دوره و شماره: دوره 31، شماره 270، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2352-2402 
بررسی رابطه‌ی بین استفاده از کلوپیدوگرل با میزان خونریزی و نیاز به ترانسفوزیون حین و بعد از عمل پیوند عروق کرونر

صفحه 2382-2389

کیوان باقری؛ سید محمد رضا صفوی؛ عظیم هنرمند؛ محمد علی عطاری؛ مسعود ناظم؛ جواد احمدی؛ مهدی خزایی