اثر محافظتی سیر بر سمیت ناشی از استرس اکسیداتیو آمینوگلیکوزیدها

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه نفروپاتولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

مقدمه: نفروتوکسیسیتی ناشی از مصرف آمینوگلیکوزیدها به تولید گونه‌های آزاد اکسیژنی (ROS یا Reactive oxygen species) در کلیه نسبت داده شده است. سیر دارای خواص آنتی اکسیدانی است و هدف از این مطالعه، بررسی اثر سیر بر بهبود نفروتوکسیسیتی ناشی از جنتامایسین بود.روش‌ها: در یک تحقیق مداخله‌ای، 50 رت نر نژاد ویستار در 5 گروه با تعداد مساوی بدین شرح تقسیم شدند: گروه I بدون دریافت دارو، گروه II دریافت کننده‌ی جنتامایسین (mg/kg 100 به مدت 10 روز)، گروه III گروه عصاره‌ی سیر (mg/kg 20 از طریق تزریق داخل صفاقی به مدت 10 روز)، گروه IV گروهی که ابتدا جنتامایسین و سپس عصاره‌ی سیر (mg/kg 20 به مدت 10 روز) دریافت کرد و گروه V گروه جنتامایسین و عصاره‌ی سیر به طور همزمان (10 روز). نیتروژن اوره‌ی خون (BUN یا Blood urea nitrogen) و کراتینین (Cr یا Creatinine) سرم اندازه‌گیری و کلیه‌ها از نظر معیارهای مورفولوژیکی درگیر کننده‌ی سلول توبولی بررسی و با یکدیگر مقایسه شدند.یافته‌ها: مصرف سیر پس از مصرف جنتامایسین سطوح BUN و Cr را به طور قوی کاهش داد (050/0 > P). مصرف 10 روزه‌ی سیر پس از درمان با جنتامایسین، درجه‌ی آسیب پاتولوژی را نیز به طور معنی‌داری برگشت داد.نتیجه‌گیری: سیر یک داروی نفروپروتکتیو است که شاید بتوان به منظور کاهش آسیب توبولی ایجاد شده توسط جنتامایسین از آن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preventive and Curative Activity of Garlic Extract on Gentamicin-Induced Oxidative Stress

نویسندگان [English]

 • Hamid Nasri 1
 • Mahmoud Rafieian-Kopaei 2
1 Professor, Department of Nephrology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Professor, Medical Plants Research Center, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Background: Nephrotoxicity is a serious side effect of using gentamicin. Garlic is an important component in the complementary medicine. The aim of this study was to find out whether garlic has ameliorative effects on gentamicin-induced nephrotoxicity.Methods: 50 male Wistar rats were divided into 5 groups of 10; I: They kept in the same condition as others without receiving any drug for 10 days and then sacrificed. II: Rats in this group were injected intraperitoneally (i.p.) with 100 mg/kg of gentamicin for 10 consecutive days and then sacrificed. Group III: Rats in this group received garlic juice 20 mg/kg intraperitoneally for 10 days and then sacrificed. IV: Rats in this group received gentamicin for 10 days, then received 20 mg/kg garlic intraperitoneally for the next 10 days and then sacrificed on day 20th. V: Rats in this group received a combination of intraperitoneal gentamicin and garlic 20 mg/kg for 10 days and then sacrificed. Serum blood urea nitrogen (BUN) and creatinine (Cr) were measured and the kidneys were processed for histopathological examinations. All specimens were examined for morphologic parameters involving tubular cells.Findings: The post administration of garlic after gentamicin treatment potentially attenuated the serum levels of BUN and Cr. The pathology damage scores indicated that post administration of garlic after 10 days of gentamicin treatment attenuated the damage score significantly.Conclusion: We concluded that garlic is a nephroprotective drug to attenuate tubular injury by gentamicin.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Garlic
 • Gentamicine
 • Nephrotoxicity
 1. Nagai J, Takano M. Molecular aspects of renal handling of aminoglycosides and strategies for preventing the nephrotoxicity. Drug Metab Pharmacokinet 2004; 19(3): 159-70.
 2. Rafieian-Kopaei M, Nasri H, Nematbakhsh M, Baradaran A, Gheissari A, Rouhi H, et al. Erythropoietin ameliorates genetamicin-induced renal toxicity: A biochemical and histopathological study. J Nephropathol 2012; 1(2): 109-16.
 3. Rafieian-Kopaei M, Nasri H. Preventive role of erythropoietin against aminoglycoside renal toxicity induced nephropathy; current knowledge and new concepts. Journal of Renal Injury Prevention 2013; 2(1): 29-30.
 4. Kadkhodaee M. Erythropoietin; bright future and new hopes for an old drug. J Nephropathol 2012; 1(2): 81-2.
 5. Tavafi M. Protection of renal tubules against gentamicin induced nephrotoxicity. J Ren Inj Prev 2013; 2(1): 5-6.
 6. Rafieian-Kopaei M, Baradaran A, Rafieian M. Plants antioxidants: From laboratory to clinic. J Nephropathol 2013; 2(2): 152-3.
