نویسنده = سیدرضا مجدزاده
سند سیاستی ارتقای فعالیت فیزیکی نوجوانان ایرانی

دوره 31، شماره 233، خرداد و تیر 1392، صفحه 510-520

لیلی مونسان؛ مهدی سپیدارکیش؛ حامد حسینی؛ آیت احمدی؛ گلایل اردلان؛ رویا کلیشادی؛ سیدرضا مجدزاده