تایپینگ مولکولی جدایه‌های کاندیدا آلبیکنس عامل کاندیدیازیس دهانی- حلقی در بیماران آلوده به Human immunodeficiency virus (HIV)

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده‌ی دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد، مرکز تحقیقات قارچ‌شناسی، دانشکده‌ی دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران

4 دانشجوی دامپزشکی، دانشکده‌ی دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

5 استاد، مرکز تحقیقات ایدز ایران، بیمارستان امام خمینی (ره)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: در بیماران آلوده به HIV (Human immunodeficiency virus)، کاندیدیازیس دهانی عفونت قارچی رایج است. هدف از این مطالعه، تایپینگ مولکولی جدایه‌های کاندیدا آلبیکنس به دست آمده از بیماران آلوده به HIV مبتلا به کاندیدیازیس دهانی و مقایسه‌ی الگوی مولکولی جدایه‌های مقاوم و حساس به داروی فلوکونازول بود.روش‌ها: تایپینگ مولکولی و تعیین الگوی DNA ژنومی 48 جدایه‌ی کاندیدا آلبیکنس به دست آمده از بیماران آلوده به HIV با روش RAPD-PCR (Random amplified polymorphic DNA-polymerase chain reaction) به انجام رسید. همچنین، حساسیت جدایه‌ها به فلوکونازول به روش میکرودایلوشن براث (Broth microdilution method) تعیین گردید.یافته‌ها: جدایه‌های کاندیدا آلبیکنس در دو شاخه‌ی اصلی، 7 خوشه و 24 ژنوتایپ قرار گرفتند. تفاوت معنی‌داری بین الگوی جدایه‌های جدا شده از بیماران بستری، بیماران سرپایی و فرم بالینی عفونت کاندیدیازیس دهانی مشاهده نگردید. ارتباط نسبی بین جدایه‌های مقاوم و حساس به دارو در قرارگیری در خوشه‌ها وجود داشت.نتیجه‌گیری: تعدد ژنوتایپ‌های کاندیدا آلبیکنس در بیماران آلوده بهHIV اقدامات درمانی و پیشگیرانه را با مشکل مواجه می‌کند. عدم وجود ارتباط بین ژنوتایپ‌ها و فرم بالینی عفونت کاندیدیازیس دهانی- حلقی، نشانگر اهمیت شرایط میزبان در پاتوژنیسیتی قارچ است. عدم وجود رابطه‌ی فیلوژنتیک بین جدایه‌های به دست آمده از بیماران بستری، تأییدی بر اندوژن می‌باشد و عامل بیماری است. نتایج نشان داد که بیمار آلوده به HIV شرایط مساعد رشد و تکثیر ژنوتایپ‌های مختلف کاندیدا آلبیکنس را دارد. در نتیجه، تایپینگ مولکولی با استفاده از RAPD-PCR ناهمگونی ژنومی در جدایه‌های بالینی کاندیدا آلبیکنس را در بیماران HIV نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular Typing of Candida Albicans Isolates Recovered from Human Immunodeficiency Virus (HIV)-Infected Patients with Oropharyngeal Candidiasis

نویسندگان [English]

 • Farzad Katiraee 1
 • Ali Reza Khosravi 2
 • Vahid Khalaj 3
 • Jila Targhibi 4
 • Mahbobeh Hajiabdolbaghi 5
1 Assistant Professor, Department of Pathobiology, School of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Professor, Mycology Research Center, School of Veterinary Medicine, University of Tehran, Iran
3 Associate Professor, Biotechnology Research Center, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran
4 Student of Veterinary, School of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz, Iran
5 Professor, Iranian Research Center for HIV/AIDS (IRCHA), Imam Khomeini Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Iran
چکیده [English]

