مقایسه‌ی میزان بهبودی و رضایت‌مندی بیماران دارای جوش‌گاه‌های هایپرتروفیک در دو گروه تزریق موضعی تریامسینولون به‌تنهایی و به همراه لیزر CO2 Fraxel

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات پوست و سلول‌های بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران و مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات بیماریهای پوستی و سالک و گروه پوست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 پزشک عمومی، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی پزشکی، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: جوشگاه‌های (Scar) هایپرتروفیک از جمله‌ی بدشکل‌کننده‌ترین جوشگاه‌هایی است که در کلینیک دیده می‌شود و بیماران از عوارض و استرس‌های روانی ناشی ازآن رنج می‌برند. در کنار درمان‌های قدیمی، روش‌هایی نظیر کاربرد لیزر و از جمله، لیزر Fractional، روش‌های مفید در درمان مشکلات مختلف پوستی می‌باشند.روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی، که در سال‌های 91-1390 در مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک اصفهان به انجام رسید، 36 بیمار دارای جوشگاه هایپرتروفیک به صورت تصادفی به دو گروه 18 نفری تقسیم شدند. هر گروه از بیماران تحت درمان با یکی از دو روش تزریق موضعی تریامسینولون به‌تنهایی و به همراه لیزر CO2 fraxel قرار گرفتند. بیماران تا 4 ماه تحت درمان داشتند و در انتها میزان بهبودی، عوارض جانبی و رضایت‌مندی آنان جمع‌آوری و با استفاده آزمون‌های آماری Wilcoxon و 2χ آنالیز شد.یافته‌ها: در گروه تزریق تریامسینولون به‌تنهایی، در مورد اریتم 39، درد 45، سوزش 100، ایندوراسیون 67 و خارش 45 درصد از بیماران بهبودی داشتند. در گروه تزریق تریامسینولون به همراه لیزر CO2 fraxel، در مورد اریتم 89، درد 67، سوزش 23، ایندوراسیون 83 و خارش 72 درصد از بیماران بهبود یافتند. اختلاف میان دو گروه از نظر بهبود علایم معنی‌دار بود (001/0 > P). در مورد رضایت‌مندی، در گروه تزریق تریامسینولون به‌تنهایی، 55 درصد از بیماران راضی و 45 درصد خیلی راضی بودند؛ در گروه تزریق تریامسینولون به همراه لیزر CO2 fraxel نیز 17 درصد بیماران به‌نسبت راضی،33 درصد راضی و 50 درصد خیلی راضی بودند. اختلاف بین دو گروه از نظر میزان رضایت‌مندی معنی‌دار نبود (13/0 = P).نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان‌دهنده‌ی تسریع در بهبودی و کاهش عوارضی چون درد، خارش، اریتم و ایندروسیون با لیزردرمانی بود؛ ولی در زمینه‌ی سوزش، نتایج به نفع گروه تزریق تریامسینولون به‌تنهایی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Intralesional Triamcinolone versus Combination of Intralesional Triamcinolone with CO2 Fraxel Laser in Treatment of Patients with Hypertrophic Scars

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Nilforoushzadeh 1
 • Amir Hossein Siadat 2
 • Elaheh Haftbaradaran 3
 • Farhad Shahbazi 4
1 Associate Professor, Skin and Stem Cell Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran AND Skin Disease and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Skin Disease and Leishmaniasis Research Center AND Department of Dermatology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 General Practitioner, Skin Disease and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Student of Medicine, Skin Disease and Leishmaniasis Research Center AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Hypertrophic scars are benign growths of dermal collagen that can couse physical and psychological (cosmetic) problems for patients.Methods: A total of 36 patients were studied and randomly divided into 2 groups; 18 patients were treared with intralesional injection of triamcinolone and 18 other patients were treated with combination of fractional laser and intralesional injection of triamcinolone. The cure rate of the lesions in pain, induration, pruritus, erythema and burning were assessed and compared between the groups.Findings: In group with intralesional injection of triamcinolone, cure rate was 39% in erythema, 45% in pain, 100% in burning, 67% in induration and 45% in pruritus. In group with combination of fractional laser and intralesional injection of triamcinolone, cur was 89% in erythema, 67% in pain, 23% in burning, 83% in induration and 72% in pruritus. The differences between the groups were significant in all issues (P < 0.001 for all).Conclusion: This study showed that combination of fractional laser and intralesional injection of triamcinolone has significantly higher cure rate of hypertrophic scars than intralesional injection of triamcinolone alone.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Triamcinolone
 • Fractional laser
 • Hypertrophic scar
 1. Niwa AB, Mello AP, Torezan LA, Osorio N. Fractional photothermolysis for the treatment of hypertrophic scars: clinical experience of eight cases. Dermatol Surg 2009; 35(5): 773-7.
