دوره و شماره: دوره 31، شماره 230، فروردین و اردیبهشت 1392 
میانگین بیان ژن IL-17 در نمونه‌ی خون محیطی بیماران دچار نارسایی ایمنی رایج متغیر

صفحه 358-363

رضا یزدانی؛ مزدک گنجعلی خانی حاکمی؛ رویا شرکت؛ محسن مسجدی؛ حمید زرکش؛ محسن حسینی


جداسازی و تشخیص گونه‌های نوکاردیا از نمونه‌های خاک بر طبق مقایسه‌ی سه روش جداسازی

صفحه 372-379

جمشید فقری؛ سمانه بوربور؛ شراره مقیم؛ حاجیه قاسمیان صفایی؛ بهرام نصر اصفهانی؛ محسن میدانی؛ مجتبی اکبری؛ نفیسه السادات حسینی