ویژگی‌های اپیدمیولوژیک و بالینی خونریزی تحت عنکبوتیه‌ی غیر تروماتیک

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 پزشک عمومی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه داخلی مغز و اعصاب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دستیار، مرکز تحقیقات علوم اعصاب و گروه داخلی مغز و اعصاب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات علوم اعصاب اصفهان و گروه داخلی مغز و اعصاب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

قدمه: با توجه به میزان بالای مرگ و میر ناشی از خونریزی تحت عنکبوتیه‌ی غیر تروماتیک، تفاوت‌های جغرافیایی و نیز عدم وجود اطلاعات کافی از آن در شهر اصفهان و در راستای ارتقای کیفیت خدمات درمانی، در این مطالعه خصوصیات دموگرافیک، بالینی و اپیدمیولوژیک خونریزی تحت عنکبوتیه‌ی غیر تروماتیک بررسی شد. روش‌ها: در یک مطالعه‌ی توصیفی و گذشته‌نگر مدارک پزشکی کلیه‌ی بیماران بستری‌شده با تشخیص قطعی خونریزی تحت عنکبوتیه‌ی غیر تروماتیک در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفت. یک پرسشنامه‌ی حاوی موارد معتبر طراحی شد و اطلاعات مربوط به مشخصات فردی، خصوصیات بالینی و شاخص‌های اپیدمیولوژیک از پرونده و مدارک موجود بیماران استخراج گردید. یافته‌ها: در طول مطالعه، در مجموع ۱۹۰ بیمار به علت خونریزی تحت عنکبوتیه‌ی غیر تروماتیک بستری شدند که نیمی از آنان زن بودند. شایع‌ترین علایم منجر به مراجعه به اورژانس شامل تهوع، سر درد و کاهش سطح هوشیاری با شیوع به ترتیب ۴۷/۴، ۱۸/۹ و ۱۵/۸ درصد بود. در بررسی عوامل خطر خونریزی تحت عنکبوتیه، فشار خون با ۴۳/۷ درصد و سیگار کشیدن و دیابت به ترتیب با ۱۹/۵ و ۹/۵ درصد شایع‌ترین عوامل بود. میزان مرگ و میر بیماران در بیمارستان ۳۴/۷ درصد بود و در هنگام ترخیص ۴/۷ درصد از بیماران برای انجام فعالیت‌های روزانه وابسته بودند. نتیجه‌گیری: به جز سن و جنس بیشتر عوامل خطر مرتبط با خونریزی تحت عنکبوتیه مانند فشار خون، مصرف سیگار و دیابت قابل پیشگیری یا کنترل می‌باشند. واژگان کلیدی: خونریزی تحت عنکبوتیه، اپیدمیولوژی، سکته‌ی مغزی

عنوان مقاله [English]

Epidemiological and Clinical Characteristics of Non-Traumatic Subarachnoid Hemorrhage

نویسندگان [English]

  • Hemaseh Tavahen 1
  • Majid Ghasemi 2
  • Rasul Norouzi 3
  • Hajar Memar 4
  • Mustafa Sharifkhah 5
1 General Practitioner, Isfahan Neurosciences Research Center , Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Neurology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Neurology Assistant, Isfahan Neurosciences Research Center, Department of Neurology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Isfahan Neurosciences Research Center, Department of Neurology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Subarachnoid hemorrhage (SAH) is associated with high mortality and morbidity. Considering geographical differences in reported epidemiology and lack of data in Isfahan, the aim of the present study was to assess the natural history of non-traumatic SAH. Methods: In a retrospective study, we reviewed the medical records of all patients who were hospitalized by the definite diagnosis of non-traumatic SAH in Alzahra and Kashani Hospitals (Isfahan, Iran) during 2011-12. A questionnaire containing validated items about demographic, clinical, and epidemiological variables was used to collect data. Findings: A total of 190 cases of non-traumatic SAH were identified. Half of the patients were female. History of vomiting, headaches, and loss of consciousness were the most frequent warning symptoms in 47.4%, 18.9%, and 15.8% of the patients, respectively. The most frequent risk factors were hypertension (43.7%), smoking (19.5%) and diabetes (9.5%). The mortality rate was 34.7% and only 4.7% of survivors were discharged while requiring assistance with activities of daily living. Conclusion: Treatment of hypertension and diabetes together with cessation of smoking can reduce the risk of SAH. Keywords: Subarachnoid hemorrhage, Epidemiology, Stroke

دوره 30، شماره 219 - شماره پیاپی 219
بهمن و اسفند 1391
صفحه 2299-2309
  • تاریخ دریافت: 16 بهمن 1391
  • تاریخ بازنگری: 13 فروردین 1402
  • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401