پلی‌مورفیسم‌های ژنی عامل نکروزدهنده‌ی تومور آلفا در افراد بومی جنوب ایران

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه میکروبیولوژی، جهرم، ایران

2 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، باشگاه پژوهشگران جوان، جهرم، ایران

3 دانشیار، گروه ژنتیک انسانی، دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

4 استادیار، گروه نورولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، هرمزگان، ایران

چکیده

مقدمه: میکروستلیت‌ها، نواحی دارای توالی‌های کوتاه ژنوم در یوکاریوت‌ها هستند که پلی‌مورفیسم آن‌ها با برخی ویژگی‌های ژنتیک جمعیت و بیماری‌ها در ارتباط است. این مطالعه با هدف بررسی پلی‌مورفیسم ژنی عامل نکروزدهنده‌ی تومور آلفا (Tumor necrotizing factor-α یا TNF-α) ناحیه‌ی HLA در افراد بومی جنوب ایران انجام شد. روش‌ها: این پژوهش به صورت مقطعی- توصیفی بر روی نمونه‌های خون محیطی 50 فرد بومی ساکن در استان هرمزگان انجام شد. با استفاده از پرایمر اختصاصی پلی‌مورفیسم‌های آللی TNF-α مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس با استفاده از نرم‌افزارهای Pop gene و SPSS آنالیز آماری انجام شد. یافته‌ها: ارزیابی پلی‌مورفیسم جمعیت مورد پژوهش نشان داد که تمامی 13 آلل متداول TNF-α در افراد مورد بررسی وجود داشت. آلل‌های 4 و 3 TNF-α به ترتیب با فراوانی‌های نسبی 24 و 16 درصد متداول‌ترین و آلل‌های 1 و 2 هر کدام با فراوانی 2 درصد نادرترین آلل‌های مورد پایش بودند. همچنین بین فراوانی آلل‌های مشاهده شده و جمعیت مورد پژوهش اختلاف معنی‌داری وجود داشت (05/0 > P). نتیجه‌گیری: میکروستلیت‌های ناحیه‌ی HLA می‌توانند در مورد شناسایی ارتباط بین پلی‌مورفیسم ژن TNF-α و بیماری‌های ژنتیکی در مناطق مختلف کشور کمک نمایند. همچنین این داده‌ها می‌توانند در طراحی اولین پایگاه داده‌های ژنتیکی STR (Short tandem repeat) در جمعیت ایرانی مورد استفاده قرار گیرند. واژگان کلیدی: پلی‌مورفیسم ژنی، میکروستلیت، عامل نکروز دهنده‌ی توموری آلفا

عنوان مقاله [English]

Study of Tumor Necrosis Factor Alpha Gene Polymorphism in Native Southern Population of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kargar 1
  • Masoomeh Rahmanian 2
  • Majid Yavarian 3
  • Ahmad Aghanegahi 4
  • Sadegh Ghorbani Dalini 2
1 Associate Professor, Department of Microbiology, Jahrom Branch, Islamic Azad University, Jahrom, Iran
2 Department of Microbiology, Jahrom Branch, Young Researcher's Club, Islamic Azad University, Jahrom, Iran
3 Associate Professor, Department of Genetics, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
4 Assistant Professor, Department of Neurology, School of Medicine, Hormozgan University of Medical Sciences, Hormozgan, Iran
چکیده [English]

Background: Microsatellites are the short tandem repeat regions in eukaryotic genome whose polymorphisms have an association with some population genetic properties and also some diseases. In this study, we aimed to investigate the gene polymorphism of tumor necrosis factor alpha (TNF-α) of human leukocyte antigen (HLA) locus in native population of Southern Iran. Methods: This cross-sectional descriptive study was performed on 50 peripheral blood samples of native Southern Iranians. Allelic polymorphisms of TNF-α were studied using specialized primers. Statistical analyses were computed by SPSS and Popgene software programs. Findings: Polymorphism evaluations showed that all 13 typical alleles of TNF-α were present in this Iranian group. TNF-α*3 and TNF-α*4 were the most prevalent alleles with frequencies of 0.24 and .016, respectively. On the other hand, TNF-α*1 and TNF-α*2 were the rarest alleles with frequency of 0.02. In addition, the differences between the frequencies of alleles and the studied population were significant (P < 0.05). Conclusion: HLA microsatellites can be useful in identifying the relation between gene polymorphism of TNF and genetic diseases in different parts of Iran. Then can also be beneficial in preparing the first Iranian STR gene database. Keywords: Gene Polymorphism, Microsatellite, Tumor Necrosis Factor Alpha