تشدید نفروپاتی IgA با هیپراوریسمی

نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسندگان

1 استاد، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 پزشک عمومی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 استاد، گروه نفرولوژی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

سردبیر محترم مجله‌ی دانشکده‌ی پزشکی اصفهاننفروپاتی IgA در سراسر جهان شایع‌ترین گلومرولوپاتی اولیه است (1). از زمان تشخیص اولیه‌ی آن در سال 1986، تا کنون تلاش‌های زیادی جهت شناخت عوامل تشدیدکننده‌ی آن انجام شده است (2-1). تخمین زده شده است که 40-20 درصد از بیماران مبتلا به این نفروپاتی، سطح بالایی از IgA سرمی دارند (2-1). با وجود هتروژنسیته‌ی نفروپاتی IgA و به خصوص دوره‌ی کوتاه پیشرفت بیماری، این نفروپاتی با پیشرفت نارسایی کلیه در مراحل آخر مرتبط است (4-2). در واقع مطالعات مختلف عوامل خطر بالینی (5-2) و مورفولوژیک (6-4، 2) مرتبط با افزایش خطر پیشرفت بیماری را نشان داده‌اند. این‌ عوامل شامل نارسایی کلیوی در هنگام تشخیص، پروتیینوری سنگین یا طولانی مدت، فشار خون بالا و برخی آسیب‌های مورفولوژیک که به تازگی بر اساس طبقه‌بندی آکسفورد دسته‌بندی شده‌اند، می‌باشند (6-2). بنابراین شناسایی اولیه‌ی بیماران در معرض خطر نارسایی کلیوی موجب تسهیل به موقع مداخلات درمانی جهت پیشگیری از پیشرفت مراحل نهایی این بیماری می‌شود.

عنوان مقاله [English]

Hyperuricemia Aggravates IgA Nephropathy

نویسندگان [English]

 • Hamid Nasri 3
 • Shamin Ghobadi 2
1 Professor, Medical Plants Research Center, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
2 General Practitioner, Plants Research Center, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
3 Professor, Department of Nephrology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

It is well documented that hyperuricemia is an independent risk factor for IgA nephropathy, and appropriate treatment by allopurinol is a reasonable modality in the patients. We believe that, this drug should routinely be included to the treatment of patients with IgA nephropathy. In this regard, to better understand the allopurinol kidney protective properties in IgA nephropathy, clinical studies are suggested.

 1. Barratt J, Feehally J. Primary IgA nephropathy: new insights into pathogenesis. Semin Nephrol 2011; 31(4): 349-60.
 2. Nasri H, Mortazavi M, Ghorbani A, Shahbazian H, Kheiri S, Baradaran A, et al. Oxford-MEST classification in IgA nephropathy patients: A report from Iran. J Nephropathol 2012; 1(1): 31-42.
 3. Baradaran A. Comment on: Association between the proportion of globally sclerotic glomeruli and various morphologic variables and clinical data of IgA nephropathy patients. J Ren Inj Prev 2012; 1(1): 9-10.
 4. Nasri H, Ardalan MR. Association between the proportion of globally sclerotic glomeruli and various morphologic variables and clinical data of IgA nephropathy patients. J Ren Inj Prev 2012; 1(1): 27-30.
 5. Herzenberg AM, Fogo AB, Reich HN, Troyanov S, Bavbek N, Massat AE, et al. Validation of the Oxford classification of IgA nephropathy. Kidney Int 2011; 80(3): 310-7.
 6. Nasri H, Sajjadieh S, Mardani S, Momeni A, Merikhi A, Madihi Y, et al. Correlation of immunostaining findings with demographic data and variables of Oxford classification in IgA nephropathy. J Nephropathol 2013; 2(3): 190-5.
 7. Rafieian-Kopaei M, Baradaran A. Combination of metformin with other antioxidants may increase its renoprotective efficacy. J Ren Inj Prev 2013; 2(2): 35-36.
 8. Mubarak M. Significance of immunohistochemical findings in Oxford classification of IgA nephropathy: The need for more validation studies. J Nephropathol 2013; 2(3): 210-3.
 9. Mubarak M. Oxford classification of IgA nephropathy: Broadening the scope of the classification. J Nephropathol 2012; 1(1): 13-6.
 10. Ohno I. Relationship between hyperuricemia and chronic kidney disease. Nucleosides Nucleotides Nucleic Acids 2011; 30(12): 1039-44.
 11. Gheissari A, Hemmatzadeh S, Merrikhi A, Fadaei Tehrani S, Madihi Y. Chronic kidney disease in children: A report from a tertiary care center over 11 years. J Nephropathol 2012; 1(3): 177-82.
 12. Nasri H, Mubarak M. Significance of vasculopathy in IgA nephropathy patients with regard to Oxford classification and immunostaining findings: a single center experience. J Ren Inj Prev 2013; 2(2): 41-5.
 13. Vafa M, Mohammadi F, Shidfar F, Sormaghi MS, Heidari I, Golestan B, et al. Effects of cinnamon consumption on glycemic status, lipid profile and body composition in type 2 diabetic patients. Int J Prev Med 2012; 3(8): 531-6.
 14. Sulikowska B, Johnson RJ, Odrowaz-Sypniewska G, Manitius J. Uric acid, renal vasoconstriction and erythropoietin relationship in IgA nephropathy revealed by dopamine-induced glomerular filtration response. Kidney Blood Press Res 2012; 35(3): 161-6.
 15. Gheissari A, Javanmard SH, Shirzadi R, Amini M, Khalili N. The effects of blocking Angiotensin receptors on early stages of diabetic nephropathy. Int J Prev Med 2012; 3(7): 477-82.