دوره و شماره: دوره 31، شماره 228، فروردین و اردیبهشت 1392 
بررسی اثر کورکومین و دو متوکسی استرادیول در مهار کمپلکس پیش‌برنده‌ی آنافازی در رده‌ی سلولی سرطانی Hela

صفحه 255-264

حمزه رحیمی؛ علیرضا فرومدی؛ محمد علی شکرگزار؛ رضا مهدیان؛ آرمین مددکار سبحانی؛ مرتضی کریمی‌پور