دوره و شماره: دوره 31، شماره 237، خرداد و تیر 1392 
بررسی و مقایسه‌ی وضعیت کنترل عفونت در کارکنان و بیماران بخش همودیالیز، قبل و بعد از آموزش

صفحه 675-683

شیوا صیرفیان؛ شهرام طاهری؛ مژگان مرتضوی؛ افسون امامی نائینی؛ وائل محمد بحبوح


بررسی پایداری کیت ELISA آنتی‌ژن B نوترکیب اکینوکوکوس گرانولوزوس با استفاده از روش‌های فیزیکی و باکتریواستاتیک

صفحه 701-711

انسیه داودآبادی؛ بهرام کاظمی؛ بهزاد حق‌پناه؛ مژگان بنده‌پور؛ مهران بهادران؛ مریم مرادی؛ ساناز غلامی


ارزیابی سریع فناوری سلامت تأسیس بیمارستان توان‌بخشی: مطالعه‌ی مروری

صفحه 712-726

شیلا دعایی؛ محمدرضا مبینی‌زاده؛ علیرضا اولیایی‌منش