 7. Tavafi M. Inhibition of gentamicin-induced renal tubular cell necrosis. J Nephropathol 2012; 1(2): 83-6.
 8. Nasri H. Renoprotective effects of garlic. J Ren Inj Prev 2013; 2(1): 27-8.
 9. Nasri H, Nematbakhsh M, Ghobadi Sh, Ansari R, Shahinfard N, Rafieian‑kopaei M. Preventive and curative effects of ginger extract against histopathologic changes of gentamicin‑induced tubular toxicity in rats. Int J Prev Med 2013; 4( 3): 316-21.
 10. Rafieian-Kopaie M, Nasri H. Silymarin and Kidney. J Ren Inj Prev 2012; 1(1): 3-6.
 11. Kabiri N, Ahangar-Darabi M, Setorki M, Rafieian-kopaei M. The effect of silymarin on liver injury induced by Thioacetamide in rats. J Herb Med Pharmacol 2013; 2(2): 29-33.
 12. Nasri H. On the occasion of the world diabetes day 2013; diabetes education and prevention; a nephrology point of view. J Ren Inj Prev 2013; 2(2): 31-2.
 13. Gheissari A, Mehrasa P, Merrikhi A, Madihi Y. Acute kidney injury: A pediatric experience over 10 years at a tertiary care center. J Nephropathol 2012; 1(2): 101-8.
 14. Nasri H. The awareness of chronic kidney disease and aging; the focus of world kidney day in 2014. J Nephropharmacol 2014; 3(1): 1-2.
 15. Walker PD, Barri Y, Shah SV. Oxidant mechanisms in gentamicin nephrotoxicity. Ren Fail 1999; 21(3-4): 433-42.
 16. Yang CL, Du XH, Han YX. Renal cortical mitochondria are the source of oxygen free radicals enhanced by gentamicin. Ren Fail 1995; 17(1): 21-6.
 17. Nasri H, Rafieian-Kopaei M. Herbal medicine and diabetic kidney disease. J Nephropharmacol 2013; 2(1): 1-2.
 18. Rafieian-Kopaei M, Baradaran A, Rafieian M. Oxidative stress and the paradoxical effects of antioxidants. J Res Med Sci 2013; 18(7): 628.
 19. Gheshlaghi F. Malignant drug-induced rhabdomyolysis. J Nephropathol 2012; 1(1): 59-60.
 20. Nasri H, Rafiean-Kopaie M. Metformin improves diabetic kidney disease. J Nephropharmacol 2012; 1(1): 1-2.
 21. Nasri H. Acute kidney injury and beyond. J Ren Inj Prev 2012; 1(1): 1-2.
 22. Asgari A. Herbal medicines and kidney; friends or foes? J Nephropharmacol 2014; 3(1): 5-6.
 23. Gobe GC, Morais C, Vesey DA, Johnson DW. Use of high-dose erythropoietin for repair after injury: A comparison of outcomes in heart and kidney. J Nephropathol 2013; 2(3): 154-65.
 24. Nasri H. Comment on: Serum cholesterol and LDL-C in association with level of diastolic blood pressure in type 2 diabetic patients. J Ren Inj Prev 2012; 1(1): 13-4.
 25. Baradaran-Ghahfarokhi M. Radiation-induced kidney injury. J Ren Inj Prev 2012; 1(2): 49-50.
 26. Ardalan MR. Is the safety of herbal medicines for kidneys under question? J Nephropharmacol 2013; 2(2): 5-6.
 27. Gheshlaghi F. Toxic renal injury at a glance. J Ren Inj Prev 2012; 1(1): 15-6.
 28. Nematbakhsh M, Pezeshki Z, Moaeidi BA, Eshraghi-Jazi F, Talebi A, Nasri H, et al. Protective role of silymarin and deferoxamine against iron dextran-induced renal iron deposition in male rats. Int J Prev Med 2013; 4(3): 286-92.
 29. Gheissari A. Acute kidney injury and renal angina. J Ren Inj Prev 2013; 2(2): 33-4.
 30. Nasri H, Sahinfard N, Rafieian M, Rafieian S, Shirzad M, Rafieian-kopaei M. Effects of Allium sativum on liver enzymes and atherosclerotic risk factors. J HerbMed Pharmacol 2013; 2(2): 23-8.
 31. Tavafi M. Complexity of diabetic nephropathy pathogenesis and design of investigations. J Ren Inj Prev 2013; 2(1): 59-62.
 32. Pedraza-Chaverri J, Yam-Canul P, Chirino YI, Sanchez-Gonzalez DJ, Martinez-Martinez CM, Cruz C, et al. Protective effects of garlic powder against potassium dichromate-induced oxidative stress and nephrotoxicity. Food Chem Toxicol 2008; 46(2): 619-27.
 33. Kadkhodaee M, Sedaghat Z. Novel renoprotection methods by local and remote conditioning. J Ren Inj Prev 2014; 3(2).
 34. Chung LY. The antioxidant properties of garlic compounds: allyl cysteine, alliin, allicin, and allyl disulfide. J Med Food 2006; 9(2): 205-13.
