کیفیت خواب در بیماران مبتلا به پارکینسون

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه داخلی اعصاب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: پارکینسون یک بیماری استحاله‌ای سیستم عصبی مرکزی است که با علایم حرکتی و غیر حرکتی تظاهر می‌نماید. علایم غیر حرکتی شامل اختلالات اتونوم و اختلال شناختی و اختلال خواب است. بسیاری از علایم غیر حرکتی از جمله اختلال خواب شایع می‌باشد و به طور بارز در فعالیت‌های روزانه‌ی بیمار و کیفیت زندگی بیماران تأثیر می‌گذارد. مهم‌ترین هدف مطالعه‌ی حاضر، بررسی کیفیت خواب بیماران مبتلا به پارکینسون بود. روش‌ها: این مطالعه‌ی مقطعی در سال 1390 روی بیماران مبتلا به پارکینسون که به درمانگاه اعصاب بیمارستان الزهرای (س) اصفهان مراجعه ‌کردند، انجام شد. 34 بیمار مبتلا به پارکینسون و 34 نفر از افراد سالم به عنوان گروه شاهد در این مطالعه شرکت کردند. کیفیت خواب بیماران با پرسشنامه‌ی PDSS (Parkinson's disease sleep scale) ارزیابی شد. میانگین نمره‌ی PDSS در دو گروه مورد مطالعه توسط آزمون Student-t مقایسه گردید. یافته‌ها: میانگین نمره‌ی PDSS در بیماران مبتلا به پارکینسون 92/26 ± 99/55 بود که نشان‌دهنده‌ی اختلال خواب متوسط تا شدید بود. میانگین نمره‌ی PDSS در گروه شاهد 65/10 ± 34/20 بود. تفاوت نمرات دو گروه معنی‌دار بود (05/0 > P). نتیجه‌گیری: مطالعه‌ی ما نشان داد که کیفیت خواب در بیماران مبتلا به پارکینسون نسبت به گروه شاهد پایین‌تر است. واژگان کلیدی: پارکینسون، کیفیت خواب، Parkinson's disease sleep scale

عنوان مقاله [English]

Sleep Quality in Patients with Parkinson’s Disease

نویسندگان [English]

  • Mohamad Reza Najafi 1
  • Ahmad Chitsaz 1
  • Zahra Askarian 2
1 Associate Professor, Department of Neurology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Parkinson’s disease (PD) is a progressive neurodegenerative disorder causing motor and non-motor symptoms. The latters are common and include autonomic dysfunction, cognitive impairment, and sleep difficulties. Many of the non-motor aspects of PD such as sleep disturbance are more common and significantly affect everyday activities and quality of life of patients. The most important aim of this study was to evaluate sleep quality in patients with PD. Methods: In this case-control study, 34 patients with PD and 34 healthy controls were included. The patients had referred to the Neurology Clinic of our teaching hospital (Isfahan, Iran) in 2011. Sleep quality of all subjects was evaluated by Parkinson’s Disease Sleep Scale (PDSS) which is a reliable and valid tool to measure sleep disorders in PD. Findings: The mean total PDSS score in patients was 55.29 ± 26.92 which indicated moderate to severe sleep disturbances. The mean total score in the control group was 20.34 ± 10.65. The difference between mean scores of the two groups was statistically significant (P < 0.05). Conclusion: Our study demonstrated that patients with PD experienced poorer nocturnal sleep quality than the control group. Keywords: Sleep quality, Sleep disturbances, Parkinson’s disease, Parkinson’s disease sleep scale