بررسی اعتبار کشت خون نسبت به سندرم پاسخ التهابی سیستمیک در تشخیص سپتی‌سمی

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 استادیار، گروه عفونی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

2 استادیار، گروه اورولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

چکیده

مقدمه: سپتی‌سمی، سندرمی به سرعت پیشرونده و تهدید‌کننده‌ی حیات است که به صورت سندرم پاسخ التهابی سیستمیک ناشی از عفونت تعریف می‌شود. تشخیص صحیح و سریع این سندرم جهت حصول نتایج بالینی قابل قبول و کاهش مرگ و میر ناشی از آن بسیار مهم است. هدف از این مطالعه، بررسی اعتبار کشت خون که یکی از شایع‌ترین آزمایش‌های مورد استفاده در تشخیص سپسیس می‌باشد، نسبت به علایم بالینی سندرم پاسخ التهابی سیستمیک (Systemic inflammatory response syndrome یا SIRS) ناشی از سپتی‌سمی در بیمارستان‌های آموزشی شهر اراک بود. روش‌ها: در این مطالعه مشاهده‌ای تحلیلی، 289 بیمار بستری در بیمارستان‌های آموزشی شهر اراک که برای آن‌ها کشت خون انجام شده بود، بر اساس معیارهای ورود (رضایت بیمار یا ولی وی، عدم گذشت بیش از 24 ساعت از شروع آنتی‌بیوتیک تزریقی و عدم گذشت بیش از 24 ساعت از زمان انجام کشت خون) وارد مطالعه شدند. سپس نتایج کشت خون در دو گروه SIRS+ و SIRS- ارزیابی و حساسیت و ویژگی آن تعیین شد. یافته‌ها: در نمونه‌های مورد بررسی 215 نفر (6/74 درصد) SIRS+ و 74 نفر (6/25 درصد) SIRS- بودند. از میان نمونه‌های کشت شده نیز 29 بیمار (03/10 درصد) کشت خون مثبت داشتند که 9/6 درصد آن‌ها با علایم بالینی SIRS+ مطابقت داشت و 1/3 درصد آلودگی بود. حساسیت و ویژگی کشت خون به ترتیب 3/9 و 84/87 درصد محاسبه شد. نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت تشخیص صحیح و سریع سپتی‌سمی و حساسیت پایین کشت خون به نظر می‌رسد توجه به علایم بالینی بیمار و انجام آزمایش با توجه به اندیکاسیون‌ها و استانداردهای آن از اهمیت بالایی برخوردار است. واژگان کلیدی: اعتبار، کشت خون، سپتی‌سمی، سندرم پاسخ التهابی سیستمیک

عنوان مقاله [English]

Value of Blood Culture in Diagnosis of Systemic Inflammatory Response Syndrome in Sepsis

نویسندگان [English]

  • Nader Zarrinfar 1
  • Ali Cyrus 2
  • Masoumeh Sufian 1
1 Assistant Professor, Department of Infectious Diseases, School of Medicine, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran
2 Assistant Professor, Department of Urology, School of Medicine, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran
چکیده [English]

Background: Sepsis is a rapidly progressive and life-threatening syndrome. It is defined as a systemic inflammatory response syndrome (SIRS). In order to achieve acceptable clinical outcomes and reduce mortality and morbidity associated with sepsis, accurate and timely diagnosis of this syndrome is very important. The aim of this study was to evaluate the validity of one of the most common tests used in the diagnosis of sepsis (blood culture) with SIRS in teaching hospitals in Arak, Iran. Methods: In this analytical study, 289 patients who had been admitted to teaching hospitals in Arak and consented to participate were evaluated. Patients were only included if they had received intravenous antibiotics for less than 24 hours and their blood culture was performed during the past 24 hours. The results of blood cultures were evaluated in two groups of SIRS+ and SIRS-. The sensitivity and specificity of the test were then determined. Findings: Of 289 studied samples, 215 (74.6%) patients were SIRS+ and 74 (25.6%) were SIRS-. In cultured samples, 29 (10.03%) were positive but only 6.9% were true positive. However, 3.1% of the samples were contaminated. The sensitivity and specificity of blood culture were 9.3% and 87.84%, respectively. Conclusion: According to the importance of accurate and timely diagnosis of sepsis and low sensitivity of blood culture, it seems that decision making based on clinical symptoms and testing indications and standards is essential. Keywords: Blood culture validity, Blood culture, Sepsis, Systemic inflammatory response syndrome