دوره و شماره: دوره 31، شماره 232، خرداد و تیر 1392 
ارزیابی اثرات تحریک و تخریب قشر جلوی پیشانی میانی (Medial Prefrontal Cortex) بر ایجاد اعتیاد به مرفین

صفحه 456-465

پریسا دانش مطلق؛ مریم کچویی؛ آزاده نورمحمدی؛ سپیده فلاحی؛ حجت اله علایی