بررسی روند فراوانی عمل کاتاراکت اکتسابی در ساکنین اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه چشم پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: کاتاراکت از بیماری‌های رایج دنیا و شایع‌ترین علت کاهش دید و نابینا شدن در جهان است. در حال حاضر تنها درمان بیماری کاتاراکت جراحی است. هدف ما در این پژوهش بررسی روند فراوانی عمل کاتاراکت اکتسابی در ساکنین اصفهان و همچنین بررسی روند فراوانی 4 عامل خطر مؤثر بر کاتاراکت در طی 5 سال بود.روش‌ها: این مطالعه، یک مطالعه‌ی مقطعی بود که در سال 1391 بر روی تمامی بیماران ساکن اصفهان که از سال 1386 تا 1390 جهت انجام عمل کاتاراکت به مرکز آموزشی- درمانی بیمارستان فیض مراجعه کردند، انجام شد و روند توزیع فراوانی عمل کاتاراکت اکتسابی در 5 سال مورد بررسی قرار گرفت. همچنین از بین بیماران فوق تعداد 1155 نمونه به صورت سیستماتیک انتخاب شدند و از نظر سن، جنس، مصرف سیگار، دیابت و سابقه‌ی تروما مورد بررسی قرار گرفتند.یافته‌ها: این بررسی بر روی 29558 بیمار انجام شد. از این تعداد 16491 بیمار ساکن اصفهان بودند و از این تعداد 92/0 درصد آن‌ها مبتلا به کاتاراکت مادرزادی و 08/99 درصد مبتلا به کاتاراکت اکتسابی بودند. فراوانی کاتاراکت اکتسابی در بیماران مورد مطالعه کمابیش روند ثابتی داشت. از بین بیماران مورد مطالعه 1155 مورد از نظر سن، جنس، مصرف سیگار، دیابت و سابقه‌ی تروما بررسی شدند. 6/1 درصد این بیماران در سن کمتر از 40 سال قرار داشتند. از نظر توزیع جنسی، 3/50 درصد زن و 7/49 درصد مرد بودند. 9/20 درصد از بیماران مورد مطالعه، مبتلا به دیابت، 9/14 درصد سیگاری و 8/1 درصد دارای سابقه‌ی تروما بودند.نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این تحقیق، فراوانی نسبی عمل کاتاراکت اکتسابی در بیماران مورد بررسی، درسال‌های 1386 تا 1390 تفاوت قابل ملاحظه‌ای نداشت. با توجه به محدود بودن مطالعه به یک مرکز، لازم است مطالعات گسترده‌ی مشابه در سایر مراکز انجام شود. روند فراوانی تروما و مصرف سیگار در گروه نمونه در 5 سال رو به افزایش بوده است و لازم است تمهیداتی در خصوص کاهش موارد تروما (به ویژه در زمینه‌ی رعایت ضوابط ایمنی در محیط کار) و مصرف سیگار اندیشیده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Trend of Frequency of Acquired Cataract Surgery among Residents of Isfahan, Iran, Admitted in Feiz Hospital

نویسندگان [English]

 • Farhad Fazel 1
 • Atousa Jelvani 2
 • Ziba Farajzadegan 3
1 Associate Professor, Department of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Community and Preventive Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Cataract is a current disease and the most common cause of decreased vision and blindness in the world. Currently, no other treatment option except surgery is available for cataract. We aimed to study the trend of frequency of acquired cataract surgery and its risk factors among residents of Isfahan, Iran, admitted in Feiz hospital in 5 years.Methods: This cross-sectional descriptive analytic study performed in 2012 on all of the residents of Isfahan had come to Feiz hospital for cataract surgery from 2007 to 2011. The trend of frequency of acquired cataract surgery in 5 years was studied. In addition, 1155 samples were systematically selected from enrolled patients and studied by age, sex, smoking, diabetes and trauma.Findings: 29558 patients, of them 16491 were residents of Isfahan, were studied. 99.08% had acquired cataract. Frequency of acquired cataract surgery among maintains patients have had the constant trend. Among 1155 cases that were studied by age, sex, smoking, diabetes and trauma, 98.4% were 40 years old and elder. 50.3% were women. 20.9% of these patients were diabetics, 14.9% were smoker and 1.8% had history of trauma.Conclusion: According to the results of this investigation, the relative frequency of acquired cataract surgery during 2007 till 2012 had no significant differences but due to a limitation of the study to one center, similar studies need to be performed in other centers. Frequency of trauma and smoking in selected sample group had increasing trend in 5 years. So, we should consider some preparations to decrease the number of trauma (especially caring safety rules in the workplace) and smoking.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acquired cataract
 • Frequency
 • Isfahan
 • Iran
 1. Jacobs DS. Cataract in adults. UpToDate [Online]. [cited 2010]; Available from: URL: http://www.uptodate.com/contents/cataract-in-adults.
 2. Liesegang TJ, Skuta GL, Cantor LB. Lens and Cataract. In: Rosenfeld SI, Blecher MH, Bobrow JC, Bradford CA, Glasser D, Berestka JS, editors. Basic and clinical science course. San Francisco, CA: American Academy of Ophthalmology; 2007. p. 45-69.
 3. Harper RA, Shock JP. Lens. In: Vaughan & Asbury's general ophthalmology. Riordan-Eva P, Whitcher JP, editors. New York, NY: Lang Medical Books/ McGraw-Hill; 2008. p.176.
 4. Nangia V, Jonas JB, Gupta R, Khare A, Sinha A. Prevalence of cataract surgery and postoperative visual outcome in rural central India Central India Eye and Medical Study. J Cataract Refract Surg 2011; 37(11): 1932-8.
 5. Masumi R, Oojaghi H, Amini Sani N, Moosavi Z. Epidemiologic study of cataract surgery in Alavi Hospital of Ardebil from April 2003 until January 2004 [MD Thesis]. Ardebil, Iran: Ardebil University of Medical Sciences; 2004. [In Persian].
 6. Shirzadeh E, Bolourian A. Prevalence of cataract in the rural population of Sabzevar (2002-2004). J Sabzevar Univ Med Sci. 2007; 14 (1): 38-43. [In Persian].
 7. Kazemi T, Heydari B, Rezai R, Sharifzadeh Gh, Zarban A. Blood presure, BMI and smoking in patiants with cataract. J Birjand Univ Med Sci 2006; 12(3): 9-15. [In Persian].
 8. Liu B, Xu L, Wang YX, Jonas JB. Prevalence of cataract surgery and postoperative visual outcome in Greater Beijing: the Beijing Eye Study. Ophthalmology 2009; 116(7): 1322-31.
 9. Salomao SR, Soares FS, Berezovsky A, Araujo-
 10. Filho A, Mitsuhiro MR, Watanabe SE, et al. Prevalence and outcomes of cataract surgery in Brazil: the Sao Paulo eye study. Am J Ophthalmol 2009; 148(2): 199-206.
 11. Zhao J, Ellwein LB, Cui H, Ge J, Guan H, Lv J, et al. Prevalence and outcomes of cataract surgery in rural China the China nine-province survey. Ophthalmology 2010; 117(11): 2120-8.
 12. Congdon N, Vingerling JR, Klein BE, West S, Friedman DS, Kempen J, et al. Prevalence of cataract and pseudophakia/aphakia among adults in the United States. Arch Ophthalmol 2004; 122(4): 487-94.
 13. Lecuona K, Cook C. South Africa's cataract surgery rates: why are we not meeting our targets? S Afr Med J 2011; 101(8): 510-2.