پیشگویی هیپربیلی‌روبینمی شدید در نوزادان ترم و نزدیک ترم سالم ایرانی توسط نوموگرام بیلی‌روبین‌متری پوستی (Transcutaneous bilirubin nomogram)

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 متخصص اطفال، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: هیپربیلی‌روبینمی به عنوان شایع‌ترین علت بستری مجدد در نوزادان سالم شناخته شده است. هدف از این تحقیق، تعیین خطر بروز زردی شدید در روزهای آینده در نوزادان ترم و نزدیک ترم ایرانی هنگام ترخیص از بیمارستان توسط نوموگرام بیلی‌روبین‌متری پوستی بود.روش‌ها: این مطالعه‌ی کاربردی، از نوع توصیفی بود و به صورت تصادفی بر روی 450 نوزاد سالم انجام شد که سن حاملگی ≥ 35 هفته و وزن ≥ 2 کیلوگرم و سن بین 140-12 ساعت داشتند. بیلی‌روبین نوزادان قبل از ترخیص آن‌ها با دستگاه Bilichek که روی سینه و مابین دو Nipple قرار می‌گرفت، تعیین می‌شد و پس از ترخیص پیگیری می‌شدند. نوزادان بر اساس TCB (Transcutaneous bilirubin) هنگام ترخیص و سن نوزاد به ساعت و بر اساس نوموگرام بیلی‌روبین در 4 گروه (خطر کم، خطر متوسط پایین، خطر متوسط بالا و خطر بالا) تقسیم شدند. در پیگیری در صورتی که نوزاد دچار زردی شده بود، دوباره بیلی‌روبین وی اندازه‌گیری می‌شد و نوزادانی که دچار زردی شدید شده بودند و نیاز به فتوتراپی داشتند، مشخص می‌شدند.یافته‌ها: بر اساس TCB هنگام ترخیص و سن نوزاد به ساعت، 0/20 درصد در گروه با خطر کم، 1/33 درصد در گروه با خطر متوسط پایین، 2/32 درصد در گروه با خطر متوسط بالا و 7/14 درصد در گروه با خطر بالا طبقه‌بندی شدند. خطر بروز زردی شدید در پیگیری در گروه‌های با خطر کم تا زیاد به ترتیب 4/1، 9/6، 6/13 و 8/32 درصد بود. در طی این مدت، 9/11 درصد نوزادان دچار زردی شدید بالای 95 درصد شدند.نتیجه‌گیری: با تهیه‌ی نوموگرام بیلی‌روبین بر اساس TCB و بر حسب عمر نوزاد به ساعت، می‌توان شدت بروز زردی شدید در نوزادان سالم ایرانی را در آینده تخمین زد. استفاده از روش TCB با دستگاه بیلی‌چک به طور معمول، که روش غیر تهاجمی می‌باشد، در زمان ترخیص در تمام دنیا برای نوزادان پیشنهاد می‌شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transcutaneous Bilirubin Nomogram for Predicting Significant Neonatal Hyperbilirubinemia at Discharge Time in Healthy Term and Near-Term Iranian Infants

نویسندگان [English]

