ارزیابی توزیع دریافت معمول مواد مغذی و تخمین شیوع کمبود و اضافه‌ی دریافت آن‌ها در جمعیت عمومی بالای ۴۰ سال نواحی مرکزی ایران: کاربرد روش NCI

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، مرکز تحقیقات امنیت غذایی و گروه تغذیه‌ی جامعه، دانشکده‌ی تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استاد، مرکز تحقیقات قلب و عروق، پژوهشکده‌ی قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 دانشجوی دکترای تخصصی پزوهش، مرکز تحقیقات قلب و عروق، پژوهشکده‌ی قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: سلامتی افراد تحت تأثیر مواد مغذی دریافت‌شده در یک روز خاص، قرار نمی‌گیرد؛ بلکه تحت نفوذ عادات غذایی در طول یک دوره‌ی طولانی مدت می‌باشد. در روش‌هایی که به ‌طور رایج استفاده می‌شوند، دریافت‌های معمول مؤلفه‌های غذایی، توأم با سوگیری برآورد می‌شوند. با توجه به اوج‌گیری ظهور بیماری‌های مزمن در دوران میان‌سالی و سالمندی و نقش تعیین‌کننده‌ی تغذیه در ایجاد و درمان این بیماری‌ها، مطالعه‌ی حاضر با هدف ارزیابی توزیع دریافت معمول مواد مغذی منتخب در جمعیت عمومی بالای ۴۰ سال نواحی مرکزی ایران با استفاده از یک روش آماری توانمند به نام NCI (National Cancer Institute) انجام گرفت.روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی، با استفاده از اطلاعات مطالعه‌ی هم‌گروهی اصفهان در سال ۱۳۸۶ تعداد ۱۹۲۲ نفر از افراد بالای ۴۰ سال مورد بررسی قرار گرفتند. دریافت‌های غذایی افراد با استفاده از یک پرسشنامه‌ی یادآمد خوراک ۲۴ ساعته و دو ثبت غذایی، جمع‌آوری گردید. توزیع دریافت معمول مواد مغذی از طریق روش NCI برآورد شد. نسبت افرادی که در معرض خطر کمبود یا اضافه‌ی دریافت مواد مغذی قرار داشتند، از مقایسه‌ی مقادیر برآوردشده با استانداردهای توصیه‌شده، برای زنان و مردان به تفکیک برآورد گردید.یافته‌ها: شیوع عدم کفایت ویتامین A برای مردان (7/96-3/58 درصد) در گروه‌های مختلف سنی اساسی‌تر از زنان (2/57-۲۳/۳ درصد) بود. دریافت‌های معمول کلسیم و فیبر غذایی‌ برای درصد پایینی از افراد بررسی‌شده، بالاتر از استاندارد توصیه‌شده بود (حداکثر ۷ و ۲۸ درصد به ترتیب برای فیبرغذایی و کلسیم). تفاوت رعایت میزان توصیه‌شده‌ی کلسترول برای افراد 70-40 ساله بین زنان و مردان معنی‌دار بود (0001/0 > P).نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه مؤید عدم کفایت دریافت ویتامین A، کلسیم و فیبر غذایی و تا حدودی اضافه‌ی دریافت کلسترول در جامعه‌‌ی مورد بررسی بود. بنابراین مصرف گروه‌های مهم غذایی مانند لبنیات، سبزی و میوه که منابع عمده‌ی ریزمغذی‌ها می‌باشند باید در این جامعه افزایش یابد. همچنین باید برنامه‌های مناسب مداخله‌ای مانند غنی‌کردن مواد غذایی و آموزش جهت اصلاح الگوی رژیم غذایی برای این دو گروه جمعیتی طراحی و اجرا گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the Distribution of Usual Intake of Nutrients and Estimating Prevalence of Intake Deficiency and Excess in a General over 40-Years of Age Population of Central Region of Iran: Application of the National Cancer Institute (NCI) Method

نویسندگان [English]

 • Zahra Heidari 1
 • Leila Azadbakht 2
 • Awat Feizi 3
 • Nizal Sarrafzadegan 4
 • Noushin Mohammadifard 5
1 MSc Student, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Food Security Research Center AND Department of Community Nutrition, School of Nutrition and Food Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Professor, Cardiovascular Research Center, Isfahan Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 PhD Student, Cardiovascular Research Center, Isfahan Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The health of subjects is not affected by the nutrients ingested in a particular day; it actually is influenced by the dietary habits over a long time. In the most commonly used methods, usual food components intakes would be estimated along with bias. Considering the initiating and developing of many chronic diseases in the middle-age and elderly, majority of them affected by nutrition, the aim of current research was to evaluate the distribution of usual intake of selected nutrients using a powerful statistical method i.e. NCI (National Cancer Institute) method in a general above 40-years-old population of central region