Background: In human immunodeficiency virus HIV-infected patients, oropharyngeal candidiasis is a common infection. The aim of present study was molecular typing of Candida albicans isolates recovered from HIV-infected patients with oropharyngeal candidiasis and comparing the molecular patterns of fluconazole-resistant and susceptible isolates.Methods: The molecular typing of genomic DNA of 48 Candida albicans isolated from HIV-infected patients were assessed by the random amplified polymorphic DNA-polymerase chain reaction (RAPD-PCR) fingerprinting. Sensitivity of strains to fluconazole was determined by the broth microdilution method.Findings: We detected two main clusters and seven sub-clusters, comprising 24 genotypes of Candida albicans strains. No associations between the patterns of strains isolated from hospitalized patients and outpatients and clinical forms of oropharyngeal candidiasis were detected. There was also a relative correlation between fluconazole susceptibility and strain clustering.Conclusion: The presence of several genotypes of Candida albicans in HIV-infected patients would lead to problems in the treatment and prevention of oral candidiasis. The lack of correlation between genotypes and clinical forms of oropharyngeal candidiasis shows the importance pf host condition in the pathogenesis of candida infections. The lack of phylogenetic relationships among strains from hospitalized patients approves endogenous origin of candida infection. The results indicate that HIV-infected patients have favorable conditions for the growth and proliferation of different genotypes of Candida albicans. In conclusion, molecular typing using RAPD-PCR revealed a genomic heterogeneity in the Candida albicans clinical isolates studied in HIV-infected patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Oropharyngeal candidiasis
 • Candida albicans
 • Genotyping
 • Human immunodeficiency virus (HIV)-infected patients
 1. Pelletier R, Peter J, Antin C, Gonzalez C, Wood L, Walsh TJ. Emergence of resistance of Candida albicans to clotrimazole in human immunodeficiency virus-infected children: in vitro and clinical correlations. J Clin Microbiol 2000; 38(4): 1563-8.
 2. Fidel PL, Huffnagle GB. Fungal immunology: from an organ perspective. New York, NY: Springer; 2005. p. 59-83.
 3. Morgan J. Global trends in candidemia: review of reports from 1995-2005. Curr Infect Dis Rep 2005; 7(6): 429-39.
 4. Jabra-Rizk MA, Falkler WA, Meiller TF. Fungal biofilms and drug resistance. Emerg Infect Dis 2004; 10(1): 14-9.
 5. Sullivan DJ, Westerneng TJ, Haynes KA, Bennett DE, Coleman DC. Candida dubliniensis sp. nov.: phenotypic and molecular characterization of a novel species associated with oral candidosis in HIV-infected individuals. Microbiology 1995; 141 ( Pt 7): 1507-21.
 6. Wade JC. Epidemiology of candida infection. In: Bodey GP, editor. Candidiasis: pathogenesis, diagnosis, and treatment. 2nd ed. New York, NY: Ravan Press; 1993. p. 85.
 7. Katiraee F, Khosravi AR, Khalaj V, Hajiabdolbaghi M, Khaksar AR, Rasoulinejad M. In vitro antifungal susceptibility of oral candida species from Iranian HIV infected patients. Tehran Univ Med J 2012; 70(2): 96-103. [In Persian].
 8. Odds FC, Bernaerts R. CHROMagar Candida, a new differential isolation medium for presumptive identification of clinically important Candida species. J Clin Microbiol 1994; 32(8): 1923-9.
 9. Sanguinetti M, Porta R, Sali M, La SM, Pecorini G, Fadda G, et al. Evaluation of VITEK 2 and RapID yeast plus systems for yeast species identification: experience at a large clinical microbiology laboratory. J Clin Microbiol 2007; 45(4): 1343-6.
 10. Odds FC, Davidson A. "Room temperature" use of CHROMagar Candida. Diagn Microbiol Infect Dis 2000; 38(3): 147-50.
 11. Katiraee F, Khosravi AR, Khalaj V, Hajiabdolbaghi M, Khaksar A, Rasoolinejad M, et al. Oropharyngeal candidiasis and oral yeast colonization in Iranian Human Immunodeficiency Virus positive patients. J Mycol Med 2010; 20(1): 8-14.
