دوره و شماره: دوره 31، شماره 231، خرداد و تیر 1392 
تهیه‌ی فرم ژل ماسک گلوکانتیم و ارزیابی اثرات بالینی آن در انسان

صفحه 389-399

سید ابوالفضل مصطفوی؛ محمد علی شا طالبی؛ احمد موحدیان عطار؛ حسین حجازی؛ امین متقی‌نژاد؛ رضا فدایی؛ جواد رمضان‌پور؛ پرستو زرین ضمیر


اثر هشت هفته تمرینات پیلاتس بر کاهش افسردگی در زنان یائسه

صفحه 408-415

زینب رشیدی؛ افخم دانشفر؛ معصومه شجاعی؛ رضا باقریان سرارودی؛ رضا روزبهانی؛ سید محمد مرندی؛ امیررضا رشیدی