دوره و شماره: دوره 31، شماره 249، مهر و آبان 1392 
فراوانی ژن‌های کدکننده‌ی آنزیم‌های بتالاکتامازی AmpC با واسطه‌ی پلاسمید در ایزوله‌های بالینی کلبسیلا پنومونیه

صفحه 1285-1295

علیرضا ژاپونی‌نژاد؛ نسیمه فرد موسوی؛ مژده صفری؛ حمید کاظمیان؛ مهسا طبیب‌نژاد؛ علیرضا آموزنده نوباوه؛ حمید ابطحی؛ احسان الله غزنوی راد