بررسی فراوانی مایکوباکتریوم بویس در بیماران مبتلا به سل ریوی در استان مرکزی با استفاده از روش‌های مولکولی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه عفونی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

2 دانشیار، گروه عفونی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

3 پژوهشگر، گروه پیشگیری و کنترل بیماری‌ها، مرکز بهداشت استان مرکزی، اراک، ایران

4 دانشیار، مؤسسه‌ی تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی کرج، کرج، ایران

5 پژوهشگر، مؤسسه‌ی تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی کرج، کرج، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری سل گاوی از نقطه نظر بهداشت عمومی در جوامع انسانی حائز اهمیت است. در این مطالعه فراوانی سل ریوی اسمیر مثبت ناشی از مایکوباکتریوم بویس در بیماران مبتلا به سل در استان مرکزی بررسی شد.روش‌ها: این مطالعه یک بررسی توصیفی و مقطعی بود. طی 18 ماه از کلیه‌ی افراد مشکوک به ابتلا به سل با خلط مثبت، کشت تهیه شد. در مرحله‌ی جداسازی از محیط کشت پیرووات دار و همچنین انجام تست‌های شیمیایی و بررسی مولکولی برای شناسایی میکوباکتریوم بویس (Mycobacterium bovis یا M.bovis) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS نسخه‌ی 16 استفاده شد.یافته‌ها: در مرحله‌ی جداسازی از کشت دو جدایه‌ی M. bovis مشاهده گردید. همچنین مشخص شد الگوی M. bovis بیمار اول با روش VNTR (Variable number tandem repeat) و Spoligotyping با الگوی اکثر M. bovis‌‌های در گردش موجود در بین جمعیت گاوی ایران مشابهت داشت ولی در مورد بیمار دوم اگر چه شباهتی در روش VNTR با یک الگوی کمیاب وجود داشت ولی با روش Spoligotyping متفاوت با آن بود. در نهایت مشخص شد که یکی از جدایه‌های M. bovis از نظر الگوی ژنتیکی تشابهی با ژنوتیپ‌های پیشین گزارش‌شده از ایران را نداشت.نتیجه‌گیری: تنها راه مبارزه با سل گاوی برنامه‌ریزی صحیح کنترل و ریشه‌کنی آن می‌باشد. این کار به طور عمده بر اساس تست مکرر توبرکولین، خارج ساختن تمامی حیوانات آلوده از گله، کشتار گاوهای آلوده، پاستوریزاسیون شیر و واکسینلسیون افراد با واکسن BCG می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prevalence of Mycobacterium Bovis in Patients with Pulmonary Tuberculosis in the Central Province, Iran

نویسندگان [English]

 • Aliasghar Farazi 1
 • Masoomeh Sofian 2
 • Mansoureh Jabbariasl 3
 • Keyvan Tadayon 4
 • Nader Mosavari 4
 • Roohallah Keshavarz 5
1 Assistant Professor, Department of Infectious Diseases, School of Medicine, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran
2 Associate Professor, Department of Infectious Diseases, School of Medicine, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran
3 Researcher, Department of Disease Control and Prevention, Health Center of Markazi Province, Arak, Iran
4 Associate Professor, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Karaj, Iran
5 Researcher, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Karaj, Iran
چکیده [English]

