بررسی نقش انتقال اخیر عفونت و عود مجدد عفونت نهفته‌ی ناشی از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در بیماران مسلول به روش IS6110-RFLP و DR-RFLP

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

2 استادیار، گروه بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد، بخش تولید و تحقیق توبرکولین و مالئین، مؤسسه‌ی واکسن و سرم‌سازی رازی، کرج، ایران

5 دامپزشک، بخش تولید و تحقیق توبرکولین و مالئین، مؤسسه‌ی واکسن و سرم‌سازی رازی، کرج، ایران

6 استادیار، بخش تولید و تحقیق توبرکولین و مالئین، مؤسسه‌ی واکسن و سرم‌سازی رازی، کرج، ایران

چکیده

مقدمه: مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به عنوان یک پاتوژن موفق انسانی عامل مرگ حدود 3 میلیون نفر در هر سال می‌باشد و نزدیک به یک سوم جمعیت جهان عفونت نهفته به این باکتری دارند. این مطالعه به منظور بررسی نقش انتقال اخیر و فعال شدن مجدد عفونت نهفته به مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در استان مرکزی با استفاده از روش‌های IS6110-RFLP (IS6110-Restriction fragment length polymorphism) و DR-RFLP و نیز مقایسه‌ی قدرت تفکیک جدایه‌های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با این دو روش انجام گرفت. روش‌ها: در این مطالعه طی یک سال در مجموع 57 نمونه‌ی خلط اسمیر مثبت از بیماران مبتلا به سل ریوی از مراکز بهداشتی- درمانی استان مرکزی جمع‌آوری گردید و طبق روش‌های استاندارد کشت داده شد. سپس استخراج DNA ژنومیک با روش ایزو آمیل الکل– کلروفرم صورت پذیرفت. جهت بررسی‌های ژنتیکی سویه‌ها از روش RFLP با استفاده از آنزیم محدودکننده‌ی PvuII استفاده شد و دو رگه‌سازی با پروب‌های IS6110 و DR انجام پذیرفت. یافته‌ها: طی این مطالعه، تنوع ژنتیکی وسیعی از سویه‌های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مشاهده شد. با استفاده از پروب IS6110، 48 ژنوتیپ مشاهده گردید که 41 نوع منحصر به فرد بود و با پروب DR، 45 ژنوتیپ دیده شد که 37 نوع آن منحصر به فرد بود. نتیجه‌گیری: تنوع ژنتیکی وسیع سویه‌های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مورد مطالعه، نشان‌دهنده‌ی نقش اصلی فعال شدن مجدد عفونت نهفته نسبت به انتقال اخیر عفونت می‌باشد. همچنین یافته‌های تجربی ما نشان داد قدرت تفکیک سویه‌ها با روش IS6110-RFLP بیشتر از روش DR-RFLP می‌باشد. واژگان کلیدی: انتقال اخیر، عود مجدد عفونت، قدرت تفکیک، مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، RFLP

عنوان مقاله [English]

Effects of Recent Transmission of Infection and Reactivation of Latent Infection with Mycobacterium Tuberculosis in Patients with Tuberculosis

نویسندگان [English]

  • Behnam Rafiee 1
  • Ali Asghar Farazi 2
  • Davud Sadeghi 3
  • Sepideh Ghani 1
  • Mohammad Mohammadtaheri 4
  • Ahmad Sakhravi 4
  • Roholah Keshavarz 5
  • Keyvan Tadayon 6
  • Nader Mosavari 6
1 Department of Microbiology, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Department of Infectious and Tropical Diseases, School of Medicine, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran
3 Department of Biology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
4 Department of Tuberculin and Malein Production and Research, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Karaj, Iran
5 Veterinarian, Department of Tuberculin and Malein Production and Research, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Karaj, Iran
6 Assistant Professor, Department of Tuberculin and Malein Production and Research, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Karaj, Iran
چکیده [English]

Background: Mycobacterium tuberculosis is a successful worldwide human pathogen responsible for killing about three million people every year. It has been estimated that approximately one-third of the world population have latent infections of this pathogen. This study was performed to evaluate the role of recent transmission of infection and reactivation of latent infection with Mycobacterium tuberculosis in Markazi Province (Iran). Methods: Overall, 57 sputum specimens from smear-positive patients were collected from health centers in Markazi Province. The samples were then cultured by standard methods. Afterward, genomic DNA was extracted by chloroform-isoamyl alcohol. Genetic studies were conducted by Pvull restriction fragment length polymorphism (RFLP) and DNA hybridization with IS6110 and direct repeat (DR) probes. Findings: We observed a wide range of genetic diversity from Mycobacterium tuberculosis strains. Of 48 genotypes identified by IS6110-RFLP method, 41 were unique. On the other hand, 37 of 45 genotypes identified by DR-RFLP were unique. Conclusion: The variety of genetic patterns revealed that reactivation of latent infection with Mycobacterium tuberculosis has a more important role than recent transmission in the studied population. Our practical findings showed higher discriminatory power of IS6110-RFLP compared to DR-RFLP. Keywords: Discriminatory power, Mycobacterium tuberculosis, Reactivation, Recent transmission, Restriction fragment length polymorphism