دوره و شماره: دوره 31، شماره 239، مرداد و شهریور 1392 
بررسی فراوانی مایکوباکتریوم بویس در بیماران مبتلا به سل ریوی در استان مرکزی با استفاده از روش‌های مولکولی

صفحه 792-799

علی‌اصغر فرازی؛ معصومه صوفیان؛ منصوره جباری اصل؛ کیوان تدین؛ نادر مصوری؛ روح‌اله کشاورز


هلیکوباکتر پیلوری و منیزیوم سرم در بیماران همودیالیزی

صفحه 808-810

محمود رفیعیان کوپایی؛ شمین قبادی؛ حمید نصری