دوره و شماره: دوره 31، شماره 243، مرداد و شهریور 1392 
بررسی اثر محافظتی منگنز بر پارامترهای اسپرم و ساختار بیضه در موش‌های تیمارشده با فرمالین

صفحه 1018-1032

شیوا تاج‌الدینی؛ سهیلا ابراهیمی؛ پیمانه شیرین بیان؛ مهرداد بختیاری؛ بابک بهنام؛ محمدتقی جغتایی؛ مرتضی کروجی