ارتباط بین ضخامت ماکولا و نسبت غلظت فاکتور رشد مشتق از سلول‌های اندوتلیال عروق به گیرنده‌ی محلول آن در مایعات چشم افراد مبتلا به رتینوپاتی دیابتی غیر پرولیفراتیو

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات فیزیولوژی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه فیزیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه چشم‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 متخصص چشم‌پزشکی، بیمارستان فیض، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از این مطالعه، به دست آوردن نسبت میان غلظت فاکتور رشد مشتق از سلول‌های اندوتلیال عروق (VEGF یا Vascular endothelial growth factor) و گیرنده‌ی محلول آن (Soluble vascular endothelial growth factor receptor 1 یا SVEGFR1) در مایع زلالیه‌ی افراد مبتلا به رتینوپاتی دیابتی غیر پرولیفراتیو بود. همچنین ارتباط این نسبت با ادم ماکولا بررسی شد. روش‌ها: این مطالعه، یک مطالعه‌ی مقطعی تصادفی بود. مایع زلالیه حین تزریق آواستین در چشم افراد دچار رتینوپاتی دیابتی غیر پرولیفراتیو جمع‌آوری گردید و غلظت فاکتورهای VEGF و SVEGFR1 سنجیده شد. ضخامت متوسط ماکولا توسط دستگاه OCT (Optical coherence tomography) اندازه‌گیری شد. یافته‌ها: نسبت VEGF به SVEGFR1 با ضخامت ماکولا ارتباط معنی‌داری داشت (46/0 = r؛ 05/0 = P) که بیانگر عدم تعادل بین VEGF و رسپتور محلول آن در مایعات چشم دچار ادم ماکولا بود. نتیجه‌گیری: کاهش غلظت SVEGFR1 باعث افزایش فعالیت VEGF می‌شود. از این طریق نفوذپذیری عروق شبکیه و ماکولا افزایش می‌یابد و این فاکتور پروآنژیوژنیک باعث افزایش ادم ماکولا می‌شود. واژگان کلیدی: فاکتور رشد سلول‌های اندوتلیال عروق، رتینوپاتی دیابتی غیر پرولیفراتیو، آنژیوژنز، ادم ماکولا

عنوان مقاله [English]

Relationship between Macular Thickness and the Ratio of Vascular Endothelial Growth Factor to Its Soluble Receptor 1 in Non-Proliferative Diabetic Retinopathy

نویسندگان [English]

  • Zahra Hasanpour 1
  • Shaghayegh Haghjooy Javanmard 2
  • Zahra Abbaspoor 1
  • Gholam Ali Naderian 3
  • Mehdi Jahanmard 4
1 Student of Medicine, School of Medicine AND Physiology Research Center AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Physiology, School of Medicine AND Physiology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Ophthalmologist, Feiz Hospital, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The goal of this study was to determine the ratio of vascular endothelial growth factor (VEGF) to soluble VEGF receptor 1 (SVEGFR1) in aqueous humor of patients with non-proliferative diabetic retinopathy (NPDR). We also investigated the association between this ratio and macular edema. Methods: In this randomized, cross-sectional study, aqueous humor was collected during Avastin injection in ocular fluid of patients with NPDR. Concentrations of VEGF and SVEGFR1 were then determined. Macular thickness was measured with ocular coherence tomography (OCT). Findings: VEGF/SVEGFR1 had a significant correlation with macular thickness (r = 0.46; P = 0.05). Therefore, imbalance between VEGF and its soluble receptor in ocular fluid is related with macular edema. Conclusion: Decreased level of SVEGFR1 increases the activity of VEGF. As a result, vessels in retina become permeable. This pro-angiogenic factor will in turn increase macular edema. Keywords: Angiogenesis, Macular edema, Vascular endothelial growth factor, Non-proliferative diabetic retinopathy, Optical coherence tomography