of Iran.Methods: In this cross-sectional study, based on information obtained from the Isfahan Cohort Study in 2007, 1922 people aged 40 and over, were investigated. Subjects’s dietary intakes were assessed with a 24-hour recalls and two food records. Distribution of usual nutrient intake was estimated using NCI method. The proportion of subjects at risk of nutrient intake deficiency or excess was estimated by comparing the estimated values with recommended standards, for men and women, separately.Findings: The prevalence of vitamin A inadequacy for men in different age groups was more substantial than women (58.3-96.7 percent for men vs 23.3-57.2 percent for women). The usual calcium and dietary fiber intakes for a low percentage of studied subjects were more than recommended standards (Maximum of 7 and 28 percent for dietary fiber and calcium, respectively). There was a significant difference between men and women, at the age of 40-70 years, in terms of compliance of recommended cholesterol level (P < 0.0001).Conclusion: The results of current research showed that intake of vitamin A, calcium and dietary fiber was not adequate, and somewhat there was excess intake of cholesterol in the studied population. Thus consuming of dairies, vegetables and fruits, as the main sources of micronutrients, should be increased in this population. Interventional population-based programs such as enriching food and training in order to adjusting the pattern of diet should be designed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cholangiopancreatography
 • Endoscopic retrograde
 • Diverticulum
 • Meta-Analysis
 1. Yach D, Hawkes C, Gould CL, Hofman KJ. The global burden of chronic diseases: overcoming impediments to prevention and control. JAMA 2004; 291(21): 2616-22.
 2. Bahreynian M, Azadbakht L. The relationship between Some of functional foods and risk of chronic diseases. J Babol Univ Med Sci 2012; 14(4): 102-11. [In Persian].
 3. HaghighatDoust F, Zaribaf F, Esmaillzadeh A, Azadbakht L. The relationship between whole grain consumption and chronic diseases. Iran J Diabetes Lipid Disord 2010; 9(3): 207-17. [In Persian].
 4. Mahan LK, Escottstump S. Krause's food, nutrition and diet therapy. 9th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 1996.
 5. Mahan LK, Escottstump S. Krause's nutrition principles. Trans. Shidfar F, Khaldi N. Tehran, Iran: Jameenegar Publications; 2006.
 6. Robinson KH. Robinson,s nutrition principles. Trans. Khaldi N. Tehran, Iran: Salemi Publications; 2008.
 7. Malekshah AF, Kimiagar M, Pourshams A, Yazdani J, Kaiedi MS, Goglani G, et al. Vitamin deficiency in Golestan Province, northern Iran: a high-risk area for esophageal cancer. Arch Iran Med 2010; 13(5): 391-4.
 8. Jazayeri S, Nouri M, Pourebrahim R, Fakhrzadeh H, Larijani B. Food and nutrient intakes among 20-60 aged inhabitants of Tehran University of Medical Sciences population lab region. Iran J Diabetes Lipid Disord 2003; 3(1): 81-9. [In Persian].
 9. Amirzadeh J, Amirzadeh N, Rasouli J. Comparative study of food consumption patterns in urban and rural elderly population in Urmia. J Urmia Nurs Midwifery Fac 2012; 10(1): 35-40. [In Persian].
 10. Mahmoudi MR. Minerals in nutrition. Isfahan, Iran: Isfahan University of Medical Sciences: 2003. [In Persian].
 11. Pinheiro MM, Schuch NJ, Genaro PS, Ciconelli RM, Ferraz MB, Martini LA. Nutrient intakes related to osteoporotic fractures in men and women--the Brazilian Osteoporosis Study (BRAZOS). Nutr J 2009; 8: 6.
 12. Lowe NM, Ellahi B, Bano Q, Bangash SA, Mitra SR, Zaman M. Dietary calcium intake, vitamin D status, and bone health in postmenopausal women in rural Pakistan. J Health Popul Nutr 2011; 29(5): 465-70.
 13. Bailey RL, Dodd KW, Goldman JA, Gahche JJ, Dwyer JT, Moshfegh AJ, et al. Estimation of total usual calcium and vitamin D intakes in the United States. J Nutr 2010; 140(4): 817-22.
