میزان رضایت مردم مناطق روستایی شهرستان اصفهان از اجرای برنامه‌ی پزشک خانواده

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از اهداف اصلی برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور در حوزه‌ی سلامت، اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع می‌باشد. با گذشت نزدیک به 7 سال از اجرای این برنامه‌ی بزرگ و گسترده در کشور لازم است، نتایج اجرای این برنامه را به درستی پایش کرد. این تحقیق جهت ارزیابی اثربخشی برنامه‌ی پزشک خانواده و میزان رضایتمندی مردم روستایی از این طرح در مناطق روستایی شهرستان اصفهان انجام شد.روش‌ها: این مطالعه، یک مطالعه‌ی توصیفی تحلیلی بود که در سال 1390 در شهرستان اصفهان به انجام رسید. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه شامل مردم بومی ساکن در مناطق روستایی مراکز بهداشت شماره‌ی 1 و 2 شهرستان اصفهان بود که تحت پوشش برنامه‌ی پزشک خانواده قرار داشتند. در این طرح، با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه‌ی چهره به چهره با روستاییان بالای 15 سال، میزان رضایتمندی آن‌ها از برنامه‌های پزشک خانواده بررسی شد. به منظور سنجش میزان رضایتمندی مردم از پرسشنامه مربوط به ارزیابی رضایتمندی بیماران مراجعه‌کننده به پزشک خانواده استفاده گردید.یافته‌ها: میانگین رضایتمندی روستاییان از برنامه‌های پزشک خانواده 5/10 ± 3/70 بود. همچنین در جمعیت مورد مطالعه فردی که از خدمات پزشک خانواده به طور کامل ناراضی باشد وجود نداشت، ولی 15 نفر (8/3 درصد) از خدمات مذکور ناراضی بودند. 250 نفر (5/62 درصد) از خدمات پزشک خانواده راضی و 135 نفر (8/33 درصد) به طور کامل راضی بودند.نتیجه‌گیری: رضایتمندی زیاد از اجرای برنامه‌ی پزشک خانواده در مناطق روستایی، بیانگر موفقیت‌آمیز بودن فرآیندهای اصلاح نظام سلامت در ارتقائ بعضی از شاخص‌های رضایمندی مردم بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Caregiver Satisfaction in Rural Areas in Isfahan District, Iran, after Implementation of the Family Physician Project

نویسندگان [English]

 • Reza Khadivi 1
 • Parastoo Golshiri 2
 • Elham Farasat 3
 • Golnar Khaledi 3
1 Associate Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 - Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: One of the main objectives of fifth program of economic, cultural and social development in Iran in health domain is the carrying out the family physician program and reference system. Nearly, 7 years after implementation of this big and widespread program in Iran, it is likely necessary to evaluate the efficiency of family physician program. For that, this research measured only the caregiver satisfaction in rural areas in Isfahan district.Methods: This descriptive-analytic study was carried on the population of rural areas in Isfahan district in those, family physician program has been implemented in 2011 Data was gathered by face to face interviewing with over 15-years old of age customers.Findings: The mean of caregiver satisfaction of family physician programs in rural area was 70.3 ± 10.5 percent. Nobody was completely unsatisfied from family physician services. But 15 people (3.8%) were unsatisfied of these services. 250 people (62.5%) were satisfied of family physician services and 135 (33.8%) were completely satisfied.Conclusion: Good satisfaction after implementing the family physician program in rural areas defines the successfulness of health sector reform in primary health care in order to improve some of the indeces of people satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Family physician
 • Health sector reform
 • Satisfaction
 • Isfahan
 • Iran
 1. Roberts M, Hsiao W, Berman P, Reich M. Getting health reform right: a guide to improving performance and equity. 1st ed. Oxford, UK: Oxford University Press; 2008. p. 95-7.
 2. de Silva A. A framework for measuring responsiveness. GPE discussion paper series: No. 32. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2000. p. 7-14.
 3. Ministry of Health and Medical Education, Department of Health. Directives and executive insurance program in rural family physician. Tehran, Iran: Ministry of Health and Medical Education; 2004. p. 7. [In Persian].
 4. Ministry of Health and Medical Education, Ministry of Cooperation, Labour and Social Welfare. Instructions about referral system and family physician in urban areas. 1st ed. Tehran, Iran: Ministry of Health and Medical Education; 2000. [In Persian].
 5. Latin America and Caribbean Regional Health Sector Reform Initiative. Methodology for monitoring and evaluation of health sector reform in Latin America and the Caribbean [Online] 1998. [cited 1998 Dec]; Available from: URL:http:/www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/01-methodology_monitoring_e.
 6. Ministry of Health and Medical Education. General of rural insurance program and the family physician program. Tehran, Iran: Ministry of Health and Medical Education; 2005. p. 11-4. [In Persian].
 7. Najimi A, Alidoosti M, Sharifirad Gh. Study of knowledge, attitude, and satisfaction toward the family physician program in rural regions of Isfahan, Iran. J Health Syst Res 2011; 7(6): 883-90. [In Persian].
 8. Alidosti M, Tavassoli E, Khadivi R, Sharifirad GhR. A survey on knowledge and attitudes of rural population towards the family physician program in Shahrekord city. Health Inf Manage 2011; 7(Special): 629-36. [In Persian].
 9. Gadallah MA, Allam MF, Ahmed AM, El-Shabrawy EM. Are patients and healthcare providers satisfied with health sector reform implemented in family health centres? Qual Saf Health Care 2010; 19(6): e4.
 10. Polluste K, Kalda R, Lember M. Evaluation of primary health care reform in Estonia from patients' perspective: acceptability and satisfaction. Croat Med J 2004; 45(5): 582-7.
 11. Kersnik J. An evaluation of patient satisfaction with family practice care in Slovenia. Int J Qual Health Care 2000; 12(2): 143-7.
 12. Kurata JH, Nogawa AN, Phillips DM, Hoffman S, Werblun MN. Patient and provider satisfaction with medical care. J Fam Pract 1992; 35(2): 176-9.
 13. Naqavi M, Jamshidi HR. Benefit from health services in the Islamic republic of Iran in 2002. Tehran, iran: Ministry of Health and Medical Education, Development Network and Health Promotion Center, Applied Research Secretariat; 2002. [In Persian].
 14. Seyedi Andi SJ, Shojaeizadeh D, Batebi A, Hoseini M, Rezai R. Client satisfaction with health system services offered by urban health care centers of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. J Babol Univ Med Sci 2009; 10(6): 80-7. [In Persian].
 15. Saeed AA, Mohammed BA, Magzoub ME, Al-Doghaither AH. Satisfaction and correlates of patients' satisfaction with physicians' services in primary health care centers. Saudi Med J 2001; 22(3): 262-7.
 16. Ribeiro LC, Rocha RL, Ramos-Jorge ML. Reception of children in primary health care: a study on attitudes by family health team members. Cad Saude Publica 2010; 26(12): 2316-22. [In Portuguese].
 17. Jaturapatporn D, Dellow A. Does Family Medicine training in Thailand affect patient satisfaction with primary care doctors? BMC Fam Pract 2007; 8: 14.
 18. Jafari F, Zayeri F, JohariZ, Ramezankhany A, Saiah Iran Z. Satisfaction and its determinants in referring health.centers. Daneshvar Med 2006; 14(66): 15-22. [In Persian].