جداسازی و تشخیص گونه‌های نوکاردیا از نمونه‌های خاک بر طبق مقایسه‌ی سه روش جداسازی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه باکتری و ویروس شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناس ارشد، گروه میکروب‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، مرکز تحقیقات عفونت‌های بیمارستانی و گروه میکروب‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار، گروه باکتری و ویروس شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 استادیار، گروه عفونی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 دانشجوی دکتری، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

7 دانشجوی دکتری، گروه باکتری و ویروس شناسی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: اکتینومیست‌های هوازی، به خصوص نوکاردیا، یکی از عوامل شایع عفونت‌های سیستمیک در سراسر جهان به شمار می‌روند. تظاهرات بالینی بیماری، طیفی از عفونت‌های پوستی ایجاد شده در اثر تلقیح به بدن از طریق تروما در میزبان سالم از لحاظ سیستم ایمنی تا بیماری ریوی شدید و بیماری سیستم عصبی مرکزی در بیماران دارای نقص سیستم ایمنی شدید را شامل می‌گردد و ممکن است کشنده باشد. جایگاه نوکاردیا در محیط، به خصوص خاک می‌باشد. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی سه روش فنوتیپی برای جداسازی گونه‌های نوکاردیا بود.روش‌ها: در این بررسی، 60 نمونه خاک از مناطق اطراف برخی بیمارستان‌ها، زمین‌های کشاورزی و باغچه‌ها با pH و دماهای متفاوت در اصفهان جمع‌آوری گردید. به منظور جداسازی نوکاردیا، سه روش جداسازی از خاک شامل Paraffin baiting (McClung's carbon free broth with paraffin bait)، Paraffin coated slides و Slip-burid مورد مطالعه قرار گرفت.یافته‌ها: روش Paraffin baiting روی 10 نمونه‌ی خاک مورد استفاده قرار گرفت که نتیجه‌ای در بر نداشت. روش Paraffin coated slides نیز روی 4 نمونه‌ی خاک (از همان نمونه‌های خاک قبلی) انجام گرفت و از این روش هم نتیجه‌ای گرفته نشد. از تعداد 60 نمونه خاک مورد مطالعه در روش سوم، در مجموع 15 مورد (25 درصد) دارای کلنی‌هایی شبیه به نوکاردیا بود.نتیجه‌گیری: در این مطالعه برای جداسازی نوکاردیا، روش Slip-burid مطلوب تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation and Identification of Nocardia Species from Soil Samples according to Comparison of Three Methods

نویسندگان [English]

