اثر تمرینات هشت هفته‌ای ایروبیک بر کاهش افسردگی در زنان یائسه

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران

2 استادیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: افسردگی یکی از معضلات زنان یائسه در سنین 55 تا 65 می‌باشد. این معضل به دلیل ایجاد ناتوانی‌ها و آسیب‌های جسمی، بسیار حائز اهمیت است. هدف از این تحقیق بررسی اثر 8 هفته ورزش ایروبیک بر کاهش افسردگی در زنان یائسه 55 تا 65 سال بود.روش‌ها: در این مطالعه، 100 زن مبتلا به افسردگی در سال 1391 وارد مطالعه شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمون (50 نفر) و شاهد (50 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمون در یک برنامه‌ی 8 هفته‌ای ورزش ایروبیک (هر هفته 3 جلسه‌ی یک ساعته) شرکت نمودند، ولی برای گروه شاهد هیچ گونه مداخله‌ای انجام نشد. اطلاعات توسط پرسشنامه‌ی افسردگی Beck قبل و بعد از انجام ورزش ایروبیک جمع‌آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌ Repeated measures ANOVA استفاده شد.یافته‌ها: تفاوت معنی‌داری در میزان افسردگی در گروه آزمون در مقایسه با گروه شاهد، پس از 8 هفته دیده شد (05/0 > P).نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد، تمرینات ایروبیک، میزان قدرت عضلانی و عزت نفس بیماران را افزایش می‌دهد و باعث کاهش میزان افسردگی در آن‌ها می‌شود. این ورزش سیستم قلبی- عروقی و تنفس را تعلیم می‌دهد و با سرعت و بازدهی بالا اکسیژن را می‌گیرد و به قسمت‌های مختلف بدن می‌دهد و موجب کنترل قند خون، کنترل فشار خون و کم کردن وزن اضافی بدن می‌شود. این عوامل به افزایش عزت نفس در افراد افسرده کمک می‌کنند. بنابراین به نظر می‌رسد استفاده از این تمرینات به عنوان یک روش درمانی مکمل سودمند باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Eight Weeks of Aerobic Exercise on Depression in Postmenopausal Women

نویسندگان [English]

 • Zeinab Rashidi 1
 • Afkham Daneshfar 2
 • Masoumeh Shojaei 3
1 MSc Student, Department of Sport Psychology, School of Physical Education, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Motor Behavior, School of Physical Education and Sport Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Motor Behavior, School of Physical Education and Sport Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Depression is one of the problems in postmenopausal women with the age of 55 to 65 years. This problem, due to physical disability and injuries which can create, is very important.Methods: In 2012, 100 women with depression were enrolled and randomly assigned to two groups (n = 50) of intervention and control. The intervention group participated an 8-week aerobic exercise program (3 sessions per week for an hour), but the control group did not receive any intervention. The collected data included the Beck Depression Inventory results before and after aerobic exercise. Data analysis was performed using ANOVA test with repeated measures.Findings: There was a significant difference in the rate of depression prevalence between the intervention and control groups after 8 weeks (P < 0.05).Conclusion: The results showed that aerobic exercise increased the muscular strength and self-esteem and decreased depression. It appears that using these exercises could be useful as a complementary therapy in postmenopausal women with depression.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aerobics
 • Depression
 • Menopausal Women
 1. Achenbach T. Young adult self report. Burlington, VT: Department of Psychiatry, University of Vermont; 1990.
 2. Allison KR, Adlaf EM, Irving HM, Hatch JL, Smith TF, Dwyer JJ, et al. Relationship of vigorous physical activity to psychologic distress among adolescents. J Adolesc Health 2005; 37(2): 164-6.
 3. Amin Shokravi F, Alhani F, Kazemnejad A, Vahdaninia M. The relationship between planned physical activities and quality of life among women: a cross sectional study. Payesh Health Monit 2009; 8(4): 407-13.
 4. Babyak M, Blumenthal JA, Herman S, Khatri P, Doraiswamy M, Moore K, et al. Exercise treatment for major depression: maintenance of therapeutic benefit at 10 months. Psychosom Med 2000; 62(5): 633-8.
 5. Beck AT, Ward CH, Mendelson M, Mock J, Erbaugh J. An inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry 1961; 4: 561-71.
 6. Grant S, Todd K, Aitchison TC, Kelly P, Stoddart D. The effects of a 12-week group exercise programme on physiological and psychological variables and function in overweight women. Public Health 2004; 118(1): 31-42.
 7. Johnson EG, Larsen A, Ozawa H, Wilson CA, Kennedy KL. The effects of Pilates-based exercise on dynamic balance in healthy adults. J Bodyw Mov Ther 2007; 11(3): 238-42.
 8. Eysenck HJ, Eysenck SBG. Eysenck personality inventory. San Diego, CA: Educational and Industrial Testing Service; 1964.
 9. Harris AH, Cronkite R, Moos R. Physical activity, exercise coping, and depression in a 10-year cohort study of depressed patients. J Affect Disord 2006; 93(1-3): 79-85.
 10. Hasanpour M, Naderi AA. The study of the effects of aerobic exercises on the level of depression and educational progress in femals students of grade one in high schools of Khoramabad. Harakat 2007; (31): 101-4. [In Pesian].
 11. Salesi M, Jowkar B. Effects of exercise and physical activity on happiness of postmenopausal female. Salmand Iran J Ageing 2012; 6(20): 7-14.
 12. Schuch FB, Vasconcelos-Moreno MP, Borowsky C, Fleck MP. Exercise and severe depression: preliminary results of an add-on study. J Affect Disord 2011; 133(3): 615-8.