بررسی میزان شیوع کلونیزاسیون بیماران به وسیله‌ی استافیلوکوک طلایی در بدو ورود و در طی مدت بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان الزهرای (س) شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات عفونت‌های بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری و گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات عفونت‌های بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 استادیار، گروه آمار، دانشکده‌ی علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

6 دانشجوی دکتری، گروه میکروب شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: استافیلوکوک طلایی یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد کننده‌ی عفونت‌های بیمارستانی در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه (Intensive care unit یا ICU) می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی میزان کلونیزاسیون بیماران با استافیلوکوک طلایی در بدو ورود به بخش مراقبت‌های ویژه و میزان بروز کلونیزاسیون در طی مدت بستری و ارتباط آن با عوامل خطرساز مربوط بود.روش‌ها: 164 بیمار که برای اولین بار در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان فوق تخصصی الزهرای (س) شهر اصفهان بستری می‌شدند و بیشتر از 24 ساعت تحت مراقبت بودند، در طی نه ماه (اول دی ماه سال 1390 تا پایان شهریور ماه سال 1391) به این مطالعه وارد شدند. نمونه گیری به وسیله سوآب استریل از مخاط داخلی بینی، ناحیه‌ی زیر بغل و کشاله‌ی ران انجام و با استفاده از آزمایشات میکروبیولوژی وجود باکتری استافیلوکوک طلایی در نمونه‌ها بررسی شد. اگر بیماری بیشتر از یک هفته در ICU بستری بود و در مرحله‌ی اول با باکتری کلونیزه نبود، هر یک هفته یک بار نمونه‌گیری مجدد از بیمار انجام شد.یافته‌ها: از تعداد 164 بیمار بررسی شده، تعداد 24 نفر (6/14 درصد) در بدو ورود به بخش ICU با استافیلوکوک طلایی کلونیزه بودند و 1 نفر (7/6 درصد) با استافیلوکوک طلایی در طی مدت بستری کلونیزه شد. از این تعداد، 21 نفر (5/87 درصد) در ناحیه‌ی بینی، 5 نفر (8/20 درصد) در ناحیه‌ی زیر بغل و 2 نفر (3/8 درصد) در ناحیه‌ی کشاله‌ی ران با این باکتری کلونیزه بودند. ارتباط معنی‌داری بین انجام عمل جراحی، طول مدت بستری در بیمارستان قبل از انتقال به بخش ICU و داشتن کاتتر ورید مرکزی با کلونیزاسیون با استافیلوکوک طلایی وجود داشت.نتیجه‌گیری: بررسی بیماران از نظر کلونیزاسیون با استافیلوکوک طلایی در بدو ورود به ICU به ویژه در بیمارانی که به مدت طولانی در بیمارستان بستری بوده‌اند، لازم به نظر می‌رسد. این امر در کاهش عفونت‌های بیمارستانی ناشی از استافیلوکوک طلایی مؤثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Frequency of Staphylococcus Aureus Colonization in Intensive Care Unit Patients in Admission and during Hospitalization, Alzahra Hospital, Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

 • Farzin Khorvash 1
 • Saeed Abbasi 2
 • Narges Khomarbaghi 3
 • Dariush Shokri 4
 • Mohammad Reza Akhond 5
 • Soodabeh Rostami 6
1 Associate Professor, Nosocomial Infections Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Tropical and Infectious Diseases Research Center AND Department of Anesthesiology and Intensive Care, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Nosocomial Infections Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Assistant Professor, Department of Statistics, School of Mathematics and Computer Science, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
6 PhD Student, Department of Microbiology, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Background: Staphylococcus aureus (S. aureus) is one of the important causes of nosocomial infections in intensive care unit (ICU) patients. This study was performed to evaluate the S. aureus colonization in ICU patients in admission and the incidence of colonization during hospitalization and their associations with the relevant risk factors.Methods: From January to September 2012, a total of 164 patients were enrolled in this study. All of the patients were hospitalized for the first time in ICU of Alzahra hospital (Isfahan, Iran) and all of them were admitted more than 24 hours. Samples were collected by sterile swabs from the anterior nostrils, axillary and inguinal region. S. aureus positive samples were detected by microbiological examinations. If a patient was hospitalized more than a week in ICU and was not colonized in admission, re-sampling was done once a week.Findings: A total of 164 patients, 24(14.6%) were colonized with S. aureus in admission and 1(6.7%) was colonized with S. aureus during the ICU stay. Of these, 21(87.5%), 5(20.8%) and 2(8.3%) patients were colonized with S. aureus in anterior nostrils, axillary and inguinal regions, respectively. Compared to those without, patients with S. aureus colonization were significantly associated with surgery (P = 0.013), central venous catheter (P = 0.044) and the length of hospital stay before being transferred to the ICU (P < 0.005).Conclusion: The evaluation of patients for S. aureus colonization in admission is necessary especially for patients who have been hospitalized for long time. This will be effective in reducing nosocomial infections caused by S. aureus.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Colonization
 • Staphylococcus aureus
 • Intensive Care Unit
 1. Bloemendaal AL, Fluit AC, Jansen WM, Vriens MR, Ferry T, Argaud L, et al. Acquisition and cross-transmission of Staphylococcus aureus in European intensive care units. Infect Control Hosp Epidemiol 2009; 30(2): 117-24.