 14. Howarth NC, Huang TT, Roberts SB, McCrory MA. Dietary fiber and fat are associated with excess weight in young and middle-aged US adults. J Am Diet Assoc 2005; 105(9): 1365-72.
 15. Marshall JA, Weiss NS, Hamman RF. The role of dietary fiber in the etiology of non-insulin-dependent diabetes mellitus. The San Luis Valley Diabetes Study. Ann Epidemiol 1993; 3(1): 18-26.
 16. Meyer KA, Kushi LH, Jacobs DR, Jr., Slavin J, Sellers TA, Folsom AR. Carbohydrates, dietary fiber, and incident type 2 diabetes in older women. Am J Clin Nutr 2000; 71(4): 921-30.
 17. (17) Hadjzadeh MR NkH. The prevalance of hypercholesterolemia in middle-aged and elderly population in Mashhad and its relation to hypothyroidism. Med J Mashad Univ Med Sci 2007; 50(96): 161-70. [In Persian].
 18. Hu J, La VC, de GM, Negri E, Morrison H, Mery L. Dietary cholesterol intake and cancer. Ann Oncol 2012; 23(2): 491-500.
 19. Ishiwaki A, Yokoyama T, Fujii H, Saito K, Nozue M, Yoshita K, et al. A statistical approach for estimating the distribution of usual dietary intake to assess nutritionally at-risk populations based on the new Japanese Dietary Reference Intakes (DRIs). J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo) 2007; 53(4): 337-44.
 20. Tooze JA, Kipnis V, Buckman DW, Carroll RJ, Freedman LS, Guenther PM, et al. A mixed-effects model approach for estimating the distribution of usual intake of nutrients: the NCI method. Stat Med 2010; 29(27): 2857-68.
 21. Dodd KW, Guenther PM, Freedman LS, Subar AF, Kipnis V, Midthune D, et al. Statistical methods for estimating usual intake of nutrients and foods: a review of the theory. J Am Diet Assoc 2006; 106(10): 1640-50.
 22. Guenther PM, Kott PS, Carriquiry AL. Development of an approach for estimating usual nutrient intake distributions at the population level. J Nutr 1997; 127(6): 1106-12.
 23. Thompson FE, Subar AF. Dietary assessment methodology. In: Coulston AM, Rock ChL, Monsen ER, editors. Nutrition in the prevention and treatment of disease. San Diego, CA: Academic Press; 2001.
 24. Buzzard M. 24-hour dietary recall and food record methods. In: Willett W, editor. Nutritional epidemiology. 2nd ed. New York, NY: Oxford University Press; 1998. p. 50-73.
 25. Yanetz R, Kipnis V, Carroll RJ, Dodd KW, Subar AF, Schatzkin A, et al. Using biomarker data to adjust estimates of the distribution of usual intakes for misreporting: application to energy intake in the US population. J Am Diet Assoc 2008; 108(3): 455-64.
 26. Willett W. Nutritional epidemiology. 2nd ed. New York, NY: Oxford University Press; 1998.
 27. Beaton GH, Milner J, Corey P, McGuire V, Cousins M, Stewart E, et al. Sources of variance in 24-hour dietary recall data: implications for nutrition study design and interpretation. Am J Clin Nutr 1979; 32(12): 2546-59.
 28. Carriquiry AL. Assessing the prevalence of nutrient inadequacy. Public Health Nutr 1999; 2(1): 23-33.
 29. Volatier JL, Turrini A, Welten D. Some statistical aspects of food intake assessment. Eur J Clin Nutr 2002; 56(Suppl 2): S46-S52.
 30. Hoffmann K, Boeing H, Dufour A, Volatier JL, Telman J, Virtanen M, et al. Estimating the distribution of usual dietary intake by short-term measurements. Eur J Clin Nutr 2002; 56(Suppl 2): S53-S62.
 31. Souverein OW, Dekkers AL, Geelen A, Haubrock J, de Vries JH, Ocke MC, et al. Comparing four methods to estimate usual intake distributions. Eur J Clin Nutr 2011; 65(Suppl 1): S92-101.
 32. Tooze JA, Midthune D, Dodd KW, Freedman LS, Krebs-Smith SM, Subar AF, et al. A new statistical method for estimating the usual intake of episodically consumed foods with application to their distribution. J Am Diet Assoc 2006; 106(10): 1575-87.
 33. Sarraf-Zadegan N, Sadri G, Malek AH, Baghaei M, Mohammadi FN, Shahrokhi S, et al. Isfahan Healthy Heart Programme: a comprehensive integrated community-based programme for cardiovascular disease prevention and control. Design, methods and initial experience. Acta Cardiol 2003; 58(4): 309-20.
