بررسی کیفیت بی‌حسی موضعی حاصل از تتراکائین گرم شده و مقایسه‌ی آن با تتراکائین با دمای معمولی برای عمل جراحی آب مروارید

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشکده‌ی پزشکی ومرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه چشم پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بی‌حسی موضعی در جراحی آب مروارید (شایع‌ترین عمل جراحی در چشم پزشکی) مزایای زیادی نسبت به سایر روش‌ها دارد؛ اما با وجود شیوع بسیار زیاد این روش جراحی، تا زمان انجام این پژوهش، تحقیقی در مورد گرم کردن داروی بی‌حسی موضعی صورت نگرفته بود. همچنین به لحاظ اهمیت بی‌حسی موضعی و یافتن روشی برای افزایش شدت و طول اثر آن، مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین کیفیت بی‌حسی موضعی حاصل از تتراکائین گرم شده و مقایسه‌ی آن با تتراکائین با دمای معمولی برای عمل جراحی آب مروارید به انجام رسید.روش‌ها: پژوهش حاضر، یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی تصادفی شده‌ی دو سو کور بود که در سال 1391 در مرکز آموزشی- درمانی فیض اصفهان به انجام رسید. جامعه‌ی پژوهش، بیماران تحت عمل جراحی آب مروارید با بی‌حسی موضعی بودند. روش کار بدین صورت بود که پس از ثبت داده‌های دموگرافیک بیماران از قبیل سن، جنس، وزن و غیره، تمامی بیماران به صورت تصادفی به دو گروه تتراکائین گرم و معمولی تقسیم شدند. یک دقیقه پس از تجویز تتراکائین، از بیمار در مورد میزان سوزش چشم وی سؤال می‌شد. بر حسب جواب وی، میزان سوزش در محدوده‌ی خفیف، متوسط و شدید در پرسش‌نامه ثبت می‌گردید. پس از پایان عمل، در ریکاوری از بیمار در مورد شدت درد و میزان رضایت وی از بی‌دردی ضمن عمل، سؤال می‌شد و در پرسش‌نامه ثبت می‌گردید. داده‌های مطالعه پس از جمع‌آوری، وارد رایانه شد و به وسیله‌ی نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20 تجزیه و تحلیل شد.یافته‌ها: میانگین نمره‌ی درد در حین عمل، در دو گروه تتراکائین سرد و گرم به ترتیب 23/0 ± 70/0 و 10/0 ± 27/0 بود و طبق آزمون t، اختلاف معنی‌داری بین دو گروه وجود نداشت (09/0 = P). میانگین نمره‌ی درد بعد از عمل نیز در این دو گروه به ترتیب 32/0 ± 13/1 و 27/0 ± 00/1 بود و طبق آزمون t، اختلاف معنی‌داری بین دو گروه مشاهده نشد (75/0 = P).نتیجه‌گیری: استفاده از تتراکائین گرم شده در حین عمل جراحی کاتاراکت، می‌تواند شدت درد کمتر، عوارض بعد عمل کمتر و رضایتمندی بالاتری را در بیماران به دنبال داشته باشد. با توجه به این که گرم کردن تتراکائین تا دمای 40 درجه‌ی سانتی‌گراد، تأثیری در تغییر شکل و تأثیر فارماکولوژیک دارو ندارد، ضمن توصیه به مصرف شکل گرم شده‌ی دارو، پیشنهاد می‌گردد مطالعات وسیع‌تری در این زمینه به انجام برسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Quality of Topical Anesthesia with Warmed or Cold Tetracaine in Cataract Surgery

نویسندگان [English]

