دوره و شماره: دوره 31، شماره 246، مرداد و شهریور 1392