 34. Sarrafzadegan N, Talaei M, Sadeghi M, Kelishadi R, Oveisgharan S, Mohammadifard N, et al. The Isfahan cohort study: rationale, methods and main findings. J Hum Hypertens 2011; 25(9): 545-53.
 35. Gersovitz M, Madden JP, Smiciklas-Wright H. Validity of the 24-hr. dietary recall and seven-day record for group comparisons. J Am Diet Assoc 1978; 73(1): 48-55.
 36. Ahluwalia N, Lammi-Keefe CJ. Estimating the nutrient intake of older adults: components of variation and the effect of varying the number of 24-hour dietary recalls. J Am Diet Assoc 1991; 91(11): 1438-9.
 37. Shils ME, Shike M, Ross AC, Caballero B, Cousing RJ. Modern nutrition in health and disease. 10th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2006.
 38. National Cancer Institute. Usual dietary intakes: the NCI method [Online]. 2009. [cited 2009 Aug 1]; Available from: URL: http://riskfactor.cancer.gov/diet/usualintakes/method.html.
 39. National Academy of Sciences, Institute of Medicine, Food and Nutrition Board. Dietary reference intakes for energy, carbohydrate, fiber, fat, fatty acids, cholesterol, protein, and amino acids. Washington, DC: National Academy press; 2005.
 40. Moshfegh A, Goldman J, Cleveland L. What we eat in America, NHANES 2001-2002: Usual nutrient intakes from food compared to dietary reference intakes. Washington, DC: United State Department of Agriculture, Agricultural Research Service: 2005.
 41. Nusser SM, Carriquiry AL, Dodd KW, Fuller WA. A semiparametric transformation approach to estimating usual daily intake distributions. J Am Stat Assoc 1996; 91(436): 1440-9.
 42. Dodd K. Technical guide to C-SIDE (software for intake distribution estimation). dietary assessment research series report 9, A. Ames, LA: Department of Statistics and Center for Agricultural and Rural Development, Iowa State University; 1996.
 43. Nicklas TA, O'Neil CE, Fulgoni VL, III. The role of dairy in meeting the recommendations for shortfall nutrients in the American diet. J Am Coll Nutr 2009; 28 (Suppl 1): 73S-81S.
 44. Moshfegh A, Goldman J, Ahuja J, Rhodes D, LaComb R. What we eat in America, NHANES 2005-2006: Usual nutrient intakes from food and water compared to 1997 dietary reference intakes for vitamin d, calcium, phosphorus, and magnesium. Washington, DC: United State Department of Agriculture, Agricultural Research Service; 2009.
 45. Henderson L, Irving K, Gregory J, Bates CJ, Prentice A, Perks J, et al. The national diet and nutrition survey: adults aged 19 to 64 years. London, UK: Office for National Statistics; 2003.
 46. Zhou BF, Stamler J, Dennis B, Moag-Stahlberg A, Okuda N, Robertson C, et al. Nutrient intakes of middle-aged men and women in China, Japan, United Kingdom, and United States in the late 1990s: the INTERMAP study. J Hum Hypertens 2003; 17(9): 623-30.
 47. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. Nutrient intakes from food: Mean amounts consumed per individual, by gender and age, what we eat in America, NHANES 2007-2008 [Online] 2010. Available from: URL:http://www.ars.usda.gov/SP2UserFiles/Place/12355000/pdf/0708/Table_1_NIN_GEN_07.pdf.
 48. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. Dietary fiber (g): Usual intakes from food and water, what we eat in America, NHANES 2003-2006, compared to adequate intakes [Online] 2012. Available from: URL:http://www.ars.usda.gov/SP2UserFiles/Place/12355000/pdf/0506/usual_nutrient_intake_dietary_fiber_2003-06.pdf
 49. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service.. Nutrient intakes from food: Mean amounts consumed per individual, by gender and age, what we eat in America, NHANES 2009-2010 [Online] 2012. Available from: URL: http://www.ars.usda.gov/SP2UserFiles/Place/12355000/pdf/0910/Table_1_NIN_GEN_09.pdf
 50. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. Cholesterol (mg): Usual intakes from food and water, what we eat in America, NHANES 2003-2006, compared to the recommendation of below 300 mg. [Online] 2012. Available from: URL:http://www.ars.usda.gov/SP2UserFiles/Place/12355000/pdf/0506/usual_nutrient_intake_cholesterol_2003-06.pdf