بررسی میزان فراوانی و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی ایزوله‌های اسینتوباکتر جدا شده از بیمارستان الزهرای (س) اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری و گروه میکروب‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناس ارشد، گروه میکروب‌شناسی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه میکروب‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی کارشناس ارشد، گروه میکروب‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، بروجرد، ایران

چکیده

مقدمه: اسینتوباکترها پاتوژن‏های فرصت‏طلبی می‏باشند که به فراوانی در محیط یافت می‏شوند. توانایی منحصر بفرد آن‏ها در بقای طولانی مدت در محیط بیمارستان، شانس ابتلای بیماران به عفونت‏های ناشی از این باکتری را افزایش می‏دهد. بنابراین، شناسایی منابع احتمالی و مخازن آن‌ها در شناسایی منابع بالقوه‌ی عفونت در شیوع‏های ناگهانی کمک‌کننده می‏باشد. هدف از این مطالعه، بررسی میزان شیوع و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی ایزوله‌های محیطی اسینتوباکتر جدا شده از بیمارستان الزهرای (س) اصفهان بود.روش‌ها: در یک دوره‌ی سه ‌ماهه، با استفاده از روش سواب، 40 نمونه از قسمت‏های مختلف بخش‌های ICU (Intensive care unit) و جراحی بیمارستان الزهرای (س) شهر اصفهان گرفته شد و از نظر وجود اسینتوباکتر مورد بررسی قرار گرفت. پس از جداسازی اعضای جنس اسینتوباکتر از طریق تست‌های بیوشیمیایی متنوع، الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی ایزوله‌های محیطی بر اساس استانداردهای سال 2011 CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) مورد بررسی قرار گرفت.یافته‌ها: از مجموع 202 ایزوله‌ی به دست آمده، 109 ایزوله‌ی (96/53 درصد) کوکسی و باسیل Gram مثبت و 93 ایزوله‌ی (03/46 درصد) Gram منفی جداسازی گردید که 21 ایزوله (39/10 درصد) مربوط به جنس اسینتوباکتر بود. تست حساسیت آنتی‌بیوتیکی مشخص نمود که تمامی 21 ایزوله MDR (Multidrug resistant) بود؛ 18 ایزوله نیز (71/85 درصد) XDR (Extensively drug resistant) تشخیص داده شد.نتیجه‌گیری: با توجه به افزایش روزافزون عفونت‏های بیمارستانی ناشی از سویه‌های مقاوم اعضای جنس اسینتوباکتر و انتشار آن در محیط بیمارستان، به کار گیری اقدامات کنترل عفونت، جهت رفع منابع بالقوه‌ی عفونت و پیش‌گیری از ایجاد آن، بسیار ضروری به نظر می‏رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence and Antibiotic Resistance Pattern of Acinetobacter Species Isolated from Al-Zahra Hospital in Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

 • Hossein Fazeli 1
 • Tahereh Motallebi-Rad 2
 • Bahram Nasr Esfahani 3
 • Hamid Solgi 2
 • Farzaneh Nazari 4
1 Assistant Professor, Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center AND Department of Microbiology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 MSc Student, Department of Microbiology AND Students Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Microbiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Msc Student, Department of Microbiology, Islamic Azad University, Broujerd Branch, Broujerd, Iran
چکیده [English]