 35. Sener G, Sakarcan A, Yegen BC. Role of garlic in the prevention of ischemia-reperfusion injury. Mol Nutr Food Res 2007; 51(11): 1345-52.
 36. Rafieian-Kopaei M, Baradaran A, Merrikhi A, Nematbakhsh M, Madihi Y, Nasri H. Efficacy of Co-administration of Garlic Extract and Metformin for Prevention of Gentamicin-Renal Toxicity in Wistar Rats: A Biochemical Study. Int J Prev Med 2013; 4(3): 258-64.
 37. Chang C, Yang M, Wen H, Chern J. Estimation of total flavonoid content in propolis by two complementary colorimetric methods. Journal of Food and Drug Analysis 2002; 10(3): 178-82.
 38. Kim D, Jeong SW, Lee CY. Antioxidant capacity of phenolic phytochemicals from various cultivars of plums. Food Chemistry 2003; 81(3): 321-6.
 39. Ardalan MR, Rafieian-Kopaie M. Antioxidant supplementation in hypertension. J Ren Inj Prev 2014; 3(2).
 40. Nasri H, Ahmadi A, Baradaran A, Nasri P, Hajian S, Pour-Arian A, et al. A biochemical study on ameliorative effect of green tea (Camellia sinensis) extract against contrast media induced acute kidney injury. J Ren Inj Prev 2014; 3(1).
 41. Shirzad H, Taji F, Rafieian-Kopaei M. Correlation between antioxidant activity of garlic extracts and WEHI-164 fibrosarcoma tumor growth in BALB/c mice. J Med Food 2011; 14(9): 969-74.
 42. Tamadon MR, Ardalan MR, Nasri H. World Kidney Day 2013; acute renal injury; a global health warning. J Parathyroid Dis 2013; 1(2):27-8.
 43. Nasri H, Behradmanesh S, Ahmadi A, Baradaran A, Nasri P, Rafieian-Kopaei M. Association of serum lipids with level of blood pressure in type 2 diabetic patients. J Ren Inj Prev 2014; 3(2).
 44. Tamadon MR, Baradaran A, Rafieian-Kopaei M. Antioxidant and kidney protection; differential impacts of single and whole natural antioxidants. J Ren Inj Prev 2014; 3(2).
 45. Rafieian-Kopaei M, Baradaran A. Teucrium polium and kidney. J Ren Inj Prev 2013; 2(1): 3-4.
 46. Nasri H. Atypical presentations of the sarcoidosis with kidney involvement. J Ren Inj Prev 2014; 3(2).
 47. Ali BH, Al ZM, Blunden G, Nemmar A. Experimental gentamicin nephrotoxicity and agents that modify it: a mini-review of recent research. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2011; 109(4): 225-32.
 48. Segoviano-Murillo S, Sanchez-Gonzalez DJ, Martinez-Martinez CM, Cruz C, Maldonado PD, Pedraza-Chaverri J. S-allylcysteine ameliorates ischemia and reperfusion induced renal damage. Phytother Res 2008; 22(6): 836-40.
 49. Mardani S, Nasri H, Hajian S, Ahmadi A, Kazemi R, Rafieian-Kopaei M. Impact of Momordica charantia extract on kidney function and structure in mice. J Nephropathol 2014; 3(1): 35-40.
 50. Baradaran A, Rafieian-Kopaei M. Histopathological study of the combination of metformin and garlic juice for the attenuation of gentamicin renal toxicity in rats. J Ren Inj Prev 2013; 2(1): 15-21.
 51. Behradmanesh S, Nasri P. Serum cholesterol and LDL-C in association with level of diastolic blood pressure in type 2 diabetic patients. J Ren Inj Prev 2012; 1(1): 23-6.
 52. Rafieian-Kopaei M, Baradaran A. Combination of metformin with other antioxidants may increase its renoprotective efficacy. J Ren Inj Prev 2013; 2(2): 35-6.
 53. Behradmanesh S, Derees F, Rafieian-Kopaei M. Effect of Salvia officinalis on diabetic patients. J Ren Inj Prev 2013; 2(2): 51-4.
 54. Nasri H, Behradmanesh S, Ahmadi A, Rafieian-Kopaei M. Impact of oral vitamin D (cholecalciferol) replacement therapy on blood pressure in type 2 diabetes patients; a randomized, double- blind, placebo controlled clinical trial. J Nephropathol 2014; 3(1): 29-33.
 55. Ghorbani A, Baradaran A. Magnesium and diabetes mellitus. J Ren Inj Prev 2012; 1(2): 46-7.
 56. Pedraza-Chaverri J, Maldonado PD, Barrera D, Ceron A, Medina-Campos ON, Hernandez-Pando R. Protective effect of diallyl sulfide on oxidative stress and nephrotoxicity induced by gentamicin in rats. Mol Cell Biochem 2003; 254(1-2): 125-30.