مطالعه‌ی مولکولی برخی ژن‌های سودوموناس‌های تولیدکننده‌ی ESBL جداشده از بیماران در مراکز درمانی و بیمارستانی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، میکروب شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس، شیراز، ایران

2 استادیار، گروه میکروب شناسی، دانشکده‌ی علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون، کازرون، ایران

3 استادیار، گروه میکروب شناسی، دانشکده‌ی علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: مقاومت باکتـــری‌های بیماری‌زا مانند سودومونــاس آئروژینـــوزا به آنتــی‌بیوتیک‌های بتــالاکتام به علـــت ژن‌های ESBL (Extended-spectrum beta-lactamases) است که توسط ترانسپوزون‌ها و پلاسمیدها و یا موتاسیون در باکتری‌های سودوموناس ایجاد می‌شود. هدف از این مطالعه ارزیابی فراوانی ژن‌های OXA-10، PER-1، CTX-M1، CTX-M2 و CTX-M3 در باکتری‌های سودوموناس آئروژینوزا جداسازی‌شده از عفونت‌های کلینیکی و بیمارستانی شهرستان شیراز بود.روش‌ها: باکتری‌های عامل عفونت از افراد مراجعه‌کننده به بیمارستان‌ها و آزمایشگاه‌های شهرستان شیراز در مدت 6 ماه جداسازی شد و پس از تعیین هویت و انجام تست آنتی‌بیوگرام، به روش Double disc synergy فنوتیپ ESBLها ارزیابی شد. سپس DNA باکتری استخراج شد و به روش PCR (Polymerase chain reaction) و استفاده از پرایمرهای اختصاصی فراوانی ژن‌ها ارزیابی شد.یافته‌ها: از 728 باکتری جداسازی‌شده، 62 باکتری سودوموناس آئروژینوزا شناسایی گردید که بیشترین مقاومت در این باکتری‌ها مربوط به آنتی‌بیوتیک‌های اریترومایسین، آمپی‌سیلین، تتراسایکلین و ایمی‌پنم بود. بیشترین فراوانی ژنی ESBLهای مورد مطالعه به ترتیب مربوط به ژن 10- OXA، PER-1، CTX-M1، CTX-M2 و CTX-M3 بود.نتیجه‌گیری: همه‌ی ژن‌های مورد مطالعه در این پژوهش بر روی کروموزوم باکتری‌های سودوموناس آئروژینوزا قرار داشتند. بنابراین بررسی بیشتر ژن‌های ESBL مانند ژن OXA که فراوانی بیشتری در سویه‌های سودوموناس دارد ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Frequency of Extended Spectrum β-Lactamase Genes in Pseudomonas Aerugionsa Isolates from Shiraz Hospital, Iran

نویسندگان [English]

 • Maryam Kownani 1
 • Majid Baserisalehi 2
 • Nima Bahador 3
1 Department of Microbiology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Shiraz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Microbiology, School of Basic Science, Islamic Azad University, Kazeroun Branch, Kazeroun, Iran
3 Assistant Professor, Department of Microbiology, School of Basic Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch Shiraz, Iran
چکیده [English]

