دوره و شماره: دوره 31، شماره 253، مهر و آبان 1392 
بررسی مخازن لیشمانیوز جلدی در کانون براآن شمالی در شرق اصفهان

صفحه 1497-1507

صدیقه صابری؛ سید حسین حجازی؛ رضا جعفری؛ مهران بهادران؛ مجتبی اکبری؛ سیمیندخت سلیمانی فرد؛ رضا ارجمند؛ پریسا علی دادی؛ کوروس امینیان؛ محمد حسین آرندیان


تشدید نفروپاتی IgA با هیپراوریسمی

صفحه 1518-1521

محمود رفیعیان کوپایی؛ شمین قبادی؛ حمید نصری