 12. Bougnoux ME, Morand S, d'Enfert C. Usefulness of multilocus sequence typing for characterization of clinical isolates of Candida albicans. J Clin Microbiol 2002; 40(4): 1290-7.
 13. National Committee for Clinical Laboratory Standards. Reference method for broth dilution testing of yeasts. Approved standard (M27-A2). 2nd ed. Wayne PA: National Committee for Clinical Laboratory Standards; 2002.
 14. Rex JH, Pfaller MA, Galgiani JN, Bartlett MS, Espinel-Ingroff A, Ghannoum MA, et al. Development of interpretive breakpoints for antifungal susceptibility testing: conceptual framework and analysis of in vitro-in vivo correlation data for fluconazole, itraconazole, and candida infections. Subcommittee on Antifungal Susceptibility Testing of the National Committee for Clinical Laboratory Standards. Clin Infect Dis 1997; 24(2): 235-47.
 15. Matar MJ, Ostrosky-Zeichner L, Paetznick VL, Rodriguez JR, Chen E, Rex JH. Correlation between E-test, disk diffusion, and microdilution methods for antifungal susceptibility testing of fluconazole and voriconazole. Antimicrob Agents Chemother 2003; 47(5): 1647-51.
 16. Riederer KM, Ramanathan J, Barczak J, Baran J, Jr., Khatib R. Utility of a pre-optimized kit for random amplified polymorphic DNA in typing Candida albicans. Can J Microbiol 2002; 48(4): 369-73.
 17. Kumar S, Tamura K, Jakobsen IB, Nei M. MEGA2: molecular evolutionary genetics analysis software. Bioinformatics 2001; 17(12): 1244-5.
 18. Vrioni G, Matsiota-Bernard P. Molecular typing of Candida isolates from patients hospitalized in an intensive care unit. J Infect 2001; 42(1): 50-6.
 19. Darce BM, Gonzalez A, Barnabe C, Larrouy G. First characterization of Candida albicans by random amplified polymorphic DNA method in Nicaragua and comparison of the diagnosis methods for vaginal candidiasis in Nicaraguan women. Mem Inst Oswaldo Cruz 2002; 97(7): 985-9.
 20. Soll DR. The ins and outs of DNA fingerprinting the infectious fungi. Clin Microbiol Rev 2000; 13(2): 332-70.
 21. Odds FC. Molecular phylogenetics and epidemiology of Candida albicans. Future Microbiol 2010; 5(1): 67-79.
 22. Chong PP, Lee YL, Tan BC, Ng KP. Genetic relatedness of Candida strains isolated from women with vaginal candidiasis in Malaysia. J Med Microbiol 2003; 52(Pt 8): 657-66.
 23. Fahami S, Kordbacheh P, Moazeni M, Mahmoodi M, Mirhendi H. Species identification and strain typing of candida isolates by PCR-RFLP and RAPD-PCR analysis for determining the probable sources of nosocomial infections. Iran Red Crescent Med J 2010; 12(5): 539-47.
 24. Pinto PM, Resende MA, Koga-Ito CY, Tendler M. Genetic variability analysis among clinical Candida spp. isolates using random amplified polymorphic DNA. Mem Inst Oswaldo Cruz 2004; 99(2): 147-52.
 25. Fanello S, Bouchara JP, Jousset N, Delbos V, LeFlohic AM. Nosocomial Candida albicans acquisition in a geriatric unit: epidemiology and evidence for person-to-person transmission. J Hosp Infect 2001; 47(1): 46-52.
 26. Costa F, Manaia CM, Figueiral MH, Pinto E. Genotypic analysis of Candida albicans isolates obtained from removable prosthesis wearers. Lett Appl Microbiol 2008; 46(4): 445-9.
 27. Bautista-Munoz C, Boldo XM, Villa-Tanaca L, Hernandez-Rodriguez C. Identification of Candida spp. by randomly amplified polymorphic DNA analysis and differentiation between Candida albicans and Candida dubliniensis by direct PCR methods. J Clin Microbiol 2003; 41(1): 414-20.
 28. Meyer W, Maszewska K, Sorrell TC. PCR fingerprinting: a convenient molecular tool to distinguish between Candida dubliniensis and Candida albicans. Med Mycol 2001; 39(2): 185-93.
 29. Welsh J, McClelland M. Fingerprinting genomes using PCR with arbitrary primers. Nucleic Acids Res 1990; 18(24): 7213-8.
 30. Caetano-Anolles G. Amplifying DNA with arbitrary oligonucleotide primers. PCR Methods Appl 1993; 3(2): 85-94.