سند سیاستی ارتقای فعالیت فیزیکی نوجوانان ایرانی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت و مرکز پژوهش ترجمان دانش، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت و مرکز پژوهش ترجمان دانش، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 اداره‌ی بهداشت مدارس، جوانان و نوجوانان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

4 استاد، مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 استاد، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت و مرکز پژوهش ترجمان دانش، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: انجام فعالیت منظم فیزیکی از دوران کودکی و نوجوانی، فاکتوری زمینه‌ساز برای داشتن یک زندگی سالم و پویا در آینده است. هدف از این مطالعه، مرور شواهد موجود بر افزایش فعالیت فیزیکی نوجوانان برای تدوین برنامه‌ی ملی در سطح کشور بود.روش‌ها: ابتدا با استفاده از کلید واژه‌های حساس، پایگاه‌های اطلاعاتی جستجو و مرورهای نظام‌مند مرتبط استخراج شد. مطالعات موجود از لحاظ مرتبط بودن و کیفیت روش شناختی مورد بررسی قرار گرفتند. برای مداخله‌هایی که مؤثر تشخیص داده شدند، معایب، محاسن، هزینه، روش اجرا و محدودیت‌ها از مطالعه‌های اولیه‌ای که مبنای مطالعات مروری منظم بودند، مشخص شد.یافته‌ها: سه مداخله‌ی اصلاحات برنامه‌ی درسی تربیت بدنی، ایجاد فعالیت‌های فوق برنامه و رویکردهای محیطی و حمایت‌های اجتماعی شناسایی شدند.نتیجه‌گیری: شواهد موجود حاکی از آن است که تأثیر این مداخله‌ها زیاد نبوده، به طور نسبی مؤثرند. استفاده از رویکرد تلفیقی از هر سه گزینه توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Policy Brief for Promoting Physical Activity among Iranian Adolescents

نویسندگان [English]

 • Leila Mounesan 1
 • Mahdi Sepidarkish 1
 • Hamed Hosseini 2
 • Ayat Ahmadi 2
 • Gelayol Ardalan 3
 • Roya Kelishadi 4
 • Reza Majdzadeh 5
1 Department of Epidemiology, School of Public Health AND Knowledge Utilization Research Centre (KURC), Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 PhD Student, Department of Epidemiology, School of Public Health AND Knowledge Utilization Research Centre (KURC), Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Adolescents, Youth and School Health Office, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran
4 Professor, Isfahan Cardiovascular Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Professor, Department of Epidemiology, School of Public Health AND Knowledge Utilization Research Centre (KURC), Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Regular physical activity (PA) is an underlying factor since childhood and adolescence for having a healthy and active future in life. The aim of this study was to review the evidence on increasing the youth PA to develop the national program at country level.Methods: At first, the databases were searched using the sensitive keywords, and systematic reviews of the relevant databases were extracted. The studies were evaluated in terms of relevance and methodological quality for effective interventions that were detected. These cases were also identified in the effective interventions as disadvantages, benefits, costs, methods, and limitations of early studies, based on systematic review of the studies.Findings: Three interventions were identified as physical education curriculum reform, the creation of extra-curricular activities, as well as approaches to environmental and social support. Evidence showed that the relative impact of these interventions were not high.Conclusion: Thus, a combination of all three options of integrated approach is recommended for reducing the sedentary lifestyle of youths.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Behavioral change
 • Evidence informed
 • Life Style
 • Policy
 1. Kelishadi R, Heshmat R, Motlagh ME, Majdzadeh R, Keramatian K, Qorbani M, et al. Methodology and Early Findings of the Third Survey of CASPIAN Study: A National School-based Surveillance of Students' High Risk Behaviors. Int J Prev Med 2012; 3(6): 394-401.
 2. Rajabi F. Evidence-informed Health Policy Making: The Role of Policy Brief. Int J Prev Med 2012; 3(9): 596-8.
 3. De MF, van Lenthe FJ, Spittaels H, Lien N, De B, I. Interventions for promoting physical activity among European teenagers: a systematic review. Int J Behav Nutr Phys Act 2009; 6: 82.
 4. van Sluijs EM, Kriemler S, McMinn AM. The effect of community and family interventions on young people's physical activity levels: a review of reviews and updated systematic review. Br J Sports Med 2011; 45(11): 914-22.
 5. Kriemler S, Meyer U, Martin E, van Sluijs EM, Andersen LB, Martin BW. Effect of school-based interventions on physical activity and fitness in children and adolescents: a review of reviews and systematic update. Br J Sports Med 2011; 45(11): 923-30.
 6. Lubans DR, Foster C, Biddle SJ. A review of mediators of behavior in interventions to promote physical activity among children and adolescents. Prev Med 2008; 47(5): 463-70.
 7. Timperio A, Salmon J, Ball K. Evidence-based strategies to promote physical activity among children, adolescents and young adults: review and update. J Sci Med Sport 2004; 7(1 Suppl): 20-9.