 2. Moreira MR, Filho PP. Relationship between antibiotic consumption, oropharyngeal colonization, and ventilator-associated pneumonia by Staphylococcus aureus in an intensive care unit of a Brazilian teaching hospital. Rev Soc Bras Med Trop 2012; 45(1): 106-11.
 3. Wertheim HF, Melles DC, Vos MC, van Leeuwen W, van Belkum A, Verbrugh HA, et al. The role of nasal carriage in Staphylococcus aureus infections. Lancet Infect Dis 2005; 5(12): 751-62.
 4. Askarian M, Zeinalzadeh A, Japoni A, Alborzi A, Memish ZA. Prevalence of nasal carriage of methicillin-resistant Staphylococcus aureus and its antibiotic susceptibility pattern in healthcare workers at Namazi Hospital, Shiraz, Iran. Int J Infect Dis 2009; 13(5): e241-e247.
 5. Garrouste-Orgeas M, Timsit JF, Kallel H, Ben AA, Dumay MF, Paoli B, et al. Colonization with methicillin-resistant Staphylococcus aureus in ICU patients: morbidity, mortality, and glycopeptide use. Infect Control Hosp Epidemiol 2001; 22(11): 687-92.
 6. Warren DK, Guth RM, Coopersmith CM, Merz LR, Zack JE, Fraser VJ. Epidemiology of methicillin-resistant Staphylococcus aureus colonization in a surgical intensive care unit. Infect Control Hosp Epidemiol 2006; 27(10): 1032-40.
 7. Corbella X, Dominguez MA, Pujol M, Ayats J, Sendra M, Pallares R, et al. Staphylococcus aureus nasal carriage as a marker for subsequent staphylococcal infections in intensive care unit patients. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1997; 16(5): 351-7.
 8. Campbell W, Hendrix E, Schwalbe R, Fattom A, Edelman R. Head-injured patients who are nasal carriers of Staphylococcus aureus are at high risk for Staphylococcus aureus pneumonia. Crit Care Med 1999; 27(4): 798-801.
 9. Porter R, Subramani K, Thomas AN, Chadwick P. Nasal carriage of Staphylococcus aureus on admission to intensive care: incidence and prognostic significance. Intensive Care Med 2003; 29(4): 655-8.
 10. Cavalcanti SM, Franca ER, Cabral C, Vilela MA, Montenegro F, Menezes D, et al. Prevalence of Staphylococcus aureus introduced into intensive care units of a University Hospital. Braz J Infect Dis 2005; 9(1): 56-63.
 11. Keene A, Vavagiakis P, Lee MH, Finnerty K, Nicolls D, Cespedes C, et al. Staphylococcus aureus colonization and the risk of infection in critically ill patients. Infect Control Hosp Epidemiol 2005; 26(7): 622-8.
 12. Warren DK, Guth RM, Coopersmith CM, Merz LR, Zack JE, Fraser VJ. Impact of a methicillin-resistant Staphylococcus aureus active surveillance program on contact precaution utilization in a surgical intensive care unit. Crit Care Med 2007; 35(2): 430-4.
 13. Chen CB, Chang HC, Huang YC. Nasal meticillin-resistant Staphylococcus aureus carriage among intensive care unit hospitalised adult patients in a Taiwanese medical centre: one time-point prevalence, molecular characteristics and risk factors for carriage. J Hosp Infect 2010; 74(3): 238-44.
 14. Lucet JC, Chevret S, Durand-Zaleski I, Chastang C, Regnier B. Prevalence and risk factors for carriage of methicillin-resistant Staphylococcus aureus at admission to the intensive care unit: results of a multicenter study. Arch Intern Med 2003; 163(2): 181-8.