بررسی اثر تستوسترون بر روی فاکتور رشد مشتق از پلاکت و فاکتور مشتق از سلول‌های استرومایی در مغز استخوان رت‌های ویستار نر

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، مرکز تحقیقات فیزیولوژی و گروه فیزیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: از کارامدترین روش‌های ترمیم آسیب‌های بافتی، سلول‌درمانی است. امروزه از سلول‌های MSC (Mesenchymal stem cell) به دلیل قدرت بالای تمایز به انواع سلول‌ها و ترشح فاکتورهای رشد متعددی همچون PDGF (Platelet derived growth factor) و SDF-1α (Stromal cell-derived factors-1alpha) برای این منظور استفاده می‌شود. هورمون‌های جنسی با اثر بر میزان ترشح این فاکتورها، تکثیر و مهاجرت سلول‌ها و فرایند‌های ترمیمی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. هدف از این پژوهش، تعیین اثر تستوسترون بر غلظت فاکتورهای PDGF و SDF-1α در مغز استخوان رت‌های نر ویستار بود. روش‌ها: 24 رت‌ به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند. گروه اول تحت عمل جراحی Sham قرار گرفت و مقدار 1/0 میلی‌لیتر روغن کنجد به عنوان دارونما دریافت کرد. سه گروه دیگر تحت عمل Orchidectomy قرار گرفتند و به ترتیب دوز‌های 1/0 میلی‌لیتر روغن کنجد (به عنوان دارونما)، روزانه 1 و 5 میلی‌گرم بر کیلوگرم تستوسترون محلول در روغن کنجد را به صورت زیر جلدی و به مدت سه هفته‌ی متوالی دریافت نمودند و در نهایت میزان فاکتورها در مغز استخوان استخراج شده از فمور رت‌ها اندازه‌گیری شد. یافته‌ها: میانگین غلظت PDGF در مغز استخوان گروه شاهد به صورت معنی‌داری کمتر از این مقدار در گروه Sham بود و در گروه‌های عقیم دریافت‌ کننده‌ی 1 میلی‌گرم و 5 میلی‌گرم تستوسترون افزایش معنی‌داری نسبت به گروه شاهد دیده شد (05/0 > P). غلظت SDF-1α در گروه Sham نسبت به گروه شاهد تفاوت معنی‌داری نداشت. این میزان در گروه عقیم دریافت‌کننده‌ی 5 میلی‌گرم تستوسترون نسبت به گروه شاهد کاهش معنی‌داری را نشان داد. نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد که تستوسترون موجب افزایشPDGF در مغز استخوان رت‌های نر می‌شود، در حالی که SDF-1α را کاهش می‌دهد. واژگان کلیدی: تستوسترون، Stromal cell-derived factors-1alpha، Platelet-derived growth factor

عنوان مقاله [English]

The Effect of Testosterone on the Amount of Platelet Derived Growth Factor and Stromal Cell-Derived Factors-1Alpha in Bone Marrow of Male Wistar Rats

نویسندگان [English]

  • Zahra Sadat Mortazavi 1
  • Shaghayegh Haghjooy Javanmard 2
  • Maryam Motamer 1
  • Saeideh Bahrani 1
  • Farid Nasr Esfahani 1
1 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine AND Physiology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Physiology Research Center AND Department of Physiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: One of the most efficient methods of damaged tissue regeneration and repairment is cell therapy; nowadays is used from mesenchymal stem cells (MSC) because of high capacity of these cells for self-renewal and multi-lineage differentiation and secretion of different growth factors, like platelet derived growth factor (PDGF) and stromal cell-derived factors-1alpha (SDF-1α). Sexual hormone which affect the secretion of these factors, regulate proliferation and migration of stem cells and also, repairment processes. The purpose of this study was to determinate the effect of exogenous testosterone on the amount of PDGF and SDF-1α in bone marrow of male Wistar rats. Methods: In this experimental study, 24 male Wistar rats randomly were divided into four groups. The first group underwent sham operation and received 0.1 ml of sesame oil as a placebo. The other three groups underwent orchidectomy operation and after two weeks received 0.1 ml of sesame oil (as a placebo), 1 and 5 mg/kg/day of testosterone dissolved in sesame oil respectively,  subcutaneously each day for 3 weeks. Then, the amount of factors was measured in extracted femoral bone marrow using ELISA method. Findings: The average concentration of PDGF in bone marrow of control group was significantly less than these amounts in sham group (P < 0.05). In castrated group received 1 and 5 mg/kg/day of testosterone, these factors increased significantly in comparison with control group (P < 0.05). The average concentration of SDF-1α in bone marrow of sham group did not show significant differences comparing the control group. This amount showed significant decrease in castrated group received 5 mg/kg/day testosterone comparing the control group (P < 0.05). Conclusion: The results showed that testosterone leads to increase the amount of PDGF in bone marrow of male rats but decrease the amount of SDF-1α. Keywords: Platelet derived growth factor, Stromal cell-derived factor-1alpha, Testosterone, Bone marrow, Rat

دوره 30، شماره 220 - شماره پیاپی 220
بهمن و اسفند 1391
صفحه 2403-2411
  • تاریخ دریافت: 02 آبان 1391
  • تاریخ بازنگری: 05 فروردین 1402
  • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401