دوره و شماره: دوره 31، شماره 271، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2402-2457 
بررسی ارتباط بین بیماری‌های قلبی- عروقی و دانسیته‌ی استخوانی در زنان یائسه

صفحه 2423-2433

غلامرضا دشتی؛ محمدرضا سلامت؛ حسین صباغیه یزد؛ امیرحسین سلامت


بررسی پلی مورفیسم 592- اینترلوکین 10 در بیماران آلوده به ویروس هپاتیت B

صفحه 2434-2441

محمدحسن باقری منصوری؛ زهره شریفی؛ محمدحسین صنعتی؛ سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی؛ منصوره فرهنگ‌نیا


راهنمای بالینی مدیریت نارسایی قلبی مزمن

صفحه 2442-2457

محمود محمدزاده شبستری؛ رزیتا داودی؛ فروه وکیلیان؛ مریم صالحی؛ هاله قوشخانه‌ئی؛ عباسعلی رفیقدوست؛ علی‌اصغر دادگر؛ فریدون نوحی بزنجانی؛ فریدون میربلوک؛ مجید ملکی؛ گلناز صبوری