گزارش یک مورد نادر عفونت گرانولوماتوز حاد برق‌آسا در یک فرد با وضعیت ایمنی سالم

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استادیار، گروه بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دستیار، گروه بیماری‌های داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران

4 دستیار، گروه بیماری‌های داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بالانتیدیازیس می‌تواند با تظاهرات بالینی حاد و با علایمی مشابه لنفوم تظاهر کند. در این مقاله یک مورد بالانتیدیازیس در یک فرد جوان با سیستم ایمنی سالم مشکوک به لنفوم گزارش شده است. به نظر می‌رسد مورد گزارش‌شده،‌اولین مورد بالانتیدیازیس در یک فرد با سیستم ایمنی سالم در ایران است.معرفی مورد: بیمار آقایی 18 ساله بود که حدود 2 ماه قبل از شروع نشانه‌های بالینی، بدون علامت بود. علایم بالینی بیمار به صورت درد شکمی و کاهش وزن شروع شد. دل درد بیمار با تب، لرز، اسهال خونی و تنسموس همراه بود. بیمار با شک به لنفوم تحت آسپیراسیون و بیوپسی از مغز استخوان قرار گرفت که هیچ تظاهری از بدخیمی نداشت. مجموع این یافته‌ها، بیمار را کاندید لاپاراتومی تشخیصی و بیوپسی از بافت‌های درگیر قرار داد. با توجه به گزارش پاتولوژی مبنی بر وجود یک عفونت انگلی گرانولوماتوز که با بالانتیدیازیس مطابقت داشت و پاسخ دراماتیک بیمار به داکسی‌سیکلین، بالانتیدیازیس برای وی مطرح گردید.نتیجه‌گیری: معرفی این مورد و موارد مشابه قبلی، یادآور این مطلب است که در بیماران با شکایت تب، بزرگی کبد و طحال، کاهش وزن و بزرگی غدد لنفاوی، عفونت‌های انگلی گرانولوماتوز نظیر بالانتیدیازیس، باید جزء تشخیص‌های افتراقی در نظر گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Acute Fulminant Granulomatosis Infection in an Immunocompetent Person: Case Report

نویسندگان [English]

 • Mohsen Meidani 1
 • Mojtaba Rostami 2
 • Bahareh Jamali 3
 • Golnaz Samadi 4
1 َAssistan Professor, Department of Infectious Diseases and Tropical Medicine, School of Medicine AND Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Infectious Diseases and Tropical Medicine, School of Medicine AND Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Resident, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Yasouj University of Medical Sciences, Yasouj, Iran
4 Resident, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Balantidiasis is a disease can be manifested with acute clinical presentations which mimic lymphoma. In this article, we have been reported balantidiasis in a young immunocompetent person suspicious to lymphoma. This may be the first reported case of balantidiasis in an immunocompetent person in Iran.Case Report: In an 18-years-old man, the disease was initiated with abdominal pain and weight loss. His abdominal pain was associated with fever, chills, dysentery and tenesmus. Bone marrow aspiration and biopsy was done with suspicion to lymphoma. There was not any presentation of malignancy in his aspiration and biopsy. With these findings, he became candidate for diagnostic laparatomy and biopsy of affected tissues. Balantidiasis was considered according to the pathologic report of parasitic granulomatosis infection and his dramatic response to doxycycline.Conclusion: This case, and the same, previously reported cases, suggest that parasitic granulomatosis infection-like balantidiasis should be considered as other differential diagnosis particularly in patients with complaint of fever, hepatosplenomegaly, weight loss and lymphadenopathy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Balantidium coli
 • Parasitic granulomatosis infection
 • Lymphoma
 1. Solaymani-Mohammadi S, Mobedi I, Rezaian M, Massoud J, Mohebali M, Hooshyar H, et al. Helminth parasites of the wild boar, Sus scrofa, in Luristan province, western Iran and their public health significance. J Helminthol 2003; 77(3): 263-7.
 2. Solaymani-Mohammadi S, Rezaian M, Hooshyar H, Mowlavi GR, Babaei Z, Anwar MA. Intestinal protozoa in wild boars (Sus scrofa) in western Iran. J Wildl Dis 2004; 40(4): 801-3.
 3. McCarey AG. Balantidiasis in South Persia. Br Med J 1952; 1(4759): 629-31.
 4. Ladas SD, Savva S, Frydas A, Kaloviduris A, Hatzioannou J, Raptis S. Invasive balantidiasis presented as chronic colitis and lung involvement. Dig Dis Sci 1989; 34(10): 1621-3.
 5. Jalayer T, Kavianpor M, Alizadeh A, Faryd-Moayer H. A report of two cases of human balantidiasis in Bandar- Abbas and Bandar– Jask, Southern Iran. Proceedings of the 3rd National Congress on Tropical Medicine and Infectious Diseases; 1988 Oct 1-4; Isfahan, Iran; Isfahan University Press. p.61.
 6. Sanati A, Sheiban F, Ghadirian S. Prevalence of balantidiasis in Iran. Tehran Univ Med J 1971; 29(5): 183-4.
 7. Maleky F. Case report of Balantidium coli in human from south of Tehran, Iran. Indian J Med Sci 1998; 52(5): 201-2.
 8. Cho HS, Shin SS, Park NY. Balantidiasis in the gastric lymph nodes of Barbary sheep (Ammotragus lervia): an incidental finding. J Vet Sci 2006; 7(2): 207-9.
 9. Arean VM, Koppisch E. Balantidiasis; a review and report of cases. Am J Pathol 1956; 32(6): 1089-115.