 • Mahmoud Saghaei 1
 • Leyla Jamali 2
 • Alireza Dehghan 3
 • Hasaanali Soltani 1
 • Kamran Montazeri 1
1 Professor, Department of Anesthesiology and Critical Care, School of Medicine AND Anesthesiology and Critical Care Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Topical anesthesia in cataract surgery have several benefits compared with other methods of anesthesia; but there are not any studies aimed to assess the temperature of drug used for topical anesthesia. One of the most prevalent used drugs is tetracaine. The aim of this study was determining the quality of topical anesthesia with warmed or cold tetracaine in cataract surgery.Methods: This clinical trial study was done in Feyz hospital, Isfahan, Iran, in 2012. The target population was patients underwent cataract surgery with topical anesthesia. 60 patients with inclusion criteria were selected and randomly divided in two groups. In the first group warmed tatracaine and in the second one cold tetracaine were used. All data such as demographic and clinical findings, as well as side effects, such as pain, urticaria…, and patients satisfaction were recorded in a researcher-made questionnaire. Finally, the data were analyzed by SPSS software.Findings: According to t-test, the pain during surgery in cold (0.70 ± 0.23) and warm (0.27 ± 0.10) tetracaine was not statistically difference between the groups (P = 0.09). The postoperative pain was not statistically difference between the cold (1.13 ± 0.32) and warm 1.00 ± 0.27) tetracaine groups, too (P = 0.75).Conclusion: According to results of this study, using warmed tetracane have a positive effect for decrease of postoperative pain and increase of patients satisfaction; so, using warmed tetracaine to 40 C<sup>0 was benefit for patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cataract
 • Warmed tetracaine
 • Cold tetracaine
 1. Fesharaki H, Peyman A, Rowshandel M, Peyman M, Alizadeh P, Akhlaghi M, et al. A comparative study of complications of cataract surgery with phacoemulsification in eyes with high and normal axial length. Adv Biomed Res 2012; 1: 67.
 2. Roman S, Auclin F, Ullern M. Topical versus peribulbar anesthesia in cataract surgery. J Cataract Refract Surg 1996; 22(8): 1121-4.
 3. Maclean H, Burton T, Murray A. Patient comfort during cataract surgery with modified topical and peribulbar anesthesia. J Cataract Refract Surg 1997; 23(2): 277-83.
 4. Patel BC, Clinch TE, Burns TA, Shomaker ST, Jessen R, Crandall AS. Prospective evaluation of topical versus retrobulbar anesthesia: a converting surgeon's experience. J Cataract Refract Surg 1998; 24(6): 853-60.
 5. Virtanen P, Huha T. Pain in scleral pocket incision cataract surgery using topical and peribulbar anesthesia. J Cataract Refract Surg 1998; 24(12): 1609-13.
 6. Bellucci R. Anesthesia for cataract surgery. Curr Opin Ophthalmol 1999; 10(1): 36-41.
 7. Erdurmus M, Aydin B, Usta B, Yagci R, Gozdemir M, Totan Y. Patient comfort and surgeon satisfaction during cataract surgery using topical anesthesia with or without dexmedetomidine sedation. Eur J Ophthalmol 2008; 18(3): 361-7.
 8. Bertrand RH, Garcia JB, de Oliveira CM, Bertrand AL. Topical anesthesia associated with sedation for phacoemulsification. Experience with 312 patients. Rev Bras Anestesiol 2008; 58(1): 23-34.
 9. Akgul A, Aydin ON, Dayanir V, Sen S, Ugur B, Kir E. Usage of remifentanil and fentanyl in intravenous patient-controlled sedo-analgesia. Agri 2007; 19(3): 39-46.
 10. Celiker V, Basgul E, Sahin A, Uzun S, Bahadir B, Aypar U. Comparison of midazolam, propofol and fentanyl combinations for sedation and hemodynamic parameters in cataract extraction. Saudi Med J 2007; 28(8): 1198-203.
 11. Bell RW, Butt ZA. Warming lignocaine reduces the pain of injection during peribulbar local anaesthesia for cataract surgery. Br J Ophthalmol 1995; 79(11): 1015-7.
 12. Ursell PG, Spalton DJ. The effect of solution temperature on the pain of peribulbar anesthesia. Ophthalmology 1996; 103(5): 839-41.
 13. Bainbridge LC. Comparison of room temperature and body temperature local anaesthetic solutions. Br J Plast Surg 1991; 44(2): 147-8.
 14. Saghaei M. Random allocation software for parallel group randomized trials. BMC Med Res Methodol 2004; 4: 26.