 2. Mofikoya BO, Adeyemo WL, Abdus-salam AA. Keloid and hypertrophic scars: a review of recent developments in pathogenesis and management. Nig Q J Hosp Med 2007; 17(4): 134-9.
 3. Kawecki M, Bernad-Wisniewska T, Sakiel S, Nowak M, Andriessen A. Laser in the treatment of hypertrophic burn scars. Int Wound J 2008; 5(1): 87-97.
 4. Darougheh A, Asilian A, Shariati F. Intralesional triamcinolone alone or in combination with 5-fluorouracil for the treatment of keloid and hypertrophic scars. Clin Exp Dermatol 2009; 34(2): 219-23.
 5. Xu SJ, Teng JY, Xie J, Shen MQ, Chen DM. Comparison of the mechanisms of intralesional steroid, interferon or verapamil injection in the treatment of proliferative scars. Zhonghua Zheng Xing Wai Ke Za Zhi 2009; 25(1): 37-40. [In Chinese].
 6. Koc E, Arca E, Surucu B, Kurumlu Z. An open, randomized, controlled, comparative study of the combined effect of intralesional triamcinolone acetonide and onion extract gel and intralesional triamcinolone acetonide alone in the treatment of hypertrophic scars and keloids. Dermatol Surg 2008; 34(11): 1507-14.
 7. Margaret Shanthi FX, Ernest K, Dhanraj P. Comparison of intralesional verapamil with intralesional triamcinolone in the treatment of hypertrophic scars and keloids. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2008; 74(4): 343-8.
 8. Kelemen O, Hegedus G, Kollar L, Menyhei G, Seress L. Morphological analysis of the connective tissue reaction in linear hypertrophic scars treated with intralesional steroid or silicone-gel sheeting. A light and electron microscopic study. Acta Biol Hung 2008; 59(2): 129-45.
 9. Roques C, Teot L. The use of corticosteroids to treat keloids: a review. Int J Low Extrem Wounds 2008; 7(3): 137-45.
 10. van Rijswijk JB, Mylanus EA. Intralesional triamcinolone acetonide injection in hypertrophic skin surrounding the percutaneous titanium implant of a bone-anchored hearing aid. J Laryngol Otol 2008; 122(12): 1368-70.
 11. Kelemen O, Kollar L, Menyhei G. A comparative clinical study of the treatment of hypertrophic scars with either intralaesional steroid or silicone gel sheeting. Magy Seb 2007; 60(6): 297-300. [In Hungarian].
 12. Neaman KC, Baca ME, Piazza RC, III, VanderWoude DL, Renucci JD. Outcomes of fractional CO2 laser application in aesthetic surgery: a retrospective review. Aesthet Surg J 2010; 30(6): 845-52.
 13. Rivera AE. Acne scarring: a review and current treatment modalities. J Am Acad Dermatol 2008; 59(4): 659-76.
 14. Alster TS, Tanzi EL, Lazarus M. The use of fractional laser photothermolysis for the treatment of atrophic scars. Dermatol Surg 2007; 33(3): 295-9.
 15. Business Wire. Surgery: reliant technologies announces groundbreaking clinical results for deep dermal tissue removal: a first of its kind. New York, NY: Business Wire; 2007.
 16. Reliant Technologies, Inc. Laser system; reliant technologies announces Canadian launch of fraxel re:pair®laser:a new class of treatment. Therapy for CO2 laser resurfacing. Atlanta, GA: Reliant Technologies, Inc.; 2008.
 17. Kono T, Chan HH, Groff WF, Manstein D, Sakurai H, Takeuchi M, et al. Prospective direct comparison study of fractional resurfacing using different fluences and densities for skin rejuvenation in Asians. Lasers Surg Med 2007; 39(4): 311-4.
 18. Laubach HJ, Tannous Z, Anderson RR, Manstein D. Skin responses to fractional photothermolysis. Lasers Surg Med 2006; 38(2): 142-9.
 19. Haedersdal M, Moreau KE, Beyer DM, Nymann P, Alsbjorn B. Fractional nonablative 1540 nm laser resurfacing for thermal burn scars: a randomized controlled trial. Lasers Surg Med 2009; 41(3): 189-95.
 20. Cervelli V, Gentile P, Spallone D, Nicoli F, Verardi S, Petrocelli M, et al. Ultrapulsed fractional CO2 laser for the treatment of post-traumatic and pathological scars. J Drugs Dermatol 2010; 9(11): 1328-31.
 21. Waibel J, Beer K. Ablative fractional laser resurfacing for the treatment of a third-degree burn. J Drugs Dermatol 2009; 8(3): 294-7.
 22. Tannous Z. Fractional resurfacing. Clin Dermatol 2007; 25(5): 480-6.
 23. Behroozan DS, Goldberg LH, Dai T, Geronemus RG, Friedman PM. Fractional photothermolysis for the treatment of surgical scars: a case report. J Cosmet Laser Ther 2006; 8(1): 35-8.