 • Jamshid Faghri 1
 • Samaneh Bourbour 2
 • Sharareh Moghim 3
 • Hajieh Ghasemian Safaei 1
 • Bahram Nasr Esfahani 4
 • Mohsen Meidani 5
 • Mojtaba Akbari 6
 • Nafiseh Sadat Hosseini 7
1 Associate Professor, Department of Microbiology and Virology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 MSc Student, Department of Microbiology and Virology, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Nosocomial Infection Research Center AND Department of Microbiology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Microbiology and Virology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Assistant Professor, Department of Infectious and Tropical Diseases, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
6 PhD Student, Department of Epidemiology, School of Medicine AND Student Research committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
7 PhD Student, Department of Microbiology and Virology, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Aerobic Actinomycetes, especially Nocardia are of the most common pathogens of systemic infections in worldwide. It is seen from skin infections caused by trauma in normal-immune system host to severe lung diseases or diseases of the central nervous system in patients with immune deficiency. Nocardia species (spp.) are soil-indwelling bacteria. This study aimed to compare three phenotypic methods for isolation and identification of Nocardia spp.Methods: In this study, 60 soil samples were collected from areas of agricultural lands, gardens and around some of the hospitals with different soil temperature and pH in Isfahan, Iran. In order to isolation of Nocardia spp. from soil, three different methods were studied: Paraffin baiting method (McClung's carbon free broth with paraffin bait), Paraffin coated slides, and Slip-burid method.Findings: Paraffin baiting method was surveyed on 10 soil samples and no results were gained. Paraffin coated slides was surveyed on 4 soil samples (same soil samples) but no results were attained. So, slip-burid method of isolation was tested. In this method, 15 out of 60 soil samples (25%) were positive for Nocardia spp. and colonies were suspected to Nocardia spp.Conclusion: In this study, slip-burid method found to be more effective for Nocardia spp. Isolation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nocardia
 • Isolation methods
 • Soil
 • Iran
 1. Borm W, Gleixner M. Nocardia brain abscess misinterpreted as cerebral infarction. J Clin Neurosci 2003; 10(1): 130-2.
 2. Saubolle MA, Sussland D. Nocardiosis: review of clinical and laboratory experience. J Clin Microbiol 2003; 41(10): 4497-501.
 3. Rodriguez-Nava V, Couble A, Devulder G, Flandrois JP, Boiron P, Laurent F. Use of PCR-restriction enzyme pattern analysis and sequencing database for hsp65 gene-based identification of Nocardia species. J Clin Microbiol 2006; 44(2): 536-46.
 4. Aghamirian MR, Ghiasian SA. Isolation and characterization of medically important aerobic actinomycetes in soil of Iran (2. Open Microbiol J 2009; 3: 53-7.
 5. Baron E, Peterson LR, Finegold SM. Bailey & Scott's diagnostic microbiology. 7th ed. Philadelphia, PA: Mosby; 1994.
 6. Singh M, Sandhu RS, Randhawa HS. Comparison of paraffin baiting and conventional culture techniques for isolation of Nocardia asteroides from sputum. J Clin Microbiol 1987; 25(1): 176-7.
 7. Khan ZU, Neil L, Chandy R, Chugh TD, Al-Sayer H, Provost F, et al. Nocardia asteroides in the soil of Kuwait. Mycopathologia 1997; 137(3): 159-63.
 8. Allen SD, Janda WM, Koneman EW, Schreckenberger PC, Winn WC. Koneman's color atlas and textbook of diagnostic microbiology. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2005.
 9. McTaggart LR, Richardson SE, Witkowska M, Zhang SX. Phylogeny and identification of Nocardia species on the basis of multilocus sequence analysis. J Clin Microbiol 2010; 48(12): 4525-33.
 10. Kageyama A, Yazawa K, Kudo T, Taniguchi H, Nishimura K, Mikami Y. First isolates of Nocardia abscessus from humans and soil in Japan. Nihon Ishinkin Gakkai Zasshi 2004; 45(1): 17-21.
 11. Sahathevan M, Harvey FA, Forbes G, O'Grady J, Gimson A, Bragman S, et al. Epidemiology, bacteriology and control of an outbreak of Nocardia asteroides infection on a liver unit. J Hosp Infect 1991; 18(Suppl A): 473-80.
 12. Sabuncuoglu H, Cibali Acikgo ZZ, Caydere M, Ustun H, Semih K, I. Nocardia farcinica brain abscess: a case report and review of the literature. Neurocirugia (Astur) 2004; 15(6): 600-3.
 13. Xing K, Qin S, Fei SM, Lin Q, Bian GK, Miao Q, et al. Nocardia endophytica sp. nov., an endophytic actinomycete isolated from the oil-seed plant Jatropha curcas L. Int J Syst Evol Microbiol 2011; 61(Pt 8): 1854-8.
 14. Kachuei R, Emami M, Mirnejad R, Khoobdel M. Diversity and frequency of Nocardia spp. in the soil of Isfahan province, Iran. Asian Pac J Trop Biomed 2012; 2(6): 474-8.
 15. Ayyar S, Tendolkar U, Deodhar L. A comparison of three media for isolation of Nocardia species from clinical specimens. J Postgrad Med 1992; 38(2): 70-2.
 16. van Gelderen de KA, Duran EL. The efficiency of 1 M NH4Cl and 2 M NaCl for the isolation of pathogenic Nocardia from soil. Mycopathologia 1989; 108(2): 117-23.
 17. Kampfer P, Huber B, Buczolits S, Thummes K, Grun-Wollny I, Busse HJ. Nocardia acidivorans sp. nov., isolated from soil of the island of Stromboli. Int J Syst Evol Microbiol 2007; 57(Pt 6): 1183-7.
 18. Vetlugina LA, Adiiatova Z, Khozhamuratova SS, Rymzhanova ZA, Trenozhnikova LP, Kopytina MN. Isolation of Actinomycetales from the soil of Kazakhstan on selective media with antibiotics. Antibiot Khimioter 1990; 35(2): 3-5. [In Russian].
 19. Goel S, Kanta S. Prevalence of Nocardia species in the soil of Patiala area. Indian J Pathol Microbiol 1993; 36(1): 53-60.
 20. van Gelderen de KA, Runco de LR, Salim R. Natural occurrence of Nocardia in soil of Tucuman: physiological characteristics. Mycopathologia 1987; 99(1): 15-9.
 21. Negroni R, Lopez DG, Arechavala A, Bianchi MH, Robles AM. Clinical and microbiological study of mycetomas at the Muniz hospital of Buenos Aires between 1989 and 2004. Rev Argent Microbiol 2006; 38(1): 13-8. [In Spanish].
 22. Denguezli M, Kourda M, Ghariani N, Belajouza C, Mokni B, Chebil F, et al. Mycetomas in central Tunisia. Ann Dermatol Venereol 2003; 130(5): 515-8. [In French].