دوره و شماره: دوره 31، شماره 244، مرداد و شهریور 1392 
مقایسه‌ی روش‌های مختلف در جداسازی نوکاردیا: نامه به سردبیر

صفحه 1073-1076

مهدی فتاحی بافقی؛ سید سعید اشراقی؛ معصومه رسولی نسب؛ شادی حبیب‌نیا؛ پروین حیدریه