دوره و شماره: دوره 31، شماره 234، خرداد و تیر 1392 
بررسی حساسیت دارویی مایکوباکتریوم‌های آتیپیک محیطی و بالینی شهر اصفهان در برابر اتامبوتول

صفحه 558-564

طوبی ردایی؛ بهرام نصر اصفهانی؛ حاجیه قاسمیان صفایی؛ شراره مقیم؛ حسین فاضلی؛ جمشید فقری؛ هادی رضایی یزدی؛ فاطمه السادات زرکش اصفهانی


پره‌اکلامپسی از دیدگاه سلولی و ملکولی

صفحه 568-580

طیبه امیریان؛ سهیلا رهگذر؛ زهرا شهشهان