جراحی، کودکان، Peritonsillar

عنوان مقاله [English]

Effects of Lidocaine on Post-Tonsillectomy Pain in Children: A Triple-Blind Clinical Trial

نویسندگان [English]

  • Akbar Pirzadeh 1
  • Mohammad Ali Mohammadi 2
  • Sooreh Allaf-Akbari 3
  • Khatereh Isazadehfar 4
  • Masoud Entezariasl 5
1 Associate Professor, Department of Otorhinolaryngology, School of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
2 Lecturer, Department of Nursing, School of Nursing, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
3 Assistant Professor, Department of Otorhinolaryngology, School of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
4 Specialist in Community and Preventive Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
5 Associate Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Background: Tonsillectomy is one of the most common surgical operations in children. It has complications such as pain, hemorrhage, laryngospasm, postoperative nausea, and vomiting. Post- tonsillectomy pain management is vital in reducing the suffering and restlessness of children. Several methods have been suggested to preventing and treat post-tonsillectomy pain. The aim of this study was to compare the effects of preoperative peritonsillar injection of lidocaine and placebo on postoperative pain relief. Methods: This randomized, triple-blind clinical trial was conducted on sixty 3-12-year-old children who were candidate for tonsillectomy in Imam Khomeini Hospital (Ardabil, Iran). Children were randomly assigned to the lidocaine or placebo group. Anesthesia was induced similarly for all patients.  Peritonsillar injections of 1 mg/kg lidocaine (per 2 ml volume) and 2 ml normal saline were performed for the lidocaine and placebo groups, respectively. Patients’ vital signs were recorded in before the induction of anesthesia, during the operation, and in the recovery room. Pain was assessed by using the self-report Oucher Scale and the Children's Hospital of Eastern Ontario Pain Scale. Sedation state was also assessed through the Wilson Sedation Scale. Side effects such as nausea and vomiting, rebleeding after surgery, dyspnea, apnea, and laryngospasm were studied and recorded in the recovery room and 24 hours after the surgery. Data was analyzed with chi-square test, Student’s t-test, and repeated measures analysis of variance. Findings: Based on the Oucher Scale, the mean pain score in the lidocaine group was lower than the placebo group at the 5th, 15th, 30th, 60th, 120th and 240th minutes after the surgery. However, the difference was only statistically significant at the 240th postoperative minute (P = 0.03). The average sedation score in the placebo group was higher than the lidocaine group at the 15th and 30th minutes after the surgery (P > 0.05). There was no significant difference between the two groups in terms of rebleeding, need for oxygen, dyspnea, apnea, period of recovery room stay, and the need for painkillers in morning after the surgery. Conclusion: Preoperative peritonsillar injection of lidocaine was effective in reducing postoperative pain in children. Moreover, it did not result in any critical side effects during recovery and the first 24 hours after surgery. Thus, we certainly can use lidocaine for reducing postoperative pain in children. Keywords: Tonsillectomy, Lidocaine, Postoperative pain, Children, Peritonsillar