 8. Kelishadi R, Ardalan G, Gheiratmand R, Gouya MM, Razaghi EM, Delavari A, et al. Association of physical activity and dietary behaviours in relation to the body mass index in a national sample of Iranian children and adolescents: CASPIAN Study. Bull World Health Organ 2007; 85(1): 19-26.
 9. Neumark-Sztainer D, Story M, Hannan PJ, Croll J. Overweight status and eating patterns among adolescents: where do youths stand in comparison with the healthy people 2010 objectives? Am J Public Health 2002; 92(5): 844-51.
 10. Ortega FB, Ruiz JR, Castillo MJ, Sjostrom M. Physical fitness in childhood and adolescence: a powerful marker of health. Int J Obes (Lond) 2008; 32(1): 1-11.
 11. World Health Organization, Noncommunicable Disease and Mental Health, Non communicable Disease Prevention, Health Promotion. Health and development through physical activity and sport. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2003.
 12. World Health Organization. Sedentary lifestyle: A global public health problem. [Online]. 2002 [cited 7 Apr 2002]; Available from: URL: http://www.who.int/moveforhealth/advocacy/information_sheets/sedentary/en/index.html
 13. Estebsari F. Effects of interventional educational program in physical activity. Payavard Salamat 2009; 2(4): 56-63. [In Persian].
 14. Ziaee V, Kelishadi R, Ardalan G, Gheiratmand R, Majdzadeh S, Monazzam MM. Physical activity in Iranian students CASPIAN Study. Iranian Journal of Pediatrics 2006; 16(2): 157-64. [In Persian].
 15. Kelishadi R, Ghatrehsamani S, Hosseini M, Mirmoghtadaee P, Mansouri S, Poursafa P. Barriers to Physical Activity in a Population-based Sample of Children and Adolescents in Isfahan, Iran. Int J Prev Med 2010; 1(2): 131-7.
 16. Kelishadi R, Ziaee V, Ardalan G, Namazi A, Noormohammadpour P, Ghayour-Mobarhan M, et al. A National Experience on Physical Activity Initiatives for Adolescent Girls and their Mothers: CASPIAN Study. Iran J Pediatr 2010; 20(4): 420-6.
 17. Taymoori P, Niknami S, Berry T, Lubans D, Ghofranipour F, Kazemnejad A. A school-based randomized controlled trial to improve physical activity among Iranian high school girls. Int J Behav Nutr Phys Act 2008; 5: 18.
 18. Dobbins M, De CK, Robeson P, Husson H, Tirilis D. School-based physical activity programs for promoting physical activity and fitness in children and adolescents aged 6-18. Cochrane Database Syst Rev 2009; (1): CD007651.
 19. Hamel LM, Robbins LB, Wilbur J. Computer- and web-based interventions to increase preadolescent and adolescent physical activity: a systematic review. J Adv Nurs 2011; 67(2): 251-68.
 20. Chillon P, Evenson KR, Vaughn A, Ward DS. A systematic review of interventions for promoting active transportation to school. Int J Behav Nutr Phys Act 2011; 8: 10.
 21. Jago R, Baranowski T. Non-curricular approaches for increasing physical activity in youth: a review. Prev Med 2004; 39(1): 157-63.
 22. Stone EJ, McKenzie TL, Welk GJ, Booth ML. Effects of physical activity interventions in youth. Review and synthesis. Am J Prev Med 1998; 15(4): 298-315.
 23. Hoehner CM, Soares J, Parra PD, Ribeiro IC, Joshu CE, Pratt M, et al. Physical activity interventions in Latin America: a systematic review. Am J Prev Med 2008; 34(3): 224-33.
 24. Koh HK. A 2020 vision for healthy people. N Engl J Med 2010; 362(18): 1653-6.
 25. Wu S, Cohen D, Shi Y, Pearson M, Sturm R. Economic analysis of physical activity interventions. Am J Prev Med 2011; 40(2): 149-58.
 26. Booth SL, Sallis JF, Ritenbaugh C, Hill JO, Birch LL, Frank LD, et al. Environmental and societal factors affect food choice and physical activity: rationale, influences, and leverage points. Nutr Rev 2001; 59(3 Pt 2): S21-S39.
 27. Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Division of Adolescent and School Health. The association between school-based physical activity, including physical education, and academic performance. Washington, DC: Department of Health and Human Services ; 2010.
 28. Canadian Cancer Society Manitoba Division. Information package for evidence-informed interventions: Effective school-based physical activity interventions. [Online]. 2011; Available from: URL: http://www.cancer.ca/manitoba/prevention/mb-knowledge%20exchange%20network/~/media/CCS/Manitoba/KEN/mb_children-schoolphysicalactivity_en.ashx
 29. Camacho-Minano MJ, LaVoi NM, Barr-Anderson DJ. Interventions to promote physical activity among young and adolescent girls: a systematic review. Health Educ Res 2011; 26(6): 1025-49.
