نویسنده = زهراالسادات مرتضوی
بررسی اثر تستوسترون بر میانگین غلظت عامل رشد مشتق از پلاکت (PDGF) و عامل رشد فیبروبلاستی بازی (bFGF) در رت‌های ویستار نر

دوره 32، شماره 272، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 9-15

فرید نصر اصفهانی؛ شقایق حق‌جوی جوانمرد؛ مریم مؤتمر؛ سعیده بحرانی؛ زهراالسادات مرتضوی


بررسی اثر تستوسترون بر روی فاکتور رشد مشتق از پلاکت و فاکتور مشتق از سلول‌های استرومایی در مغز استخوان رت‌های ویستار نر

دوره 30، شماره 220، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2403-2411

زهراالسادات مرتضوی؛ شقایق حق جوی جوانمرد؛ مریم موتمر؛ سعیده بحرانی؛ فرید نصر اصفهانی