دیدگاه بیماران مبتلا به ایدز در خصوص تأثیر راهنماهای عمل برای استفاده از کاندوم: یک مطالعه‌ی کیفی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بهداشت باروری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه آموزش بهداشت، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه پرستاری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه آمار زیستی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: تماس‌های جنسی محافظت نشده شایع‌ترین راه انتقال بیماری ایدز در جهان است و آمار مبتلایان از این طریق در کشور رو به افزایش می‌باشد. از آن جا که بعضی از راهنماهای عمل می‌تواند در استفاده‌ی افراد با رفتارهای پرخطر از کاندوم تأثیر مثبت داشته باشند، این مطالعه با هدف بررسی دیدگاه بیماران مبتلا به ایدز درخصوص تأثیر راهنماهای عمل در استفاده از کاندوم انجام شد. روش‌ها: این پژوهش کیفی در 3 کلینیک مشاوره‌ی بیماری‌های رفتاری وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی در سال 1389 انجام شد. با توجه به محدودیت در دسترسی به نمونه‌ی پژوهش، از روش نمونه‌گیری ساده و از افراد مبتلا به ایدز مراجعه کننده به کلینیک‌های فوق استفاده شد، ولی در نهایت به صورت نمونه‌گیری مبتنی بر هدف (نمونه‌گیری با حداکثر تنوع از نظر سن، تأهل، تحصیلات و اشتغال) ادامه یافت. داده‌ها از طریق مصاحبه‌ی فردی نیمه ساختار یافته‌ی عمیق جمع‌آوری گردید و آنالیز داده‌ها بر اساس آنالیز محتوا صورت گرفت. در این مطالعه با 34 نفر (22 مرد با میانگین سنی 13/7 ± 5/37 سال و 4 زن با میانگین سنی 04/3 ± 34 سال) مصاحبه انجام شد. همچنین با 5 نفر از پرسنل کلینیک‌های مشاوره‌ی بیماری‌های رفتاری و 3 زن HIV منفی که همسران مبتلا داشتند نیز مصاحبه صورت گرفت. یافته‌ها: افراد به دو دسته‌ی محرک درونی و بیرونی برای استفاده از کاندوم اشاره داشتند. در بین عوامل درونی، ندای وجدان و نگرانی از انتقال بیماری به شریک جنسی و در بین عوامل بیرونی نقش مثبت مشاوره‌های انجام شده در مراکز مشاوره، رسانه‌ها، توزیع گسترده از پمفلت و کتابچه‌های آموزشی و صحبت با دوستان از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. نتیجه‌گیری: با وجود این که محرک‌های بیرونی پرقدرتی مثل رسانه‌ها در اتخاذ رفتارهای ایمن جنسی و پیش‌گیری از انتقال بیماری ایدز اهمیت بسیار دارد، تمرکز بر روی محرک‌های درونی نیز می‌تواند در این زمینه تأثیر بسزایی داشته باشد. واژگان کلیدی: ایدز، کاندوم، راهنمای عمل، رسانه

عنوان مقاله [English]

Attitudes of HIV/AIDS Patients towards Condom Use Manuals: A Qualitative Research

نویسندگان [English]

  • Homeira Fallahi 1
  • Sedighehsadat Tavafian 2
  • Farideh Yaghmaie 3
  • Ebrahim Hajizadeh 4
1 PhD Student, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Health Education, School of Medical Sciences, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Biostatistics, School of Medical Sciences, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: There is evidence that a significant proportion of people living with HIV (PLWH) still practice unsafe sex and this remains a challenge for HIV prevention. Since some manuals can have positive effects on condom use among the high risk population, this qualitative study explored perceptions of Iranian PLWH regarding such manuals. Methods: In-depth, semi-structured interviews were held with a purposively selected group of PLWH recruited from three HIV care clinics in Tehran, Iran. Overall, 34 individuals including 26 HIV positive patients (22 males and 4 females) were interviewed. In addition, 5 healthcare workers and 3 wives of HIV-patients were also interviewed. All interviews were recorded and typed, and the codes were extracted after reviewing them several times. Data was analyzed using the content analysis approach. Findings: Participants pointed to the internal and external stimuli. Conscience was the most important internal stimulus. The most influential external stimuli included mass media, consulting with health care providers, communication with friends, and training. Conclusion: Although external stimuli such as the media can have a significant role in the adoption of safe behaviors and preventing sexual transmission of AIDS, focusing on internal stimuli may also be of high importance. Keywords: HIV/AIDS, Condom, Cues to action, Media