Background: Bovine tuberculosis, from the point of view of public health, is important in human societies. In this study, the prevalence of pulmonary tuberculosis caused by Mycobacterium bovis (M. bovis) in the central province, Iran, was reviewed.Methods: In this cross-sectional study, sputum cultures were prepared from all smear-positive patients during 18 months. A culture medium containing pyruvate, as well as, chemical and molecular tests for the detection of M. bovis was used. Data analysis was performed using SPSS16 software.Findings: During study, two strains of M. bovis were isolated. The molecular pattern of M. Bovis of the first patient by variable-number tandem repeat (VNTR) and spoligotyping methods was similar with most of M. bovis circulating in the population of cattle in Iran. But in the second case, despite being like a rare detected strain in the VNTR method, a different spoligotyping pattern was found. Eventually, it became clear that one of the isolates had not genotype similarity with the previously reported patterns.Conclusion: The curriculum of bovine tuberculosis combatting consists of proper planningin control and eradication, mainly on the basis of repeated tuberculin testing, removing infected animals from the herd and slaughter them, pasteurization of milk, and human vaccination with Bacillus Calmette-Guérin (BCG) vaccine.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Frequency
 • Mycobacterium bovis
 • Pulmonary tuberculosis
 1. Ayele WY, Neill SD, Zinsstag J, Weiss MG, Pavlik I. Bovine tuberculosis: an old disease but a new threat to Africa. Int J Tuberc Lung Dis 2004; 8(8): 924-37.
 2. Bovine TB: EFRACom calls for a multifaceted approach using all available methods. Vet Rec 2008; 162(9): 258-9.
 3. Torgerson PR, Torgerson DJ. Public health and bovine tuberculosis: what's all the fuss about? Trends Microbiol 2010; 18(2): 67-72.
 4. Phillips CJ, Foster CR, Morris PA, Teverson R. The transmission of Mycobacterium bovis infection to cattle. Res Vet Sci 2003; 74(1): 1-15.
 5. Hlavsa MC, Moonan PK, Cowan LS, Navin TR, Kammerer JS, Morlock GP, et al. Human tuberculosis due to Mycobacterium bovis in the United States, 1995-2005. Clin Infect Dis 2008; 47(2): 168-75.
 6. Esteban J, Robles P, Soledad JM, Fernandez Guerrero ML. Pleuropulmonary infections caused by Mycobacterium bovis: a re-emerging disease. Clin Microbiol Infect 2005; 11(10): 840-3.
 7. Wilkins MJ, Meyerson J, Bartlett PC, Spieldenner SL, Berry DE, Mosher LB, et al. Human Mycobacterium bovis infection and bovine tuberculosis outbreak, Michigan, 1994-2007. Emerg Infect Dis 2008; 14(4): 657-60.
 8. Velayati AA, Farnia P, Boloorsaze MR, Sheikholslami MF, Khalilzadeh S, Hakeeme SS, et al. Mycobacterium bovis infection in children in the same family: transmission through inhalation. Monaldi Arch Chest Dis 2007; 67(3): 169-72.
 9. Lobue PA, Moser KS. Treatment of Mycobacterium bovis infected tuberculosis patients: San Diego County, California, United States, 1994-2003. Int J Tuberc Lung Dis 2005; 9(3): 333-8.
 10. de Kantor IN, Ambroggi M, Poggi S, Morcillo N, Da Silva Telles MA, Osorio RM, et al. Human Mycobacterium bovis infection in ten Latin American countries. Tuberculosis (Edinb) 2008; 88(4): 358-65.
 11. Majoor CJ, Magis-Escurra C, van Ingen J, Boeree MJ, van Soolingen D. Epidemiology of Mycobacterium bovis disease in humans, The Netherlands, 1993-2007. Emerg Infect Dis 2011; 17(3): 457-63.
 12. Pavlik I, YayoAyele W, Havelkova M, Svejnochova M, Katalinic-Jankovi V, Zolnir-Dovc M. Mycobacterium bovis in human population in four Central European countries during 1990–1999. Vet Med Czech 2003; 48(4): 90-8.
 13. Byarugaba F, Charles-Etter EM, Godreuil S, Grimaud P. Pulmonary tuberculosis and Mycobacterium bovis, Uganda. Emerg Infect Dis 2009; 15(1): 124-5.
 14. Allahyar Torkaman M, Sheikhollslami F, Farnia P, Shahhosseiny M, Mozafari M, Shamsi M, et al. The study of PncA gene using PCR-RFLP and allele-specific PCR methods in distinguishing Mycobacterium bovis from Mycobacterium tuberculosis. J Isfahan Med Sch 2011; 29 (157): 1350-9. [In Persian].
 15. Singh SK, Verma R, Shah DH. Molecular fingerprinting of clinical isolates of Mycobacterium bovis and Mycobacterium tuberculosis from India by restriction fragment length polymorphism (RFLP). J Vet Sci 2004; 5(4): 331-5.
 16. Mosavari N, Salehi M, Tadayon K, Mohammad Taheri M, Soleymani K, Aref-Pazhouhi R, et al. Molecular differentiation between bovine Mycobacterium bovis isolates and human Mycobacterium tuberculosis isolates in Iran through PCR-RFLP method and comparison with 5 standard strains. Iran J Med Microbiol 2008; 2(1): 1-7. [In Persian].