دوره و شماره: دوره 31، شماره 241، مرداد و شهریور 1392 
بررسی بیان ژن Programmed cell death 4 در بیماران مبتلا به لوسمی میلوییدی حاد

صفحه 867-875

مجتبی علی‌اکبر پورانزاب؛ شهربانو رستمی؛ کامران علی مقدم؛ فاطمه نادعلی


بررسی نوع میکروارگانیسم و مقاومت میکروبی عفونت‌های باکتریایی در زخم‌های استخوان جناغی در پی جراحی قلب باز

صفحه 885-893

جمشید فقری؛ محمد جواد ملاکوچکیان؛ شراره مقیم؛ بهرام نصر اصفهانی؛ نفیسه‌السادات حسینی؛ گلفام عریان