Background: Nowadays, overuse of the antibiotics culminates in existence of antibiotic resistant bacteria with high frequency. Pseudomonas aeruginosa is one of the most important pathogenic bacteria because of its resistance to beta lactam antibiotics. This character in Pseudomonas aerugionsa occurs because of extended spectrum β lactamase (ESBL) genes, which carry by transposons, plasmids and mutation. Therefore, the present study aimed to evaluate frequency of existence of OXA, PER, CTX-M1, CTX-M2 and CTX-M genes in pathogenic Pseudomonas aerugionsa isolates from different hospitals in Shiraz, Iran.Methods: The pathogenic bacteria were isolated from hospitals in Shiraz during six months. Then, the isolates were identified and their antimicrobial sensitivity assessed by antibiogram test. In addition, ESBL genes in Pseudomonas aerugionsa were tested by disk double diffusion. Afterward, DNA of the isolates was extracted and the genes amplified by PCR method.Findings: Out of 728 bacteria isolated from the clinical samples obtained from the patients of the hospitals in Shiraz, 62 Pseudomonas aeruginosa isolates harbored ESBL genes. The high level resistance character of Pseudomonas aeruginosa isolates was related to erythromycin, ampicillin, tetracycline and imipenem. In additiont highest frequency of ESBL was related to OXA-10, PER-1, CTX-M1, CTX-M2 and CTX-M3.Conclusion: All of the antibiotic resistant genes of Pseudomonas aeruginosa located in choromosom. Hence, more investigations on ESBL genes such as OXA and the other genes in Pseudomonas areuginosa are necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Extended Spectrum β lactamase (ESBL)
 • OXA gene
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Antibiogram test
 1. Philippon A, Arlet G, Lagrange PH. Origin and impact of plasmid-mediated extended-spectrum beta-lactamases. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1994; 13(Suppl 1): S17-S29.
 2. Jarlier V, Nicolas MH, Fournier G, Philippon A. Extended broad-spectrum beta-lactamases conferring transferable resistance to newer beta-lactam agents in Enterobacteriaceae: hospital prevalence and susceptibility patterns. Rev Infect Dis 1988; 10(4): 867-78.
 3. Bush K, Jacoby GA, Medeiros AA. A functional classification scheme for beta-lactamases and its correlation with molecular structure. Antimicrob Agents Chemother 1995; 39(6): 1211-33.
 4. Mesa RJ, Blanc V, Blanch AR, Cortes P, Gonzalez JJ, Lavilla S, et al. Extended-spectrum beta-lactamase-producing Enterobacteriaceae in different environments (humans, food, animal farms and sewage). J Antimicrob Chemother 2006; 58(1): 211-5.
 5. Ahmed I, Salam A. Extended-spectrum beta lactamases and bacterial resistance. Pak J Med Sci 2002; 18(2): 151-5.
 6. Holt JG. Bergey's manual of determinative bacteriology. 9th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 1994.
 7. Claeys G, Verschraegen G, de Baere T, Vaneechoutte M. PER-1 beta-lactamase-producing Pseudomonas aeruginosa in an intensive care unit. J Antimicrob Chemother 2000; 45(6): 924-5.
 8. Bert F, Branger C, Lambert-Zechovsky N. Identification of PSE and OXA beta-lactamase genes in Pseudomonas aeruginosa using PCR-restriction fragment length polymorphism. J Antimicrob Chemother 2002; 50(1): 11-8.
 9. Bameri Z, Chitsaz M, Oulia P. Detection of CTX-M-β lactamases in isolated Klebsiella pneumonia. Iranian Journal of Pathology 2010; 5(3): 137-42.
 10. Peleg AY, Hooper DC. Hospital-acquired infections due to gram-negative bacteria. N Engl J Med 2010; 362(19): 1804-13.
 11. Bendinelli M, Friedman H, Bergogne-Berezin E. Acinetobacter biology and pathogenesis. New York, NY: Springer; 2008.
 12. Subha A, Ananthan S. Extended spectrum beta lactamase (ESBL) mediated resistance to third generation cephalosporins among Klebsiella pneumoniae in Chennai. Indian J Med Microbiol 2002; 20(2): 92-5.
 13. Hassanein WA. Molecular identification of resistant pseudomonas aeruginosa Wt. Australian Journal of Basic and Applied Sciences 2009; 3(3): 2144-53.
 14. Tavajjohi Z, Moniri R, Khorshidi A. Detection and characterization of multidrug resistance and extended-spectrum-beta-lactamase-producing (ESBLS) Pseudomonas aeruginosa isolates in teaching hospital. African Journal of Microbiology Research 2011; 5(20): 3223-8.
 15. Chikwendu CI, Ibe SN, Okpokwasili GC. Detection of blaSHV and blaTEM beta-lactamase genes in multi-resistant Pseudomonas isolates from environmental sources. African Journal of Microbiology Research 2011; 5(15): 2067-74.
 16. Shacheraghi F, Shakibaie MR, Noveiri H. Molecular Identification of ESBL genes blaGES-1, blaVEB-1, blaCTX-M blaOXA-1, blaOXA-4, blaOXA-10 and blaPER-1 in Pseudomonas aeruginosa strains isolated from burn patients by PCR, RFLP and sequencing techniques. International Journal of Biological and Life Sciences 2010; 6(3): 138-42.
 17. Jemima SA, Verghese S. Multiplex PCR for bla(CTX-M) & bla(SHV) in the extended spectrum beta lactamase (ESBL) producing gram-negative isolates. Indian J Med Res 2008; 128(3): 313-7.
 18. Uemura S, Yokota S, Mizuno H, Sakawaki E, Sawamoto K, Maekawa K, et al. Acquisition of a transposon encoding extended-spectrum beta-lactamase SHV-12 by Pseudomonas aeruginosa isolates during the clinical course of a burn patient. Antimicrob Agents Chemother 2010; 54(9): 3956-9.
 19. Leinberger DM, Grimm V, Rubtsova M, Weile J, Schroppel K, Wichelhaus TA, et al. Integrated detection of extended-spectrum-beta-lactam resistance by DNA microarray-based genotyping of TEM, SHV, and CTX-M genes. J Clin Microbiol 2010; 48(2): 460-71.
 20. Alipour T, Sadeghifard N, Amirmozafari N, Ghafurian S, Abdulamir AS, Mohebi R, et al. Incidence of extended spectrum beta-lactamase producing Pseudomonas aeruginosa and frequency of OXA-2 and OXA-10 genes. Australian Journal of Basic and Applied Sciences 2010; 4(8): 3202-7.
 21. Danel F, Hall LM, Gur D, Akalin HE, Livermore DM. Transferable production of PER-1 beta-lactamase in Pseudomonas aeruginosa. J Antimicrob Chemother 1995; 35(2): 281-94.