عوارض قلبی- ریوی در جراحی‌های غیرقلبی بیماران مبتلا به پرفشاری شریان ریوی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 اپیدمیولوژیست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: انجام عمل جراحی در حضور پرفشاری شریان ریوی می‌تواند برای بیمار خطرآفرین باشد. در این مطالعه شیوع عوارض قلبی- ریوی حین و پس از عمل در جراحی‌های غیر قلبی در زمینه این بیماری بررسی گردید و با توجه به نوع بیهوشی با گروه شاهد مقایسه شد.روش‌ها: در مطالعه مورد- شاهدی حاضر، 45 بیمار مبتلا به پرفشاری شریان ریوی مراجعه کننده جهت انجام عمل جراحی الکتیو از نظر نحوه اداره‌ی بیهوشی، بروز آریتمی، مصرف Vasopressor، نیاز به مراقبت در ICU (Intensive care unit)، طول مدت بستری و بروز ایست قلبی با توجه به روش بیهوشی بررسی شده با گروه شاهد مورد مقایسه قرار گرفتند.یافته‌ها: در بیماران گروه مطالعه نیاز به Vasopressor، مدت اقامت در بیمارستان، نیاز به تهویه مکانیکی پس از عمل، نیاز به مراقبت در ICU، نیاز به اکسیژن درمانی پس از عمل، ایست قلبی و مرگ به طور معنی‌داری بیش از گروه شاهد بود و نوع بیهوشی تأثیری در بروز این عوارض نداشت.نتیجه‌گیری: ابتلا به پرفشاری شریان ریوی خطر عوارض قلبی- ریوی و مرگ حین و پس از عمل را بدون توجه به نوع بیهوشی انتخاب شده افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Incidence of Cardio-Respiratory Complications after Non-Cardiac Surgeries in Patients with Pulmonary Hypertension

نویسندگان [English]

 • Mohammad Golparvar 1
 • Melika Emami 2
 • Ali Mehrabi Koushki 3
1 Associate Professor, Department of Anesthesia and Critical Care, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Epidemiologist, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Pulmonary hypertension can increase risk of cardio-respiratory complications in surgeries. In this study, the incidence of cardio-respiratory complications in non-cardiac surgeries of patients with pulmonary hypertension was evaluated and compared to control group according to their kind of anesthesia.Methods: In a case-control study, 45 patients which were candidate for non-cardiac surgeries and suffered from pulmonary hypertension were compared to control group for kind of anesthesia, incidence of arrhythmia, needing vasopressor, needing care in intensive care unit (ICU), duration of hospitalization, and cardiac arrest.Findings: In study group, needing vasopressor, duration of hospitalization, needing care in ICU and mechanical ventilation, needing oxygen therapy after surgery, cardiac arrest and death were statistically more than control group. Kind of anesthesia did not affect incidence of these complications.Conclusion: Pulmonary hypertension increases the risk of cardiorespiratory complications and death in non-cardiac surgeries independent to the kind of anesthesia.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pulmonary Hypertension
 • Non-cardiac surgeries
 • Cardio-respiratory complication
 1. Barst RJ. Clinical management of patients with pulmonary hypertension. In: Allen HD, Gutgesell HP, Clark EB, Driscoll DJ, editors. Moss and Adams' heart disease in infants, children, and adolescents. 6th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2001. p. 1347-61.
 2. Qureshi SA. Catheterization and angiocardiography. In: Anderson RH, Baker EJ, Macartney RF, Rigby ML, editors. Paediatric cardiology. 2nd ed. London, UK: Churchill Livingston; 2002. p. 567-618.
 3. Vongpatanasin W, Brickner ME, Hillis LD, Lange RA. The Eisenmenger syndrome in adults. Ann Intern Med 1998; 128(9): 745-55.
 4. McLaughlin VV, Archer SL, Badesch DB, Barst RJ, Farber HW, Lindner JR, et al. ACCF/AHA 2009 expert consensus document on pulmonary hypertension a report of the American College of Cardiology Foundation Task Force on Expert Consensus Documents and the American Heart Association developed in collaboration with the American College of Chest Physicians; American Thoracic Society, Inc.; and the Pulmonary Hypertension Association. J Am Coll Cardiol 2009; 53(17): 1573-619.
 5. Limacher M. Pulmonary hypertesion confers increase risk in noncardiac surgery. Jounal Watch Women's Health 2005; 10(7): 51.
 6. Kidd L, Driscoll DJ, Gersony WM, Hayes CJ, Keane JF, O'Fallon WM, et al. Second natural history study of congenital heart defects. Results of treatment of patients with ventricular septal defects. Circulation 1993; 87(2 Suppl): I38-I51.
 7. Hopkins WE, Ochoa LL, Richardson GW, Trulock EP. Comparison of the hemodynamics and survival of adults with severe primary pulmonary hypertension or Eisenmenger syndrome. J Heart Lung Transplant 1996; 15(1 Pt 1): 100-5.
 8. Wolfe RR, Driscoll DJ, Gersony WM, Hayes CJ, Keane JF, Kidd L, et al. Arrhythmias in patients with valvar aortic stenosis, valvar pulmonary stenosis, and ventricular septal defect. Results of 24-hour ECG monitoring. Circulation 1993; 87(2 Suppl): I89-101.
 9. Memtsoudis SG, Ma Y, Chiu YL, Walz JM, Voswinckel R, Mazumdar M. Perioperative mortality in patients with pulmonary hypertension undergoing major joint replacement. Anesth Analg 2010; 111(5): 1110-6.