 30. Dunn AL, Andersen RE, Jakicic JM. Lifestyle physical activity interventions. History, short- and long-term effects, and recommendations. Am J Prev Med 1998; 15(4): 398-412.
 31. Kang H, Gutin B, Barbeau P, Owens S, Lemmon CR, Allison J. School-based physical activity interventions to prevent or treat childhood overweight. A Summary of Research and Findings. [Online]. 2005; Available from URL: http://www.healthcaregeorgia.org/uploads/file/ResearchPaper.pdf
 32. Barr-Anderson DJ, AuYoung M, Whitt-Glover MC, Glenn BA, Yancey AK. Integration of short bouts of physical activity into organizational routine a systematic review of the literature. Am J Prev Med 2011; 40(1): 76-93.
 33. Kahn EB, Ramsey LT, Brownson RC, Heath GW, Howze EH, Powell KE, et al. The effectiveness of interventions to increase physical activity. A systematic review. Am J Prev Med 2002; 22(4 Suppl): 73-107.
 34. Kargarfard M, Kelishadi R, Ziaee V, Ardalan G, Halabchi F, Mazaheri R, et al. The impact of an after-school physical activity program on health-related fitness of mother/daughter pairs: CASPIAN study. Prev Med 2012; 54(3-4): 219-23.
 35. Diamant AL, Babey SH, Wolstein J. Adolescent physical education and physical activity in California. Policy Brief UCLA Cent Health Policy Res 2011; (PB2011-5): 1-8.
 36. Duncan EK, Scott DJ, Schofield G. Pedometer-determined physical activity and active transport in girls. Int J Behav Nutr Phys Act 2008; 5: 2.
 37. Yancey AK. The meta-volition model: organizational leadership is the key ingredient in getting society moving, literally! Prev Med 2009; 49(4): 342-51.
 38. NICE Public Health Collaborating Centre. Promoting physical activity for children: review 6 - interventions for adolescent girls. [Online]. 2009 [cited 28 Jan 2009]; Available from: URL: http://www.nice.org.uk/guidance/index.jsp?action=download&o=43036
 39. Salmon J, Booth ML, Phongsavan P, Murphy N, Timperio A. Promoting physical activity participation among children and adolescents. Epidemiol Rev 2007; 29: 144-59.
 40. Strong WB, Malina RM, Blimkie CJ, Daniels SR, Dishman RK, Gutin B, et al. Evidence based physical activity for school-age youth. J Pediatr 2005; 146(6): 732-7.
 41. De B, I, Simon C, De MF, Van LF, Spittaels H, Lien N, et al. Are physical activity interventions equally effective in adolescents of low and high socio-economic status (SES): results from the European Teenage project. Health Educ Res 2011; 26(1): 119-30.
 42. Ferreira I, van der Horst K, Wendel-Vos W, Kremers S, van Lenthe FJ, Brug J. Environmental correlates of physical activity in youth - a review and update. Obes Rev 2007; 8(2): 129-54.
 43. Pate RR, Davis MG, Robinson TN, Stone EJ, McKenzie TL, Young JC. Promoting physical activity in children and youth: a leadership role for schools: a scientific statement from the American Heart Association Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism (Physical Activity Committee) in collaboration with the Councils on Cardiovascular Disease in the Young and Cardiovascular Nursing. Circulation 2006; 114(11): 1214-24.
 44. van Sluijs EM, McMinn AM, Griffin SJ. Effectiveness of interventions to promote physical activity in children and adolescents: systematic review of controlled trials. BMJ 2007; 335(7622): 703.
 45. Youngblade LM, Theokas C, Schulenberg J, Curry L, Huang IC, Novak M. Risk and promotive factors in families, schools, and communities: a contextual model of positive youth development in adolescence. Pediatrics 2007; 119(Suppl 1): S47-S53.
 46. Byrd-Williams C, Kelly LA, Davis JN, Spruijt-Metz D, Goran MI. Influence of gender, BMI and Hispanic ethnicity on physical activity in children. Int J Pediatr Obes 2007; 2(3): 159-66.
 47. Azadi A; Anoosheh M; Elhani F; Hajizadeh E. The effect of implementation of health promotion program in school to control risk factors for obesity in adolescents. Iran South Med J 2009; 11(2): 153-62. [In Persian].
 48. Estebsari F, Shojaeizadeh D, Mostafaei D, Farahbakhsh M. Planning and evaluation of an educational program based on PRECEDE model to improve physical activity in female students. Hayat 2010; 16(1): 48-54. [In Persian].
 49. Taymoori P, Lubans DR. Mediators of behavior change in two tailored physical activity interventions for adolescent girls. Psychology of Sport and Exercise 2008; 9(5): 605-19.
 50. Ghatrehsamani S, Khavarian N, Beizaei M, Ramedan R, Poursafa P, Kelishadi R. Effect of different physical activity training methods on overweight adolescents. ARYA Atheroscler 2010; 6(2): 45-9.