Background: Acinetobacter species (spp.) have unique ability to survive in the hospital environments for long periods. This feature increases the rate of acquisition of infection of hospitalized patients by this high-resistant bacterium. The purpose of this study was determination of prevalence and antibiotic resistance pattern of Acinetobacter spp. isolated from Alzahra hospital, Isfahan, Iran.Methods: During a three-month period, using the swab method, 40 samples were taken from different parts of the intensive care unit (ICU) and surgery wards of the hospital. All samples were examined for the presence of Acinetobacter spp. After isolation, Acinetobacter spp. were identified using several phenotypic and biochemical tests. Antibiotic susceptibility test was done by disk diffusion method according to CLSI-2011 (Clinical and Laboratory Standards Institute) guidelines.Findings: From 40 swab samples, 202 isolates were obtained that 109 (53.96%) were belonging to gram positive bacilli and coccoci and 93 (46.03%) were gram negative. In the culture of 21 samples (52.5%) Acinetobacter spp. was grown. Most of the isolates were obtained from sink and bed of patients’ room, respectively. All of isolates were multidrug resistant (MDR) and 18 isolates (85.71%) were extensively drug resistant (XDR) because of their resistance to carbapenems.Conclusion: Regard increasing rate of health-care associated infections (HAI) caused by Acinetobacter spp. and spreading of distribution of the high-resistance strains in the hospital environments, infection control procedures seems to be necessary to eliminate potential sources of infection.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acinetobacter
 • Swab method
 • Hospital environment
 • Antibiotic Resistance
 1. Bergogne-Berezin E, Towner KJ. Acinetobacter spp. as nosocomial pathogens: microbiological, clinical, and epidemiological features. Clin Microbiol Rev 1996; 9(2): 148-65.
 2. Peleg AY, Seifert H, Paterson DL. Acinetobacter baumannii: emergence of a successful pathogen. Clin Microbiol Rev 2008; 21(3): 538-82.
 3. Dent LL, Marshall DR, Pratap S, Hulette RB. Multidrug resistant Acinetobacter baumannii: a descriptive study in a city hospital. BMC Infect Dis 2010; 10: 196.
 4. Zavascki AP, Carvalhaes CG, Picao RC, Gales AC. Multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii: resistance mechanisms and implications for therapy. Expert Rev Anti Infect Ther 2010; 8(1): 71-93.
 5. Weber DJ, Rutala WA, Miller MB, Huslage K, Sickbert-Bennett E. Role of hospital surfaces in the transmission of emerging health care-associated pathogens: norovirus, Clostridium difficile, and Acinetobacter species. Am J Infect Control 2010; 38(5 Suppl 1): S25-S33.
 6. Montefour K, Frieden J, Hurst S, Helmich C, Headley D, Martin M, et al. Acinetobacter baumannii: an emerging multidrug-resistant pathogen in critical care. Crit Care Nurse 2008; 28(1): 15-25.
 7. Maragakis LL, Perl TM. Acinetobacter baumannii: epidemiology, antimicrobial resistance, and treatment options. Clin Infect Dis 2008; 46(8): 1254-63.
 8. Fournier PE, Richet H. The epidemiology and control of Acinetobacter baumannii in health care facilities. Clin Infect Dis 2006; 42(5): 692-9.
 9. Horii T, Tamai K, Mitsui M, Notake S, Yanagisawa H. Blood stream infections caused by Acinetobacter ursingii in an obstetrics ward. Infect Genet Evol 2011; 11(1): 52-6.
 10. Thom KA, Howard T, Sembajwe S, Harris AD, Strassle P, Caffo BS, et al. Comparison of swab and sponge methodologies for identification of Acinetobacter baumannii from the hospital environment. J Clin Microbiol 2012; 50(6): 2140-1.
 11. Houang ET, Chu YW, Leung CM, Chu KY, Berlau J, Ng KC, et al. Epidemiology and infection control implications of Acinetobacter spp. in Hong Kong. J Clin Microbiol 2001; 39(1): 228-34.
 12. Saadatian Farivar A, Nowroozi J, Emami M. The prevalence of Acinetobacter in sergical ICU in Rasoul Akram Hospital in 2004-2005. J Rafsanjan Univ Med Sci 2005; 4(4): 342-7.
 13. Towner KJ. Acinetobacter: an old friend, but a new enemy. J Hosp Infect 2009; 73(4): 355-63.
 14. Baran G, Erbay A, Bodur H, Onguru P, Akinci E, Balaban N, et al. Risk factors for nosocomial imipenem-resistant Acinetobacter baumannii infections. Int J Infect Dis 2008; 12(1): 16-21.
 15. Cai X, Sun J, Bao L, Li W. Risk factors and antibiotic resistance of pneumonia caused by multidrug resistant Acinetobacter baumannii in pediatric intensive care unit. World J Emerg Med 2012; 3(3): 202-7.