 • Sedighe Ghaemi 1
 • Ali Mohammad Kasaeian 2
 • Amirmohammad Armanian 3
 • Zohreh Badeii 1
1 Associate Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine AND Child Growth and Development Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Pediatrician, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine AND Child Growth and Development Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Hyperbilirubinemia is one of the most common causes of neonatal re-hospitalization; using transcutaneous bilirubin (TCB) measurement nomogram, the aim of this study was to determine the risk of severe hyperbilirobinemia in term and near-term Iranian neonates at discharge time.Methods: 450 healthy newborn infants, with the gestational age of ≥ 35 weeks, weight of ≥ 2 kg, and the age of 12 to 140 hours were enrolled in this randomized-descriptive practical study. Before being discharged, the infant’s bilirubin was measured using Bilichek that was placed on their chest and between two nipples. After being discharged, the newborn infants were followed up. According to the discharge time transcutaneous bilirubin level, the infant's age (in terms of hour), and based on bilirubin nomogram, the newborns were divided into four groups of low-risk, low-medium-risk, high-medium-risk, and high-risk. In following up the infants, if they were suffering hyperbilirobinemia, the bilirubin was measured again.Findings: According to discharge time transcutaneous bilirubin level and the infant's based-on-hour age, 20% of the subjects were included in the low-risk group, 33.1% in low-medium-risk group, 32.2% in high-medium-risk group, and 14.7% in high-risk group. The risk of severe hyperbilirobinemia in followed-up newborns was 1.4%, 6.9%, 13.6%, and 32.8%, in groups 1 to 4, respectively. During this time, 11.9% of the newborns were found to have sever hyperbilirubinemia (more than 95th percentile.Conclusion: By providing bilirubin nomogram, based on transcutaneous bilirubin level and the infant's age (in terms of hour), the severity of future hyperbilirobinemia can be estimated in Iranian healthy newborns. The transcutaneous bilirubin method with bilichek, that is a non-invasive method, can be recommended for all newborns at discharge time.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Neonatal hypergbilirubinemia
 • Transcutoneous bilirubinometry
 • Bilicheck
 • Nomogram
 1. Maisels MJ, Kring E. Length of stay, jaundice, and hospital readmission. Pediatrics 1998; 101(6): 995-8.
 2. Friedman MA, Spitzer AR. Discharge criteria for the term newborn. Pediatr Clin North Am 2004; 51(3): 599-618, viii.
 3. American Academy of Pediatrics. Management of hyperbilirubinemia in the newborn infant 35 or more weeks of gestation. Pediatrics 2004; 114(1): 297-316.
 4. Varvarigou A, Fouzas S, Skylogianni E, Mantagou L, Bougioukou D, Mantagos S. Transcutaneous bilirubin nomogram for prediction of significant neonatal hyperbilirubinemia. Pediatrics 2009; 124(4): 1052-9.
 5. Bhutani VK, Johnson L, Sivieri EM. Predictive ability of a predischarge hour-specific serum bilirubin for subsequent significant hyperbilirubinemia in healthy term and near-term newborns. Pediatrics 1999; 103(1): 6-14.
 6. Gourley G, Bhutani V, Johnson L, Kreamer B, Kosorok M, Dalin C. Measurement of serum bilirubin in newborn infants: common clinical laboratory methods versus high performance liquid chromatography (HPLC). Pediatr Res 1998; 43(S4): 260.
 7. Bhutani VK, Gourley GR, Adler S, Kreamer B, Dalin C, Johnson LH. Noninvasive measurement of total serum bilirubin in a multiracial predischarge newborn population to assess the risk of severe hyperbilirubinemia. Pediatrics 2000; 106(2): E17.
 8. Tayaba R, Gribetz D, Gribetz I, Holzman IR. Noninvasive estimation of serum bilirubin. Pediatrics 1998; 102(3): E28.
 9. Ebbesen F, Rasmussen LM, Wimberley PD. A new transcutaneous bilirubinometer, BiliCheck, used in the neonatal intensive care unit and the maternity ward. Acta Paediatr 2002; 91(2): 203-11.
 10. Rubaltelli FF, Gourley GR, Loskamp N, Modi N, Roth-Kleiner M, Sender A, et al. Transcutaneous bilirubin measurement: a multicenter evaluation of a new device. Pediatrics 2001; 107(6): 1264-71.
 11. Poland RL, Hartenberger C, McHenry H, Hsi A. Comparison of skin sites for estimating serum total bilirubin in in-patients and out-patients: chest is superior to brow. J Perinatol 2004; 24(9): 541-3.
 12. Sarici SU, Serdar MA, Korkmaz A, Erdem G, Oran O, Tekinalp G, et al. Incidence, course, and prediction of hyperbilirubinemia in near-term and term newborns. Pediatrics 2004; 113(4): 775-80.
 13. Imani M, Mohammadi M. Comparison of change pattern of serum and transcutaneousbilirubin in hyper bilirubinemic neonates. Tabib-e-Shargh 2004; 6(3): 193-7. [In Persian].
 14. Ghaffari V, Vahidshahi K. Study on diagnostic value of transcutaneous bilirubinometry in neonate patients. J Mazandaran Univ Med Sci 2003; 13(40): 43-50. . [In Persian].
 15. Rostami N, Shahverdizadeh MA. Determining the diagnostic power of transcutaneous bilirubinometry (TCB). Pajouhesh Dar Pezeshki 2007; 31(4): 351-3. [In Persian].
دوره 31، شماره 270 - شماره پیاپی 270
بهمن و اسفند 1392
صفحه 2373-2381
 • تاریخ دریافت: 20 مرداد 1392
 • تاریخ بازنگری: 08 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401