دوره و شماره: دوره 31، شماره 233، خرداد و تیر 1392 
تغییرات فاکتورهای التهابی سرم پس از تجویز مهار کننده‌ی گاما سکرتاز در موش

صفحه 486-492

مجید خزاعی؛ هاجر سعیدی؛ نیلوفر شعبانی‌کیا؛ المیرا کلانتری؛ زویا طاهر گورابی


سند سیاستی ارتقای فعالیت فیزیکی نوجوانان ایرانی

صفحه 510-520

لیلی مونسان؛ مهدی سپیدارکیش؛ حامد حسینی؛ آیت احمدی؛ گلایل اردلان؛ رویا کلیشادی؛ سیدرضا مجدزاده