تأثیر نوع زایمان بر ایجاد بی اختیاری استرسی ادرار در مادران، 6 ماه پس از زایمان اول

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زنان و زایمان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 اپیدمیولوژیست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناس مامایی، دفتر پژوهشی، بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: مطالعات نشان داده ‌است که زایمان واژینال عامل خطر بروز بی‌اختیاری استرسی ادرار (Stress incontinence یا SI) است و انجام سزارین می‌تواند از بروز این مشکل پیشگیری کند. اما مطالعاتی نیز وجود دارند که این اثر پیشگیری‌کننده را زیر سؤال می‌برند. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر روش زایمان بر ایجاد بی اختیاری استرسی ادرار در مادران با زایمان اول (Primiparity) بود.روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی و توصیفی- تحلیلی، 300 خانم در قالب سه گروه 100 نفری (شامل زایمان واژینال، سزارین الکتیو و سزارین اورژانس) که شش ماه قبل زایمان خود را در بیمارستان شهید بهشتی اصفهان انجام داده بودند، با استفاده از آزمون Bonney جهت بررسی ابتلا به بی اختیاری استرسی ادرار، مورد مطالعه قرار گرفتند.یافته‌ها: شیوع کلی بی اختیاری استرسی ادرار در مطالعه‌ی ما 6/5 درصد به دست آمد. فراوانی این عارضه برای زایمان واژینال، سزارین الکتیو و سزارین اورژانس به ترتیب 6، 4 و 7 درصد بود. تفاوت معنی‌داری بین فراوانی SI در روش‌های مختلف زایمان وجود نداشت (41/0 = P).نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که فراوانی بروز SI شش ماه پس از زایمان، در روش‌های مختلف زایمان با یکدیگر تفاوتی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Type of Delivery on Development of Stress Urinary Incontinence in Primiparous Mothers

نویسندگان [English]

 • Minoo Movahedi 1
 • Mohsen Saidi 2
 • Mojtaba Akbari 3
 • Mojdeh Ghasemi 4
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Epidemiologist, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Midwife, Research Office, Shahid Beheshti Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Stress urinary incontinence, the most common urinary incontinence in women, occurs when the intra-abdominal pressure increases. Although many studies have introduced normal vaginal delivery as a risk factor for future stress urinary incontinence and considered cesarean as a preventive method, others have raised controversy about such a predictive effect. This study evaluated the frequency of stress urinary incontinence in primiparous mothers giving birth in Shahid Beheshti Hospital (Isfahan, Iran) to understand the effects of type of delivery on developing the condition.Methods: This cross-sectional study was conducted on 300 women in three groups of normal vaginal delivery, elective cesarean, and emergency cesarean. The subjects had given birth in Shahid Beheshti Hospital within six months prior to the study. Stress urinary incontinence was assessed with the Bonney test.Findings: The overall frequency of stress urinary incontinence was 5.6%. It was 6.0%, 4.0%, and 7.0% among women with normal vaginal delivery, elective cesarean, and emergency cesarean, respectively (P = 0.41).Conclusion: No significant relation was observed between the prevalence of stress urinary incontinence and type of delivery.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Stress Urinary Incontinence
 • Normal vaginal delivery
 • Cesarean
 1. Wells M. Continence following childbirth. Br J Nurs 1996; 5(6): 353-4, 356, 358, passim.
 2. Umlauf MG, Mathis JA. Urinary incontinence among primiparous women. Urol Nurs 1995; 15(4): 112-6.
 3. MacLennan AH, Taylor AW, Wilson DH, Wilson D. The prevalence of pelvic floor disorders and their relationship to gender, age, parity and mode of delivery. BJOG 2000; 107(12): 1460-70.
 4. Rortveit G, Hannestad YS, Daltveit AK, Hunskaar S. Age- and type-dependent effects of parity on urinary incontinence: the Norwegian EPINCONT study. Obstet Gynecol 2001; 98(6): 1004-10.
 5. Boyles SH, Li H, Mori T, Osterweil P, Guise JM. Effect of mode of delivery on the incidence of urinary incontinence in primiparous women. Obstet Gynecol 2009; 113(1): 134-41.
 6. Persson J, Wolner-Hanssen P, Rydhstroem H. Obstetric risk factors for stress urinary incontinence: a population-based study. Obstet Gynecol 2000; 96(3): 440-5.
 7. Mikhail MS, Anyaegbunam A. Lower urinary tract dysfunction in pregnancy: a review. Obstet Gynecol Surv 1995; 50(9): 675-83.
 8. Westerman M. Population cytology of the genus Phaulacridium. Heredity (Edinb ) 1975; 34(1): 11-27.
 9. Hojberg KE, Salvig JD, Winslow NA, Lose G, Secher NJ. Urinary incontinence: prevalence and risk factors at 16 weeks of gestation. Br J Obstet Gynaecol 1999; 106(8): 842-50.
 10. Glazener CM, Herbison GP, MacArthur C, Lancashire R, McGee MA, Grant AM, et al. New postnatal urinary incontinence: obstetric and other risk factors in primiparae. BJOG 2006; 113(2): 208-17.
 11. Wilson PD, Herbison RM, Herbison GP. Obstetric practice and the prevalence of urinary incontinence three months after delivery. Br J Obstet Gynaecol 1996; 103(2): 154-61.
 12. Song YF, Zhang WJ, Song J, Xu B. Prevalence and risk factors of urinary incontinence in Fuzhou Chinese women. Chin Med J (Engl ) 2005; 118(11): 887-92.
 13. Tincello DG, Adams EJ, Richmond DH. Antenatal screening for postpartum urinary incontinence in nulliparous women: A pilot study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2002; 101(1): 70-3.
 14. Rortveit G, Daltveit AK, Hannestad YS, Hunskaar S. Vaginal delivery parameters and urinary incontinence: the Norwegian EPINCONT study. Am J Obstet Gynecol 2003; 189(5): 1268-74.
 15. Fritel X, Ringa V, Varnoux N, Fauconnier A, Piault S, Breart G. Mode of delivery and severe stress incontinence. a cross-sectional study among 2,625 perimenopausal women. BJOG 2005; 112(12): 1646-51.
 16. Afrakhteh M, Sattari Sh, Velaeu N. The relationship between vaginal delivery and urinary stress incontinence. Pejouhandeh 2001; 6(3): 237-41. [In Persian].
 17. Kashanizadeh N, Lalouei A, Javadipour M. Urinary stress incontinence: frequency and risk factors four months after ‎delivery. Kowsar Med J 2007; 12(2): 181-7. [In Persian].
 18. Chaliha C, Kalia V, Stanton SL, Monga A, Sultan AH. Antenatal prediction of postpartum urinary and fecal incontinence. Obstet Gynecol 1999; 94(5 Pt 1): 689-94.
 19. Farrell SA, Allen VM, Baskett TF. Parturition and urinary incontinence in primiparas. Obstet Gynecol. 2001; 97(3): 350-6.
 20. Eftekar T, Ghazizadeh Sh, Haji Baratali B, Shahir A, Shahir A. The relationship between urinary stress incontinence after delivery and mode of delivery in primiparous women. Daneshvar Med 2006: 13(64); 7-14. [In Persian].
 21. Behdani R, Rezaei A. The frequency of urinary stress incontinence after delivery in primiparous women and the related factors. Tehran Univ Med J 2001; 59(5): 23-8. [In Persian].