دوره و شماره: دوره 31، شماره 227، فروردین و اردیبهشت 1392 
اثر لیتیوم بر سطح تستوسترون، گنادوتروپین‌های هیپوفیزی و ساختمان بافتی بیضه در موش صحرایی نر بالغ

صفحه 191-199

حوریا سید حسینی قهه؛ داود سهرابی؛ مریم موسوی؛ مریم قنبری گرگانی؛ سمیرا سرشار؛ سعیده مظوم‌زاده؛ زهرا حسینی