دوره و شماره: دوره 31، شماره 242، مرداد و شهریور 1392